Sessió plenària Ordinària dijous 30 de juliol de 2015

Durada: 03:20:10
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions extraordinàries de 13 de juny i 8 de juliol de 2015.
  00:00:27 1 Intervenció
2 ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'abril de 2015 i el 15 de juliol de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:08 1 Intervenció
3 ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 10, 17, 24 i 30 d'abril
  00:01:23 1 Intervenció
4 ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament de presidències i vicepresidències en els organismes autònoms municipals, i dels acords de la Junta de Govern Local pels quals es nomenen vocals en estos organismes. (Núm. expedient E-00601-2015-000077-00)
  00:01:45 1 Intervenció
5 ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions sobre nomenament d'alcaldes i alcaldesses de barri. (Núm. expedient E-00601-2015-000067-00)
  00:01:57 1 Intervenció
6 ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució i composició de la Junta Local de Protecció Civil. (Núm. expedient E-00401-2015-000031-00)
  00:02:02 1 Intervenció
7 ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local i de la Resolució sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos i l'adscripció de l'entitat a una àrea de govern. (Núm. expedient E-00401-2015-000036-00)
  00:02:08 1 Intervenció
8 ALCALDIA.- Dóna compte de l'Acord de Junta de Govern Local sobre proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València. (Núm. expedient E-00401-2015-000029-00)
  00:02:20 1 Intervenció
9 ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de Junta de Govern Local sobre proposta de designació de membres dels consells d'administració de diverses empreses participades, en representació de l'accionista Ajuntament de València. (Núm. expedient E-00601-2015-000072-00)
  00:02:28 1 Intervenció
10 ALCALDIA.- Dóna compte dels Acords de la Junta de Govern Local sobre designació de representants de l'Ajuntament de València en diversos organismes i sobre els membres que han estat designats pels grups polítics municipals en la Comissió de Seguiment del Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. (Núm. expedient E-00601-2015-000075-00)
  00:02:41 1 Intervenció
11 ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia sobre nomenaments de representants en diversos organismes. (Núm. expedient E-00601-2015-000094-00)
  00:02:57 1 Intervenció
12 ALCALDIA.- Proposa nomenar consellers i conselleres del Consell Social de la Ciutat, a proposta dels grups polítics municipals. (Núm. expedient E-00601-2015-000086-00)
  00:03:03 2 Intervencions
13 ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les Comissions de Ple. (Núm. expedient E-00401-2015-000027-00)
  00:03:54 1 Intervenció
14 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Pla Parcial NPR-9 Massarrojos Nord.(27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2014-000054-00)
  00:04:00 1 Intervenció
15 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa sometre a informació pública l'Estudi d'Integració Paisatgística i el seu Pla de Participació Pública, integrant de la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea, en l'àmbit de la Unitat d'Execució número 1. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03502-2007-000266-00
  00:04:14 1 Intervenció
16 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria de laPonsa-Fuster. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2013-000058-00)
  00:04:31 1 Intervenció
17 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2014-000104-00)
  00:04:41 1 Intervenció
18 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General per a l'àmbit delimitat pels carrers del Pintor Gasent, d'Ángel Villena i del Bomber Ramon Duart. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2011-000229-00)
  00:04:47 1 Intervenció
19 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Eduardo Dato. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03003-2015-000004-00)
  00:05:01 1 Intervenció
20 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Ausiàs March. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2002-000700-00)
  00:05:09 2 Intervencions
21 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre derogació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar i altres qüestions relatives a este barri. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2015-000131-00)
  00:05:53 1 Intervenció
22 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desistir del procediment incoat per a la tramitació del document d'adaptació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, així com instar a la Generalitat a què aprove la derogació parcial de l'esmentat PEPRI i unes normes urbanístiques transitòries d'urgència. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03001-2015-000131-00)
  00:06:00 16 Intervencions
23 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa desestimar el recurs de reposició contra l'Acord de resolució del Programa d'Actuació Integrada Moncayo. (27/07/2015) (Núm. expedient E-03003-2014-000001-00)
  00:30:36 1 Intervenció
24 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa la adhesió a l'Associació Xarxa de Ciutats per la Bicicleta per a promoure el desenvolupament de la mobilitat sostenible. (27/07/2015) (Núm. expedient E-01801-2015-001800-00)
  00:30:48 1 Intervenció
25 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Dóna compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 sobre la creació de l'Agencia Municipal per a la Bicicleta. (27/07/2015) (Núm. expedient E-01801-2015-001933-00)
  00:30:57 10 Intervencions
