Sessió plenària Ordinària divendres 20 de novembre de 2015

Durada: 05:09:08
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2015.
  00:00:36 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:43 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 d'octubre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:59 1 Intervenció
4 ALCALDIA. Proposta d'acord relativa al tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors. (Ratificar la inclusió, art. 82.3 ROF)
  00:01:12 33 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació de l'Estudi de Detall en l'av. de les Gavines, núm. 177, el Perellonet.
  00:40:42 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa corregir l'error material en l'Estudi de Detall de l'illa de cases delimitada per l'av. del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, Rafael Alberti i Jorge Comín.
  00:40:54 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Músic Chapí.
  00:41:05 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Riu Bidasoa-Joan Piñol i acordar-ne la gestió directa.
  00:41:13 1 Intervenció
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució Programa de Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benimàmet.
  00:41:25 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30/09/2015.
  00:41:55 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos inicials consolidats 2016 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents.
  00:42:07 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2016-2018, límit de despesa i fons de contingència.
  00:42:20 10 Intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2016.
  00:56:43 22 Intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2016.
  01:50:25 1 Intervenció
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota de connexió per altes en el servici 2016.
  01:50:35 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2016.
  01:50:45 1 Intervenció
17 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'estructura dels òrgans directius municipals.
  01:51:09 1 Intervenció
18 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil de la Universitat de València.
  01:51:15 1 Intervenció
19 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  01:51:52 1 Intervenció
20 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la gestió directa del Teatre el Musical.
  01:52:10 12 Intervencions
21 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la tala de la palmera monumental amb codi municipal 900/1640 situada a l'av. de Blasco Ibáñez, afectada pel morrut roig.
  02:11:44 1 Intervenció
22 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre campanya de sensibilització que contrareste la tolerància cultural respecte al maltractament infantil, en compliment de l'Observació General núm. 8 del Comité de Drets del Xiquet de l'ONU.
  02:12:00 12 Intervencions
23 Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre consolidació d'interins i promoció interna dels empleats públics en l'Ajuntament de València.
  02:26:47 12 Intervencions
24 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre foment de l'ocupació al barri de Natzaret.
  02:46:11 21 Intervencions
25 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una auditoria de les vivendes de titularitat municipal.
  03:01:45 18 Intervencions
26 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la seguretat a la Casa Consistorial.
  03:21:40 15 Intervencions
27 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre les tarifes de l'EMT per al 2016.
  03:53:35 14 Intervencions
28 Moció subscrita conjuntament pel Sr. Novo i la Sra. Simón, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular,sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2016-2018.
  04:19:35 18 Intervencions
29 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'ordenació urbanística de l'antic l'Hospital la Fe, de Campanar.
  04:42:09 10 Intervencions
30 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els preus de les matrícules a la Universitat Popular.
  04:58:44 Sense intervencions
31 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la celebració de la 'Primavera Educativa'.
  04:58:44 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de professors del Servici d'Educació i autoritzacions de reducció de sessions lectives concedides.
  04:58:44 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de Benestar Social i autoritzacions de reducció de jornada.
  04:58:44 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els agents i oficials de Policia amb dedicació especial i major dedicació.
  04:58:44 Sense intervencions
35 Pregunta subcrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre destinació de la reducció del gasto de la Seguretat Social al personal funcionari integrat en el capítol I del Pressupost 2016.
  04:58:44 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre vacants per a la provisió per mitjà de nomenament interí en el Pressupost municipal 2016.
  04:58:44 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament al 2016.
  04:58:44 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre bonificacions a entitats esportives per a la temporada 2015/2016.
  04:58:44 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat en les instal·lacions esportives per a col·lectius.
  04:58:44 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'informació nocturna.
  04:58:44 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
  04:58:44 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les Instal·lacions Esportives Elementals.
  04:58:44 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renúncia del procediment obert per a contractar la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la Piscina València.
  04:58:44 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pavimentació de carrers.
  04:58:44 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre el Registre Municipal de Solars.
  04:58:44 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de programes urbanístics.
  04:58:44 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la futura societat resultant de les fundacions InnDEA i Crea.
