Sessió plenària Ordinària Dijous 25 de febrer de 2016

Durada: 00:20:51
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2016.
  00:00:13 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:20 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 21 i 29 de gener, i 5 i 12 de febrer de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:00:36 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del PAI de la UE del PRI en l'ambit A.5-2 Camí Reial.
  00:00:51 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la resolució per mutu acord del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d' Execució Única del Sector M-5 'Drassanes-Grau'.
  00:01:04 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'Estudi de Detall de l'Illa Terciària delimitada pels carrers d'Emili Baró, Dolors Marqués i Cercle de Belles Arts.
  00:01:15 1 Intervenció
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ, estimatòria del recurs 1/1036/06 interposat per Salvem Tabacalera contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament la modificació del Pla General de València, en l'àmbit delimitat pels carrers Amadeu de Savoia, Misser Mascó, Naturalista Arévalo Baca i Naturalista Rafael Cisternes, d'una part i Navarro Reverter, General Navarro Sangrán i passeig de la Ciutadella, d'una altra
  00:01:26 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2015.
  00:02:17 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  00:02:33 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2016.
  00:02:43 15 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'Emshi en sessió celebrada el 3 de desembre del 2015.
  00:25:12 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa modificar la composició del Consell Local de Comerç.
  00:25:25 12 Intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
  00:31:44 10 Intervencions
14 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat en la Universitat de València.
  00:41:46 1 Intervenció
15 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  00:41:56 1 Intervenció
16 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposta relativa a 'l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible'.
  00:42:05 12 Intervencions
17 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la creació d'una comissió d'investigació amb la finalitat de determinar les possibles responsabilitats polítiques que s'hagen pogut cometre en el consistori pels membres del Grup Municipal Popular investigats pel cas conegut com 'Operació Taula'.
  00:55:39 18 Intervencions
18 COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte del balanç anual de suggeriments i queixes tramitades per l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions durant l'exercici 2015.
  01:06:48 1 Intervenció
19 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre celebració oficial del Dia de la Diversitat Cultural.
  01:07:15 7 Intervencions
20 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre espai públic en l'Eixample i Extramurs.
  01:20:51 13 Intervencions
21 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el manteniment dels col·legis públics municipals de València.
  01:44:54 11 Intervencions
22- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  02:04:10 Sense intervencions
23 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  02:04:10 Sense intervencions
24 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  02:04:10 Sense intervencions
25 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la programació de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  02:04:10 Sense intervencions
26 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del servici públic de retirada de vehícles de la via pública en el terme de la ciutat de València.
  02:04:10 Sense intervencions
27 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu Marítim.
  02:04:10 Sense intervencions
28 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre edició de llibres en el Servici de Publicacions.
  02:04:10 Sense intervencions
29 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre obres de rehabilitació de les alqueries del carrer d'Olba.
  02:04:10 Sense intervencions
30 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre acció social del personal funcionari.
  02:04:10 Sense intervencions
31 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada de l'Ajuntament de València.
  02:04:10 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre bestretes de nòmina al personal funcionari.
  02:04:10 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre jornades Transforma, Regidoria de Joventut.
  02:04:10 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Pedanies.
  02:04:10 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'Informació Nocturna.
  02:04:10 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta d'àrees d'influència en la ciutat de València a l'efecte d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2016-2017.
  02:04:10 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura de les instal·lacions escolars per a ús veïnal.
  02:04:10 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de Beisbol en el tram VI del llit del riu Túria.
  02:04:10 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre recursos oferits per l'Ajuntament de València per a acollida de persones refugiades.
  02:04:10 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre creació d'un equip d'Igualtat per a la implantació de les polítiques d'igualtat i detecció de situacions de violència masclista.
  02:04:10 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre ajudes concedides a persones afectades per un procés de desdonament per a evitar la pèrdua de la vivenda habitual.
  02:04:10 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre projecte socioeducatiu de la Universitat Popular per a dones en situació de vulnerabilitat social.
  02:04:10 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa 'Coordenadas' de la Universitat Popular.
  02:04:10 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre deficiències en el col·legi Fernando de los Ríos.
  02:04:10 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre contractació laboral de persones amb diversitat psíquica i física.
  02:04:10 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de la festa de Sant Vicent Ferrer.