26 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs contenciós administratiu PO 1/63/2010 interposat contra aprovació definitiva del Pla Especial modificatiu del PGOU de València, amb expedient d'homologació per al desenvolupament de la ZAL del Port, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem, amb imposició de costes a les parts recurrents. (27/07/2015) (Núm. expedient E-00501-2010-000407-00)
  00:48:25 2 Intervencions
27 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponents al primer i segon trimestres de 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-00407-2015-000012-00)
  00:48:59 1 Intervenció
28 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2014 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques. (27/07/2015) (Núm. expedient E-05201-2015-000015-00)
  00:49:13 1 Intervenció
30 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-04302-2015-000023-00)
  00:49:21 1 Intervenció
32 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (27/07/2015) (Núm. expedient E-04906-2015-000022-00)
  00:49:27 10 Intervencions
29 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar el Pla de Reducció del Deute 2015-2019. (27/07/2015) (Núm. expedient E-05201-2015-000018-00)
  01:02:16 12 Intervencions
31 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-H4969-2015-500002-00)
  01:19:34 1 Intervenció
33 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓGENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI de 29 d'abril del 2015, que aprova la modificació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-02701-2014-000337-00)
  01:19:53 2 Intervencions
34 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicials de crèdits i obligacions 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-05501-2015-000031-00)
  01:21:00 Sense intervencions
38 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2015. (27/07/2015) (Núm. expedient E-05501-2015-000037-00)
  01:21:09 5 Intervencions
35 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PO 68/2012 interposat contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla Interior de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (27/07/2015) (Núm. expedient E-00501-2012-000235-00)
  01:25:11 1 Intervenció
36 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Giuseppe Grezzi en relació amb la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 7, que va estimar -amb imposició de costes a l'Ajuntament- el recurs seguit pel Procediment per a la Protecció de Drets Fonamentals núm. 205/2013 contra Acord plenari de 26 d'Abril del 2013, que declara nul de ple dret. (27/07/2015) (Núm. expedient E-00501-2013-000210-00)
  01:25:38 10 Intervencions
37 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de la Sentència, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs 1/70/2012 interposat contra desestimació de sol·licituds de nul·litat de ple dret de les normes urbanístiques corresponents al PEPRI del barri del Carme. (27/07/2015) (Núm. expedient E-00501-2012-000196-00)
  01:38:47 1 Intervenció
39 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa accedir a la sol·licitudd'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a temps parcial. (27/07/2015) (Núm. expedient E-01002-2015-000072-00)
  01:39:09 1 Intervenció
40 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de realització del període d'embarcament necessari per a la titulació de patró costaner polivalent o patró portuari. (27/07/2015) (Núm. expedient E-01002-2015-000263-00)
  01:39:24 1 Intervenció
41 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la ciutat de València al Sr. Carles Dolç Soriano. (Pendent de dictamen 30/07/2015) (Núm. expedient E-01905-2015-000107-00)
  01:40:03 1 Intervenció
42 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a la Sra. Alejandra Soler Gilabert. (Pendent de dictamen 30/07/2015) (Núm. expedient E-01905-2015-000108-00)
  01:40:13 4 Intervencions
43 Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups municipals Compromís, Socialista i València en Comú, Srs. Fuset, Calabuig i Peris, de suport a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de la Processó Cívica del Nou d'Octubre de València. (Núm. expedient O-89COM-2015-000092-00)
  01:46:43 16 Intervencions
44 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la reducció de la càrrega tributària en els comerços del Cabanyal i el Canyamelar, antic PEPRI. (Núm. expedient O-89CIU-2015-000005-00)
  02:09:34 14 Intervencions
45 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, a fi de promoure un pacte autonòmic per l'educació amb l'objecte de fomentar-ne la millora i la introducció del model plurilingüe en els col·legis públics de la comunitat valenciana. (Núm. expedient O-89CIU-2015-000005-00)
  02:21:54 14 Intervencions
46 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'estratègia de la Marca València sobre els visitants professionals. (Núm. expedient O-89CIU-2015-000005-00)
  02:40:15 8 Intervencions
47 Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Popular, Sr. Novo i Sra. Bernal, sobre la paralització de la licitació del projecte de derrocament de l'Hospital la Fe. (Núm. expedient E-89POP-2015-000037-00)
  02:47:50 10 Intervencions
48 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre reubicació de famílies del Cabanyal en risc d'exclusió social. (Núm. expedient E-89POP-2015-000002-00)
  03:08:14 Sense intervencions
49 Pregunta suscrita por la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre trasllat de treballadors socials i iniciatives de mediació intercultural al Cabanyal. (Núm. expedient E-89POP-2015-000005-00)
  03:08:14 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre canvi de nomenclàtor dels carrers de la ciutat de València. (Núm. expedient E-89POP-2015-000008-00)
  03:08:14 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda de llotges on line per a la Batalla de Flors 2015 (Núm. expedient E-89POP-2015-000009-00)
