Sessió plenària Ordinària divendres 25 de setembre de 2015

Durada: 03:52:02
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 2015.
  00:00:36 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:48 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 24 i 31 de juliol, i 4 de setembrede 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:06 1 Intervenció
4 ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució núm. 140, de 8 de setembre de 2015, sobre nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
  00:01:22 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Germans Maristes - General Urrutia.
  00:01:33 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de millora Camí de Montcada.
  00:01:46 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'Estudi de Detall en l'illa de cases delimitada per l'avinguda del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, de Rafael Alberti i de Jorge Comín.
  00:02:03 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PGOU en l'àmbit del passatge del Dr. Serra.
  00:02:17 1 Intervenció
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea en la plaça de Manises, núm. 7 (Casa Palau Vallier).
  00:02:32 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/200/2009 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament l'Homologació del Sector Centre i Sud, el Catàleg i els Plans de Reforma Interior A4-1 Parc Central i altres, i contra Acord plenari que qual es va aprovar el Text Refós del Pla de Reforma Interior A4-1 Parc Central.
  00:02:52 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/389/2011, interposat contra Acord plenari pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada i provisionalment el Pla de Reforma Interior de la Unitat d'Execució Castellar-Benicàssim.
  00:03:22 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEDóna compte dels Informes d'auditories corresponents a l'exercici 2014, despeses i ingressos.
  00:03:45 1 Intervenció
13 SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2014.
  00:04:00 1 Intervenció
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2015.
  00:04:07 Sense intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
  00:04:07 6 Intervencions
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
  00:10:28 Sense intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals, per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament del domini públic municipal per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
20 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
21 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
22 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
23 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
24 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
25 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
26 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
27 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
28 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
29 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
30 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
31 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
32 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
33 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
34 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
35 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per servicis motivats per espectacles pirotècnics per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
36 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
37 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'estadística municipal per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
38 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
39 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
40 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
41 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
42 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2016.
  00:10:28 Sense intervencions
43 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit per a l'exercici 2016.
  00:10:28 6 Intervencions
44 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2016.
  00:20:28 Sense intervencions
45 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2016.
  00:20:28 Sense intervencions
46 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2016.
  00:20:28 Sense intervencions
47 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de de l'impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2016.
  00:20:28 Sense intervencions
48 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLEProposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2016.
  00:20:28 15 Intervencions
49 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2016.
  00:41:11 2 Intervencions
50 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana la tala controlada d'una palmera datilera mascle (Phoenix dactylifera) situada en el jardí interior del Palau del Temple.
  00:41:22 Sense intervencions
51 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldía nº SR94, de 10 de setembre de 2015, per la qual s'aprova la tala de la palmera monumental situada al carrer del Doctor Lluch.
  00:41:25 13 Intervencions
52 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilidad per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de València.
  00:53:54 1 Intervenció
53 Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el projecte comú d'Espanya.
  00:54:17 Sense intervencions
57 Moció subscrita pel portaveudel Grup Popular, Sr. Novo, sobre la defensa de l'Estat de Dret i la cohesió d'Espanya.
  00:54:18 13 Intervencions
54 Moció subscrita per la coordinadora general de l'Área de Desenvolupament Humà, Sra. Castillo, sobre el suport de l'Ajuntament de València a la campanya Pobresa Zero.
  01:17:50 17 Intervencions
55 Moció subscrita per l'Alcaldia-Presidència sobre demanda al Govern Central de dotacions fonamentals per a la ciutat de València als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.
  01:39:29 18 Intervencions
56 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre defensa de les nostres tradicions en la celebració del Nou d'Octubre.
  02:06:13 1 Intervenció
61 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
  02:06:26 14 Intervencions
58 Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Popular respectivament, Sr. Novo i Sra. Puchalt, sobre l'assumpció de l'atenció als refugiats com una qüestió d'Estat.
  02:32:57 1 Intervenció
59 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la crisi dels refugiats.
  02:33:14 1 Intervenció
62 Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, Sr. Jaramillo, sobre València Ciutat Refugi.
