Sessió plenària Ordinària Dijous 28 de gener de 2016

Durada: 04:04:37
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de desembre 2015.
  00:02:49 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2015 i el 15 de gener de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:03:00 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'11, 18 i 29 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:03:21 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre de 2015, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2014 i la comprovació d'este a 13 de juny de 2015.
  00:03:37 4 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits: Fitxa BRL Antiga Fàbrica Bombes Gens (av. de Burjassot núm. 54).
  00:05:38 1 Intervenció
6 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs PO 1/419/07 interposat contra els Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic.
  00:06:20 1 Intervenció
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'autorització municipal a l'EMT per a la concertació de l'operació de leasing amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), per import de 9.868.204,00 euros.
  00:06:46 6 Intervencions
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 4t trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals.
  00:14:32 4 Intervencions
9 Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, relativa a garantir el dret a la vivenda a la ciutat de València.
  00:17:17 16 Intervencions
10 Moció subscrita pel delegat de l'Àrea de Govern Interior, Sr. Campillo, sobre mesura de protecció a la maternitat i paternitat.
  00:40:42 3 Intervencions
11 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de moreres al carrer de l'Ebenista Caselles.
  00:41:45 13 Intervencions
12 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre pla de xoc per a la neteja de la ciutat de València.
  01:07:30 11 Intervencions
13 Moció subscrita pels Srs. Novo i Grau, del Grup Popular, sobre adquisició d'immoble en la plaça Tavernes de Valldigna, 4, seu del Centre Excursionista de València.
  01:24:42 14 Intervencions
14 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre comissions de Ple obertes a la societat i mitjans de comunicació.
  01:45:25 17 Intervencions
15 Moció subscrita pels Srs. Novo i Mendoza, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre actuacions previstes en l'entorn del Mercat Central.
  02:03:24 14 Intervencions
16 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la defensa de la valencianitat a través del foment de la música contemporània.
  02:28:46 11 Intervencions
17 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, en relació amb el protocol d'actuació sobre identitat de gènere davant la infància i la joventut.
  02:48:01 19 Intervencions
18 Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre el diàleg de pau a Colòmbia.
  03:13:12 6 Intervencions
19 Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llín, del Grup Popular, sobre la millora de la neteja a la ciutat.
  03:20:54 9 Intervencions
20 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes del programa Xarxallibres.
  03:38:51 Sense intervencions
21 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de personal eventual de confiança i assessorament especial (assessor).
  03:38:51 Sense intervencions
22 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la realització de la '35 Marató València Trinidad Alonso'.
  03:38:51 Sense intervencions
23 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la dinamització del barri de Natzaret.
  03:38:51 Sense intervencions
24 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment dels edificis municipals.
  03:38:51 Sense intervencions
25 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els projectes de rehabilitació i restauració d'edificis municipals catalogats.
  03:38:51 Sense intervencions
26 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en col·legis.
  03:38:51 Sense intervencions
27 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals de servicis socials.
  03:38:51 Sense intervencions
28 Pregunta suscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals d'activitats per a persones majors.
  03:38:51 Sense intervencions
29 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la regidora Glòria Tello referides al Palau de la Música.
  03:38:51 Sense intervencions
30 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de fulles sense recollir.
  03:38:51 Sense intervencions
31 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació ciutadana en matèria de neteja.
  03:38:51 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el compostatge de residus orgànics.
  03:38:51 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida dels excrements dels gossos.
  03:38:51 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
  03:38:51 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pla de xoc de la neteja de la ciutat 2015.
  03:38:51 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, el sobre projecte Life Seducció Albufera.
  03:38:51 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
  03:38:51 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades en matèria de neteja viària l'últim semestre de 2015.
  03:38:51 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Alimentari de València.
  03:38:51 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 'crema' de residus.
  03:38:51 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cursos per a llauradors de mercadotècnia i publicitat.
  03:38:51 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la nit de Cap d'Any de 2015.
  03:38:51 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Direcció del Palau de la Música.
  03:38:51 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la xarxa de biblioteques municipals.
  03:38:51 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, en relació amb el Palau de Congressos i el turisme estratègic per a la ciutat.