  03:08:14 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de la Regidoria de Festes i Cultura Popular. (Núm. expedient E-89POP-2015-000012-00)
  03:08:14 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre agents destinats a la custòdia de l'accés a l'Ajuntament. (Núm. expedient E-89POP-2015-000013-00) Contestada
  03:08:14 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta de fitar una zona a la ciutat per a la pràctica de la botel lada. (Núm. expedient E-89POP-2015-000006-00)
  03:08:14 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la nova edició del València Open 500. (Núm. expedient E-89POP-2015-000015-00)
  03:08:14 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura del poliesportiu de la Fontsanta. (Núm. expedient E-89POP-2015-000010-00)
  03:08:14 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre urbanització directa del sector de Quatre Carreres. (Núm. expedient E-89POP-2015-000011-00)
  03:08:14 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un rodatge pornogàfic a les Torres dels Serrans. (Núm. expedient E-89POP-2015-000018-00)
  03:08:14 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre soterrament de contenidors. (Núm. expedient E-89POP-2015-000026-00)
  03:08:14 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Nit de Sant Joan. (Núm. expedientE-89POP-2015-000016-00)
  03:08:14 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre proliferació de plagues. (Núm. expedient E-89POP-2015-000035-00)
  03:08:14 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la neteja al Cabanyal. (Núm. expedient E-89POP-2015-000017-00)
  03:08:14 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç de la recollida d'efectes al Cabanyal. (Núm. expedient E-89POP-2015-000019-00)
  03:08:14 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millores a la zona 3. (Núm. expedient E-89POP-2015-000022-00)
  03:08:14 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'increment de la neteja al Cabanyal. (Núm. expedient E-89POP-2015-000024-00)
  03:08:14 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Agrari Municipal. (Núm. expedient E-89POP-2015-000028-00)
  03:08:14 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts escolars. (Núm. expedient E-89POP-2015-000032-00)
  03:08:14 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'abandó d'animals. (Núm. expedient E-89POP-2015-000033-00)
  03:08:14 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les platges per a gossos. (Núm. expedient E-89POP-2015-000034-00)
  03:08:14 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres de renovació d'infraestructures de diversos carrers en fase de contractació. (Núm. expedient E-89POP-2015-000007-00)
  03:08:14 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'obres de renovació d'infraestructures al carrer de Pizarro. (Núm. expedient E-89POP-2015-000003-00)
  03:08:14 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre bancs destrossats a la plaça del Patriarca. (Núm. expedient E-89POP-2015-000001-00)
  03:08:14 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes SEED València Emprén. (Núm. expedient E-89POP-2015-000031-00)
  03:08:14 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre modificació del Reglament de Participació Ciutadana per a introduir les previsions de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. (Núm. expedient E-89POP-2015-000023-00)
  03:08:14 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre designació d'alcaldes i alcaldesses de barri. (Núm. expedient E-89POP-2015-000014-00)
  03:08:14 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre nomenament de coordinadors generals. (Núm. expedient E-89POP-2015-000030-00)
  03:08:14 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda interior. (Núm. expedient E-89POP-2015-000029-00)
  03:08:14 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte Carril Bici 2015. (Núm. expedient E-89POP-2015-000021-00)
  03:08:14 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular sobre la instal·lació de dispositius informatius de velocitat. (Núm. expedient E-89POP-2015-000020-00)
  03:08:14 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat de València. (Núm. expedient E-89POP-2015-000027-00)
  03:08:14 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'expedient E C1505 2015 1 00. (Núm. expedient E-89POP-2015-000004-00)
  03:08:14 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre procediment de subministrament i previsió d'estalvi energètic. (Núm. expedient E-89POP-2015-000025-00)
  03:08:14 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Oficina de Mobilitat. (Núm. expedient E-89POP-2015-000036-00)
  03:08:14 1 Intervenció
84 Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre ajudes per a llibres escolars.
  03:09:21 3 Intervencions
85 Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les zones de gran afluència turística.
  03:11:07 3 Intervencions
86 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la zona 30.
  03:13:52 3 Intervencions
87 Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Oro de la Ciutat de València al Mercat Central. (Núm. expedient E-89POP-2015-000040-00)
  03:17:30 1 Intervenció
88 Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals, Srs. Novo, Fuset, Giner, Calabuig i Peris, sobre la concesió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València en reconeixement del conjunt de persones que directament o indirectament han desenvolupat la seua labor en la Ciutat de l'Artista Faller. (Núm. expedient O-89CIU-2015-000006-00)
  03:17:48 1 Intervenció
89 ALCALDIA.- Proposa modificar el règim de sessions del Ple per a les dels mesos de setembre i octubre de 2015.
  03:18:13 3 Intervencions