Sessió plenària dimecres 8 de juliol de 2015

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus. (Núm. expedient E-00401-2015-000023-00
  00:00:18 2 Intervencions
2 ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució de la Junta d e P o r t a v e u s . ( N ú m . e x p e d i e n t E-00401-2015-000026-00
  00:00:27 2 Intervencions
3 ALCALDIA.- Dóna compte de l'escrit presentat pels grups polítics municipals per mitjà del qual accepten la convocatòria electrònica de les sessions del Ple i de les seues comissions. (Núm. expedient E-00401-2015-000034-00
  00:00:33 2 Intervencions
4 ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, del seu regidor secretari i de la seua constitució. (Núm. expedient E-00601-2015-000045-00
  00:00:46 2 Intervencions
5 ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinents d'alcalde. (Núm. expedient E-00601-2015-000044-00
  00:00:58 2 Intervencions
6 ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives a l'estructura del govern municipal en àrees i delegacions. (Núm. expedient E-00601-2015-000055-00
  00:01:06 4 Intervencions
7 ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en la Junta de Govern Local. (Núm. expedient E-00601-2015-000053-00
  00:01:55 2 Intervencions
8 ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors. (Núm. expedient E-00601-2015-000057-00
  00:02:04 2 Intervencions
9 ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides. (Núm. expedient E-00601-2015-000058-00
  00:02:13 2 Intervencions
10 ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local. (Núm. expedient E-00601-2015-000063-00
  00:02:23 2 Intervencions
11 ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de delegació de competències en els membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors. (Núm. expedient E-00601-2015-000056-00
  00:02:30 2 Intervencions
12 ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local relatiu al nombre i règim del personal eventual. (Núm. expedient E-00601-2015-000054-0
  00:02:40 2 Intervencions
13 ALCALDIA.- Dóna compte del nomenament del personal eventual. (Núm. expedient E-00601-2015-000061-00
  00:02:49 2 Intervencions
14 ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament. (Núm. expedient E-00401-2015-000028-00
  00:02:56 2 Intervencions
15 ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents del Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i R e c l a m a c i o n s . ( N ú m . e x p e d i e n t E-00401-2015-000027-00
  00:03:06 2 Intervencions
16 ALCALDIA.- Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals. (Núm. expedient E-00401-2015-000033-00
  00:03:42 2 Intervencions
17 ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i òrgans directius. (Núm. expedient E-00201-2015-000017-00
  00:03:54 2 Intervencions
18 SECRETARIA GENERAL.- Proposa declarar la incompatibilitat de tres regidors. (Núm. expedient E-00401-2015-000035-00
  00:04:01 2 Intervencions
19 ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals. (Núm. expedient E-00401-2015-000030-00
  00:04:54 1 Intervenció
20 ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en entitats metropolitanes. (Núm. expedient E-00401-2015-000032-00
  00:05:00 1 Intervenció
21 ALCALDIA.- Proposa determinar la distribució del nombre de consellers que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA). (Núm. expedient E-00401-2015-000029-0
  00:05:08 1 Intervenció
22 ALCALDIA.- Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil. (Núm. expedient E-00401-2015-000031-00
  00:05:20 1 Intervenció
23 ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de president titular i suplent de la Mesa de Contractació. (Núm. expedient E-00601-2015-000047-00
  00:05:27 3 Intervencions