Sessió plenària Dimecres 8 de Juliol del 2015

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
11
21
23
31
albufera
animales
animals
basura
bus
cabañal
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 ALCALDIA.– Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus. (Núm. expedient E–00401–2015–000023–00
  00:00:18 2 Intervencions
2 ALCALDIA.– Dóna compte de la constitució de la Junta d e P o r t a v e u s . ( N ú m . e x p e d i e n t E–00401–2015–000026–00
  00:00:27 2 Intervencions
3 ALCALDIA.– Dóna compte de l'escrit presentat pels grups polítics municipals per mitjà del qual accepten la convocatòria electrònica de les sessions del Ple i de les seues comissions. (Núm. expedient E–00401–2015–000034–00
  00:00:33 2 Intervencions
4 ALCALDIA.– Dóna compte de les seues resolucions relatives al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, del seu regidor secretari i de la seua constitució. (Núm. expedient E–00601–2015–000045–00
  00:00:46 2 Intervencions
5 ALCALDIA.– Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinents d'alcalde. (Núm. expedient E–00601–2015–000044–00
  00:00:58 2 Intervencions
6 ALCALDIA.– Dóna compte de les seues resolucions relatives a l'estructura del govern municipal en àrees i delegacions. (Núm. expedient E–00601–2015–000055–00
  00:01:06 4 Intervencions
7 ALCALDIA.– Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en la Junta de Govern Local. (Núm. expedient E–00601–2015–000053–00
  00:01:55 2 Intervencions
8 ALCALDIA.– Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors. (Núm. expedient E–00601–2015–000057–00
  00:02:04 2 Intervencions
9 ALCALDIA.– Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides. (Núm. expedient E–00601–2015–000058–00
  00:02:13 2 Intervencions
10 ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local. (Núm. expedient E–00601–2015–000063–00
  00:02:23 2 Intervencions
11 ALCALDIA.– Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de delegació de competències en els membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors. (Núm. expedient E–00601–2015–000056–00
  00:02:30 2 Intervencions
12 ALCALDIA.– Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local relatiu al nombre i règim del personal eventual. (Núm. expedient E–00601–2015–000054–0
  00:02:40 2 Intervencions
13 ALCALDIA.– Dóna compte del nomenament del personal eventual. (Núm. expedient E–00601–2015–000061–00
  00:02:49 2 Intervencions
14 ALCALDIA.– Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament. (Núm. expedient E–00401–2015–000028–00
  00:02:56 2 Intervencions
15 ALCALDIA.– Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents del Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i R e c l a m a c i o n s . ( N ú m . e x p e d i e n t E–00401–2015–000027–00
  00:03:06 2 Intervencions
16 ALCALDIA.– Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals. (Núm. expedient E–00401–2015–000033–00
  00:03:42 2 Intervencions
17 ALCALDIA.– Proposa aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i òrgans directius. (Núm. expedient E–00201–2015–000017–00
  00:03:54 2 Intervencions
18 SECRETARIA GENERAL.– Proposa declarar la incompatibilitat de tres regidors. (Núm. expedient E–00401–2015–000035–00
  00:04:01 2 Intervencions
19 ALCALDIA.– Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals. (Núm. expedient E–00401–2015–000030–00
  00:04:54 1 Intervenció
20 ALCALDIA.– Proposa el nomenament de representants en entitats metropolitanes. (Núm. expedient E–00401–2015–000032–00
  00:05:00 1 Intervenció
21 ALCALDIA.– Proposa determinar la distribució del nombre de consellers que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA). (Núm. expedient E–00401–2015–000029–0
  00:05:08 1 Intervenció
22 ALCALDIA.– Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil. (Núm. expedient E–00401–2015–000031–00
  00:05:20 1 Intervenció
23 ALCALDIA.– Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de president titular i suplent de la Mesa de Contractació. (Núm. expedient E–00601–2015–000047–00
  00:05:27 3 Intervencions