Sessió plenària Ordinària divendres 30 d'octubre de 2015

Durada: 05:07:14
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 25 de setembre de 2015.
  00:01:46 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:56 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries d'11, 18 i 25 de setembre, i 2 d'octubre de 2015, i en sessió extraordinària de 17 de setembre de 2105, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:02:13 1 Intervenció
4 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2015.
  00:02:31 1 Intervenció
5 GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les retribucions brutes anuals dels directors generals nomenats. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
  00:02:42 2 Intervencions
6 GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una sèrie de mesures tendents a aconseguir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió (TTIP) entre la UE i els EUA, just, solidari i mediambientalment sostenible. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
  00:03:18 28 Intervencions
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9).
  00:30:11 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la documentació que esmena el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia i ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), requerida per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  00:30:23 1 Intervenció
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la documentació subsanatòria del Pla Especial de Protecció dels entorns dels BIC de la zona central de Ciutat Vella (PEP-EBIC 06-07), requerida por la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  00:30:45 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/384/07, interposat contra Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de Declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic
  00:31:00 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'Acord plenari de 31 de maig de 2013 sobre les quantitats percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament dels grups polítics municipals i la seua justificació.
  00:31:33 2 Intervencions
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2015.
  00:32:20 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de 2015.
  00:32:37 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE. Proposa aprovar el 7m expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
  00:32:47 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe del tercer trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:32:50 10 Intervencions
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla EconomicoFinancer 2015-2016 exigit per la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles de la Diputació Provincial de València.
  00:46:19 10 Intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE. Proposa aprovar la creació del Consell Local de Comerç de València.
  00:56:12 14 Intervencions
18 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la autorització de compatibilitat per a l'activitat pública de professor associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València.
  01:12:01 1 Intervenció
19 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria municipal anual de gestió de l'Ajuntament de València de 2014.
  01:12:14 1 Intervenció
20 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
  01:12:28 1 Intervenció
21 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, relativa a 'Impuls a la transparència, el Dret de Accés a la Informació i la Participació Ciutadana en l'Ajuntament de València'.
  01:12:38 14 Intervencions
22 Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, amb motiu de la Marxa estatal contra les violències masclistes, que tindrà lloc el propvinent 7 de novembre de 2015.
  01:27:10 16 Intervencions
23 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre adequació dels parcs municipals d'oci infantil a l'accessibilitat universal.
  01:40:26 16 Intervencions
24 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implantació del sistema CoordCom del 112 en la sala 092 de València.
  01:57:31 14 Intervencions
25 Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la participació, la transparència i les oportunitats.
  02:20:09 15 Intervencions
26 Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre declaració com a Bé d'Interés Cultural Material de la Reial Senyera original del segle XVI que es conserva en l'Arxiu Històric Municipal.
  02:41:25 16 Intervencions
27 Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla d'atenció integral a la infància.
  03:04:34 12 Intervencions
28 Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys.
  03:26:01 14 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Novo i la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre mesures a favor de l'activitat comercial i la creació d'ocupació.
  03:52:02 12 Intervencions
30 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre convocatòria d'un Gran Pacte per les festes i les tradicions de la ciutat de València.
  04:08:55 16 Intervencions
31 Interpel·lació subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
  04:36:06 10 Intervencions
32 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre acord relatiu al Trinquet de Pelai.
  04:50:37 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'edició del Torneig de Tennis València Open ATP World Tour 2015.
  04:50:37 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura gratuïta dels poliesportius municipals.
  04:50:37 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'oferta d'ocupació pública de 2015 en què es va aprovar l'ingrés de 81 places de diferents categories en el Servici de Policia Local.
  04:50:37 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'accés a la Funció Pública de cinc oficials i cinc suboficials de Bombers.
  04:50:37 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre certificacions, propostes d'acord, factures, memòries justificatives i reconeixements de crèdit tramitats pels Servicis Centrals Tècnics i abonats per la Tresoreria municipal des de l'1 de juliol.