  02:33:21 12 Intervencions
60 Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Popular respectivment, Sr. Novo i Sr. Grau, sobre el manteniment del districte únic per a l'elecció de centre escolar i la reprovació del conseller Sr. Vicent Marzà.
  02:53:46 12 Intervencions
63 Moció subscrita pel delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, Sr. Peris, per a l'adhesió als nous compromisos del Pacte pels Alcaldes.
  03:15:06 8 Intervencions
64 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Estació Nàutica de Vela Lleugera en el Vaixell d'Estibadors, del Saler.
  03:29:35 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pavelló de Nou Moles.
  03:29:35 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'emprenedoria i ocupació jove, i programes de beques formatives en l'empresa.
  03:29:35 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació de les juntes municipals de districte del nord, sud i est.
  03:29:35 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
  03:29:35 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'augment de sancions de trànsit en les pedanies del sud.
  03:29:35 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les ajudes per a llibres escolars.
  03:29:35 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les Festes Patronals de Poble Nou.
  03:29:35 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els punts de venda il·legal de droga a Benimàmet.
  03:29:35 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la interpretació de la Marxa Reial en festes patronals de les pedanies.
  03:29:35 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat i conservació de la Devesa del Saler.
  03:29:35 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la degradació del Jardí del Túria.
  03:29:35 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la contaminació acústica en la ciutat.
  03:29:35 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la sol·licitud a la UNESCO perquè 'L'espai cultural de les Falles de València' siga declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
  03:29:35 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures socials per al barri del Cabanyal.
  03:29:35 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs públic per a la gestió del Teatre el Musical.
  03:29:35 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del Micalet.
  03:29:35 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la creació de l'Oficina d'Inversions.
  03:29:35 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'anunci d'inversions en el Parc Central.
  03:29:35 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
  03:29:35 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre suport al centenari de la construcció del Mercat Central.
  03:29:35 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal d'activitats per a persones majors de Montolivet.
  03:29:35 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre celebració de la Fira del Llibre en Valencià en la plaça de l'Ajuntament.
  03:29:35 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici de l'expedient per a l'adjudicació de la gestió del Teatre el Musical.
  03:29:35 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'nici del procés de canvi de nomenclatures en distints carrers de la ciutat.
  03:29:35 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal de baixa exigència per a persones sense sostre.
  03:29:35 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal destinat a hotel d'associacions.
  03:29:35 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els solars del barri de Malilla.
  03:29:35 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cultiu d'hortalisses i verdures en els horts urbans de Sociòpolis (la Torre), amb motiu de l'acollida de persones refugiades.
  03:29:35 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la utilització de gots reciclables en les festes dels barris.
  03:29:35 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el punt d'informació del muntanyar de la Mona.
  03:29:35 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'inici del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Ciutat de València.
  03:29:35 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Plad'Inversions Sostenibles de la Diputació.
  03:29:35 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abastiment d'aigua a la zona de francs, marjals i extremals.
  03:29:35 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Campanar.
  03:29:35 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'horta de Natzaret.
  03:29:35 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'espai enjardinat delimitat pels carrers del Duc de Mandas, de l'Arquitecte Rodríguez, de Sant Vicent de Paül i de l'Historiador Chabret, al barri dels Orriols.
  03:29:35 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la posada en marxa d'horts urbans en el solar de Jesuïtes.
  03:29:35 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre picadures d'insectes en els jardins públics.
  03:29:35 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contaminació de les aigües de bany a les platges de la ciutat.
  03:29:35 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la renovació del conveni entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
  03:29:35 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis.
  03:29:35 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implementació de la plataforma tecnològica CoordCom de gestió d'emergències.
  03:29:35 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els servicis sanitaris en la platja de la Malva-rosa.
  03:29:35 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les postes sanitàries en la platja de la Malva-rosa.
  03:29:35 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de la plantilla de bombers.
  03:29:35 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els desnonaments en el barri dels Orriols.
  03:29:35 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans,sobre trama històrica del carrer del Salvador.