  02:04:10 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre concerts en la Fira de Juliol.
  02:04:10 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus municipals.
  02:04:10 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris dels locals en festius.
  02:04:10 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falla municipal de 2017.
  02:04:10 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforços dels servicis de Policia Local.
  02:04:10 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre creació de places de Policia Local i Bombers.
  02:04:10 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament de l'aparcament de la plaça de Bruges.
  02:04:10 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre grup de treball entre la Regidoria de Protecció Ciutadana i el Servici d'Activitats.
  02:04:10 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la figura del 'mediador entre Falles i veïns'.
  02:04:10 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre línies d'EMT a municipis de l'horta.
  02:04:10 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre títols d'EMT.
  02:04:10 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  02:04:10 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'existència de pla de reutilització de bicicletes abandonades en la via pública.
  02:04:10 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mapa escolar aprovat en el Consell Escolar Municipal.
  02:04:10 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contractacions en la Fundació Inndea.
  02:04:10 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'activitat 'Adopta una planta'.
  02:04:10 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de les regidories d'Agricultura de València i de Catarroja.
  02:04:10 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aus protegides mortes en l'Albufera.
  02:04:10 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte 'Caça solidaria'.
  02:04:10 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aplicació per a mòbil sobre cultius.
  02:04:10 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de la zona de Gaspar Aguilar.
  02:04:10 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre maquinàries de reciclatge d'envasos.
  02:04:10 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de reciclatge en mercats municipals.
  02:04:10 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de Policia Local d'arreplega d'excrements de gossos.
  02:04:10 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre vehicles elèctrics en la Devesa-Albufera.
  02:04:10 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en l'avinguda de Maria Cristina.
  02:04:10 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació de reciclatge en Falles.
  02:04:10 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre horari de poda.
  02:04:10 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors.
  02:04:10 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reubicació de portatestos.
  02:04:10 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes d'inversions en barris.
  02:04:10 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre accés de gossos a les platges de València.
  02:04:10 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre beques 'la meua primera experiència laboral'.
  02:04:10 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  02:04:10 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la 36a edició de Fitur.
  02:04:10 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre convenis amb el Parc Central.
  02:04:10 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències en l'àmbit del PEPRI de Cabanyal-Canyamelar.
  02:04:10 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres en l'antiga Farinera.
  02:04:10 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ocupació il·legal de cases en el Cabanyal.
  02:04:10 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEPRI de la Muralla.
  02:04:10 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI 'Pla de Reforma Interior Camí Real'.
  02:04:10 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre cessió de terreny per a centre hipic.
  02:04:10 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre servici de manteniment d'edificis e instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  02:04:10 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre presentació de nous autobusos de l'EMT.
  02:04:10 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur del solar del carrer de Rubén Darío.
  02:04:10 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de tram del carrer de Sant Vicent.
  02:04:10 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur dels solars en el barri de Benicalap.
  02:04:10 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat del projecte del Parc Lineal de Benimàmet.
  02:04:10 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de les voreres en el carrer de la Carda.
  02:04:10 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pla per a la recuperació de la muralla musulmana.
  02:04:10 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre discontinuïtats en els carrils bici a València.
  02:04:10 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre terminis de modificació del carril bici de la ronda interior.
  02:04:10 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de protecció de l'entorn del Botànic.
  02:04:10 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
  02:04:10 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de sòls per al Parc Central.
  02:04:10 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre foment dels intercanviadors de transport.
  02:04:10 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre concreció d'usos definitius en la Roqueta.
  02:04:10 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la comissió tècnica d'apartaments turístics.
  02:04:10 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre millora de les condicions de conversió en zona per a vianants de l'entorn de la Llotja.
  02:04:10 1 Intervenció
106 Prec formulat pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el parc Manuel Granero.
  02:04:21 2 Intervencions
107 Pregunta formulada pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb l'activitat fallera.
  02:08:46 5 Intervencions
108 Prec formulat pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre determinades afirmacions en el transcurs del debat polític.
  02:15:39 3 Intervencions
109 Prec formulat pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
  02:23:38 3 Intervencions
0110(E) SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de València i sol·licitar que es declare no lectiu en el calendari escolar el 15 de març de 2016.
  02:28:03 2 Intervencions