  04:50:37 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el concurs de mèrits per a la provisió de llocs al personal funcionari de l'Ajuntament de València.
  04:50:37 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  04:50:37 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els ingressos tributaris per al 2016.
  04:50:37 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reestructuració del deute.
  04:50:37 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'acta d'ocupació del camp de futbol dels Orriols i la no obertura del poliesportiu de la Fontsanta.
  04:50:37 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal situada al carrer de la Diputada Clara Campoamor i l'av. d'Alfauir.
  04:50:37 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre Unitats d'Execució.
  04:50:37 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'àrea de foment de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
  04:50:37 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes urbanístiques transitòries aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal.
  04:50:37 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
  04:50:37 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur de la Zona d'Activitats Logístiques.
  04:50:37 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte Citysens.
  04:50:37 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el conveni econòmic V Pacte d'Ocupació.
  04:50:37 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Centre Navegaweb.
  04:50:37 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la programació d'exposicions municipals.
  04:50:37 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'eliminació del copagament en centres de dia i residències per a persones majors i amb diversitat funcional.
  04:50:37 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre noves accions per a visibilitzar la situació de les persones sense llar.
  04:50:37 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous programes per a combatre la violència masclista.
  04:50:37 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cooperatives de jóvens llauradors al Castellar&ndash
  04:50:37 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  04:50:37 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'empacat de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  04:50:37 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre valoració de les persones dependents pels Servicis Socials municipals.
  04:50:37 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta VLC amb tu majors.
  04:50:37 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre deficiències en jardineria en diversos carrers de la ciutat.
  04:50:37 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes de promoció del comerç.
  04:50:37 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda directa de productes de l'horta.
  04:50:37 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a Poble Nou.
  04:50:37 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reintroducció de la rata penada en l'horta de València.
  04:50:37 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
  04:50:37 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre participació a les fires ambientals.
  04:50:37 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja en Halloween.
  04:50:37 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni entre la Regidoria d'Agricultura i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València.
  04:50:37 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre falta de neteja als voltants del Mercat Central.
  04:50:37 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi de model de papereres.
  04:50:37 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'actuació de la Policia Local davant els desnonaments.
  04:50:37 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la selecció del gerent de l'EMT.
  04:50:37 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per botellot a la plaça de Benimaclet.
  04:50:37 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la campanya de platges de 2015.
  04:50:37 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de Bombers en època estival.
  04:50:37 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sancions a motocicletes i bicicletes durant el 2015.
  04:50:37 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici prestat per la Policia Local de València a les pedanies.
  04:50:37 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre nous estacionaments de motos a la calçada.
  04:50:37 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanya de control de bicicletes.
  04:50:37 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre controls de velocitat a vehicles en zones 30.
  04:50:37 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de la Setmana Europea de la Mobilitat.
  04:50:37 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova gerència de l'EMT.
  04:50:37 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat del carril bici.
  04:50:37 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
  04:50:37 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Registre Municipal de Solars.
  04:50:37 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de les ajudes a la Setmana Santa Marinera.
  04:50:37 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, dle Grup Ciutadans, sobre obligacions emeses per la Fira Mostrari Internacional de València.
  04:50:37 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'evolució del compte de reserva de Fira València i planificació actual per a la seua dotació.
  04:50:37 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur dels coberts 2, 4 i 5 del Port de València.
  04:50:37 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les activitats i actes a realitzar a la plaça de l'Ajuntament durant els pròxims festejos de Nadal de 2015.
  04:50:37 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre compliment de l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
  04:50:37 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment informàtic de la Sala 092 de la Policia Local de València.
  04:50:37 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a la concessió de condecoracions de la Policia Local.
  04:50:37 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni subscrit entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
  04:50:37 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els voluntaris de Protecció Civil.
  04:50:37 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la implantació del sistema de gestió d'emergències, CoordCom, a la sala 092.
  04:50:37 Sense intervencions
98 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de símbols de caràcter religiós als tanatoris municipals.
  04:51:01 4 Intervencions
99 Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats en Falles.
  04:59:00 4 Intervencions