Sessió plenària Ordinària dimecres 23 de desembre de 2015

Durada: 05:17:26
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 20 de novembre i extraordinària de 23 de novembre de 2015.
  00:00:46 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:59 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:17 1 Intervenció
4 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
  00:01:31 1 Intervenció
5 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions formulades contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:01:57 1 Intervenció
6 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:02:09 1 Intervenció
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:02:22 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment les reclamacions presentades contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:02:34 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades contra l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:02:50 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar la reclamació presentada contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
  00:03:01 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals per a l'exercici 2016, amb l'esmena presentada per l'Alcaldia.
  00:03:24 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Cementeris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal, amb l'esmena presentada pel regidor d'Hisenda.
  00:03:37 14 Intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2016, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
  00:29:32 16 Intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General Municipal relatiu als estats comptables anuals i justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de 2015, fins al 12 de juny del 2015, fi del mandat 2011-2015.
  01:14:05 1 Intervenció
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la proposta de tarifes de l'Empresa Municipal de Transports de València, EMT, per al 2016.
  01:14:32 14 Intervencions
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2015.
  01:36:26 2 Intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini del Palau de Congressos de València.
  01:37:35 14 Intervencions
19 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Sanejament.
  01:57:04 5 Intervencions
20 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar l'estratègia DUSI denominada 'VA Cabanyal - Canyamelar - Cap de França' i sol·licitar el corresponent cofinançament per mitjà d'una subvenció de fons FEDER.
  01:59:55 16 Intervencions
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa cessar i nomenar nous representants al Consell Escolar Municipal.
  02:29:34 1 Intervenció
22 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  02:29:56 2 Intervencions
23 Moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, contra la corrupció.
  02:30:57 17 Intervencions
24 Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre els compromisos de l'Ajuntament de València en matèria de canvi climàtic.
  02:52:44 14 Intervencions
25 Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la defensa de la tradició valenciana "Bous al carrer".
  03:11:29 16 Intervencions
26 Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre les places de Policia Local i Bombers.
  03:36:21 16 Intervencions
27 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement dels drets de les persones en situació de dependència i les seues famílies.
  03:59:43 13 Intervencions
28 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de les festes menors de la Ciutat de València.
  04:22:39 13 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'el·laboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  04:46:32 8 Intervencions
30 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València com a ciutat gastronòmica.
  04:58:28 8 Intervencions
31-94 Preguntas subscritas
  05:05:19 Sense intervencions
95 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, en relació a les pintures que decoren el despatx del regidor delegat de Comerç.
  05:06:10 2 Intervencions
96 Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  05:09:55 2 Intervencions
97 Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arreplega de llenya de la poda per a fins solidaris.
  05:11:53 3 Intervencions
98 Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la delegada de Policia Local en la sessió.
  05:14:54 2 Intervencions