  03:38:51 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la creació de sinèrgies entre el Palau de Congressos i Fira València.
  03:38:51 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de l'import destinat a màrqueting del Palau de Congressos.
  03:38:51 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el préstec atorgat al Palau de Congressos.
  03:38:51 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els acomiadaments a la Fundació Inndea.
  03:38:51 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Local de Comerç.
  03:38:51 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la desocupació juvenil.
  03:38:51 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2015/2016.
  03:38:51 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2014/2015.
  03:38:51 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre aspectes financers de Fira València.
  03:38:51 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acomiadaments en la Fundació CREA.
  03:38:51 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni de col·laboració amb la Fundació València CREA i la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic.
  03:38:51 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre fase de priorització de consulta ciutadana d'inversió en barris.
  03:38:51 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la revisió de les ZAS de la ciutat.
  03:38:51 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita por el Sr. Giner, del Grupo Ciudadanos, sobre la possible separació de Fira València en dos ens.
  03:38:51 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de la Fundació Inndea.
  03:38:51 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la crema de motos, cotxes i mobiliari urbà.
  03:38:51 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'operatiu de la Nit de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament.
  03:38:51 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració del Servici de Bombers.
  03:38:51 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre direcció del Servici de Bombers.
  03:38:51 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la creació de places de Policia Local i de Bombers.
  03:38:51 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament de l'EMT per a xiquets.
  03:38:51 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre l'abonament social de l'EMT.
  03:38:51 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de conductors de l'EMT.
  03:38:51 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
  03:38:51 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament or de l'EMT.
  03:38:51 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació del Consorci de Pilota.
  03:38:51 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recuperació dels coberts 4 i 5 del port.
  03:38:51 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  03:38:51 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
  03:38:51 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut.
  03:38:51 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de les noves escoles infantils municipals.
  03:38:51 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de la ZAL.
  03:38:51 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'enllumenat públic a Benimàmet.
  03:38:51 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les noves aules de 2 a 3 anys per al pròxim curs escolar 2016/2017 a la ciutat de València.
  03:38:51 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament per a la campanya Operació Fred 2015-2016.
  03:38:51 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes transitòries d'urgència aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  03:38:51 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'import de les ajudes d'emergència social de 2016.
  03:38:51 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta 'València amb Tu'.
  03:38:51 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, el Consell General del Poder Judicial, l'Ajuntament de València i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València per a la continuïtat i desenrotllament del Punt de Trobada Familiar de València en 2015 i 2016.
  03:38:51 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc de Manuel Granero.
  03:38:51 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la destitució del gerent de l'Organisme Autónom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  03:38:51 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió del proppassat setembre amb AENA.
  03:38:51 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans i la Sra. Jiménez, sobre la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics a les piscines i poliesportius municipals.
  03:38:51 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  03:38:51 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la oficina municipal antifrau.
  03:38:51 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les retribucions del personal directiu.
  03:38:51 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'espai d'indústries creatives i culturals de la Farinera.
  03:38:51 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les beques 'La meua primera experiència laboral'.
  03:38:51 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els videos dels plenaris de les juntes municipals.
  03:38:51 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament públic de la plaça de la Reina.
  03:38:51 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de coordinació al projecte de la plaça de la Reina.
  03:38:51 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una reunió amb Bankia en relació amb l'alqueria de Julià.
  03:38:51 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ciclistes i els passos de vianants.
  03:38:51 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
  03:38:51 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
  03:38:51 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
  03:38:51 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una expropiació al carrer de Guillem d'Anglesola.
  03:38:51 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desplaçament de la rotonda situada a la desembocadura del riu Túria.
  03:38:51 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del circuit de Fórmula 1.
  03:38:51 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Palau del Temple.
  03:38:51 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Roqueta.
  03:38:51 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes i el conveni amb l'Ateneu Marítim.
  03:38:51 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita pel Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Autoritat Portuària de València.
  03:38:51 1 Intervenció
109 Moció d'urgència subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a la creació d'una comissió d'investigació sobre els fets investigats en l'operació "Taula".
  03:39:30 21 Intervencions