  04:58:44 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament del nou gerent de la Fundació InnDEA.
  04:58:44 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la redacció d'un nou Pla Rector d'Us i Gestió de l'Albufera.
  04:58:44 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la crema de la palla de l'arròs.
  04:58:44 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el segell de qualitat per als productes de l'horta de València.
  04:58:44 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars.
  04:58:44 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la captura de coloms en la ciutat.
  04:58:44 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el creixent nombre de rates en l'av. d'Aragó.
  04:58:44 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Nadal.
  04:58:44 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la deficient neteja en Abastos.
  04:58:44 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nombroses pintades en Abastos.
  04:58:44 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un arbre mort en Abastos.
  04:58:44 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·locació de plaques de prohibit gossos en jardins.
  04:58:44 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Novetlè.
  04:58:44 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre escocells buits a Marxalenes.
  04:58:44 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora de Medi Ambient i el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb Demarcació de Costes i l'Autoritat Portuària.
  04:58:44 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Educació, Vivenda, Patrimoni Municipal, Joventut i Acció Cultural amb representants del Consell Agrari Municipal.
  04:58:44 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Agricultura amb el representant de Càtedra Terra Ciutadana.
  04:58:44 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració del cordó dunar del Parc Natural de l'Albufera.
  04:58:44 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el programa de recollida de vidre Porta a porta.
  04:58:44 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del Patronat de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
  04:58:44 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'extracció d'arena de la Devesa.
  04:58:44 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emisions de CO2 a l'atmosfera.
  04:58:44 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'edifici Casa de l'Aigua.
  04:58:44 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la Família d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
  04:58:44 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la celebració del Dia Universal de la Infància.
  04:58:44 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou model d'ajudes socials.
  04:58:44 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una modificació pressupostària.
  04:58:44 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre sol·licitud de contractes firmats.
  04:58:44 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions previstes en el Pressupost de l'Ajuntament de València 2016.
  04:58:44 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el derrocament de l'antiga Fe.
  04:58:44 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Reglament de Participació.
  04:58:44 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reactivació econòmica del Cabanyal.
  04:58:44 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les vivendes de propietat municipal.
  04:58:44 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu de la Indumentària.
  04:58:44 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Josep.
  04:58:44 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Isidre.
  04:58:44 Sense intervencions
84 Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diversos carrers.
  04:58:44 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre adaptació d'un parc per a persones amb discapacitat a Nou Moles.
  04:58:44 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
  04:58:44 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització al carrer de Sant Vicent.
  04:58:44 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els noms dels barris.
  04:58:44 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar de Jesuïtes.
  04:58:44 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de Vivenda Social.
  04:58:44 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre servici de bicicletes en la Policia Local.
  04:58:44 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació en l'av. del Baró de Càrcer.
  04:58:44 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els treballs en benefici de la comunitat.
  04:58:44 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'av. del Cid / plaça d'Espanya.
  04:58:44 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'assentament il·legal de persones al terme municipal.
  04:58:44 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici entre Porta de la Mar i Blasco Ibáñez.
  04:58:44 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici Ronda Interior.
  04:58:44 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'activitat dels gorretes.
  04:58:44 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el transport escolar en el curs 2015-2016.
  04:58:44 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties ocasionades pel botellot al carrer del Beat Gálvez.
  04:58:44 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Setmana de la Mobilitat 2015.
  04:58:44 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la retirada de vehicles abandonats de la via pública.
  04:58:44 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la denúncia de furts a la pedania de la Punta.
  04:58:44 1 Intervenció
104 Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació en el BOP del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
  04:59:28 2 Intervencions
105 Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte de decret de la Conselleria d'Educació relatiu al programa de gratuïtat dels llibres de text.
  05:01:23 1 Intervenció
106 Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'incendis a la Devesa del Saler.
  05:02:55 2 Intervencions
107 Moció subscrita per l'Alcalda-Presidència que proposa el canvi d'hora del ple ordinari de 23 de desembre de 2015, que serà a les 9.30 h.
  05:04:08 2 Intervencions
108 Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA.
  05:05:05 2 Intervencions