  03:29:35 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
  03:29:35 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la línia T2 de Metrovalència.
  03:29:35 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la zona 30.
  03:29:35 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Benifaraig.
  03:29:35 Sense intervencions
116 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Julià.
  03:29:35 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria del Moro i l'Alqueria de la Torre.
  03:29:35 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó.
  03:29:35 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la permuta del solar de Jesuïtes.
  03:29:35 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Tourist Info València-Ajuntament.
  03:29:35 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada de l'IBI a establiments comercials.
  03:29:35 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els retards en la publicació de la llista final dels beneficiaris de les ajudes de xec escolar.
  03:29:35 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions de la regidora Sra. Lozano en relació amb la Policia municipal.
  03:29:35 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització de les declaracions de béns i drets de membres de la corporació.
  03:29:35 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'actualització del Portal de Participació Ciutadana.
  03:29:35 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per a emprenedors.
  03:29:35 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal d'Ocupació i Emprenedoria.
  03:29:35 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre promoció de la ciutat de València com a 'Ciutat del Grial. El Sant Calze de la Catedral'.
  03:29:35 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre falta de previsió en l'inici del curs escolar al no designar els directors dels col·legis, Escola Infantil i Conservatori municipal.
  03:29:35 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Decret del Govern d'Espanya per a l'abonament del 26,23 % de la paga extra del 2012 als funcionaris de l'Ajuntament i gaudi fins a completar els sis dies de lliure disposició, els 'canosos' i els dies d'antiguitat.
  03:29:35 Sense intervencions
131 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre transparència en les retribucions dels tinents d'alcalde, regidors, directors i coordinadors generals.
  03:29:35 Sense intervencions
132 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre demora en la restauració de les torretes de la Casa Consistorial.
  03:29:35 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació nominal i model de telèfon municipal del que disposen actualment els regidors, assessors i coordinadors generals.
  03:29:35 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre dispositiu de seguretat de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
  03:29:35 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre uniformitat de la Policia Local.
  03:29:35 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies per venda il·legal als carrers de la ciutat.
  03:29:35 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies d'apartaments il·legals al barri dels Velluters.
  03:29:35 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre importants molèsties generades als veïns de Benimaclet per les festes populars organitzades per Assemblea Oberta.
  03:29:35 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre prohibició d'autoritzacions d'espectacles públics amb animals.
  03:29:35 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre un incident en la Piscina de València.
  03:29:35 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de servicis de trasllat realitzats en vehicles municipals a regidors i assessors.
  03:29:35 Sense intervencions
142 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les futures mesures tarifàries i impacte en el Pressupost 2016 de l'EMT.
  03:29:35 Sense intervencions
143 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
  03:29:35 Sense intervencions
144 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament nocturn en el carril de l'EMT.
  03:29:35 Sense intervencions
145 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la línia T2 de Metrovalència.
  03:29:35 Sense intervencions
146 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la delimitació de terrasses que ocupen el domini públic.
  03:29:35 Sense intervencions
147 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
  03:29:35 Sense intervencions
148 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Hospital la Fe, de Campanar.
  03:29:35 Sense intervencions
149 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3.
  03:29:35 Sense intervencions
150 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés.
  03:29:35 Sense intervencions
151 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'accessibilitati supressió de barreres arquitectòniques.
  03:29:35 Sense intervencions
152 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre disseny de l'estratègia per a la regeneració del Cabanyal.
  03:29:35 Sense intervencions
153 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges i la urbanització del seu entorn.
  03:29:35 Sense intervencions
154 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de reurbanització en el carrer de Sant Vicent Màrtir.
  03:29:35 Sense intervencions
155 Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'escorta del Sr. alcalde.
  03:30:03 3 Intervencions
156 Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subvenció a la il·luminació fallera.
  03:36:24 2 Intervencions
157 Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a l'elecció de l'escorta del Sr. alcalde.
  03:41:12 2 Intervencions
158 Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el respecte als funcionaris municipals.
  03:46:12 3 Intervencions