Sessió plenària Ordinària Dijous 31 de març de 2016

Durada: 03:13:40
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2016.
  00:00:50 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:01 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 19, 25 i 26 de febrer (sessió extraordinària) i de 4 i 11 de març de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  00:01:17 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la resolució de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de 20 de novembre del 2015, per la qual s'aprova definitivament la Normativa Urbanística reguladora de la Publicitat Exterior e Identitat Corporativa aplicable als cinc PEPRI de Ciutat Vella, als PEP-EBIC 08-02-05, i als Plans Especials de Protecció del terme municipal de València.
  00:01:36 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa de cases delimitada per l'avinguda de Burjassot, carrer de Reus i carrer de Marxalenes 'Antiga Fàbrica Bombes Gens'.
  00:02:02 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació de les Normes Urbanístiques del PGOU sobre aparcaments privats en el subsòl de terrens de domini públic.
  00:02:15 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar el sometiment a informació pública de la retaxació de càrregues del PAI unitat d'execució única del Sector NPR-5 'Moreras II' i iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació del programa.
  00:02:29 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificación del PEPRI del barri del Carme en l'àmbit de la unitat d'execució núm. 22, carrers de Guillem de Castro, Llíria i Gutenberg'.
  00:02:45 2 Intervencions
9 ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució núm. 32, de 29 de febrer de 2016, sobre liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2015.
  00:03:11 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals 2015.
  00:03:27 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2015.
  00:03:37 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2016.
  00:03:47 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  00:03:57 13 Intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el recurs PO 221/2015 interposat per Valdreya, CB, i altres contra resolució d'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la UE Moncayo a la mercantil Immobiliària Zaragozá e Hijos, SL.
  00:31:14 1 Intervenció
15 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat de professora associada en el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València.
  00:31:40 1 Intervenció
16 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'inici de les actuacions necessàries per a l'adaptació de la denominació oficial del municipi.
  00:31:53 1 Intervenció
17 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló.
  00:32:05 12 Intervencions
18 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa modificar l'Ordenança municipal d'utilització de les platges i zones adjacents.
  00:43:30 14 Intervencions
19 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar els Estatuts de l'Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria.
  00:58:23 1 Intervenció
20 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de la Ciutat de València a la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS).
  00:58:32 1 Intervenció
21 Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del Govern Municipal, i pel Sr. Novo, en representació del Grup Popular, relativa a la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
  00:58:50 21 Intervencions
22 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre neteja extraordinària de la ciutat.
  01:23:07 13 Intervencions
23 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre reconeixement a les víctimes del terrorisme.
  01:48:49 17 Intervencions
24 Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el 'Programa Jove Emprende' d'ajuda municipal per al foment de l'ocupació juvenil i dinamització del comerç a València.
  02:19:32 14 Intervencions
25 Moció subscrita pels Srs. Estellés i Camarasa, del Grup Ciutadans, per a modificar la dinàmica dels debats plenaris.
  02:34:13 6 Intervencions
26 Moció subscrita pels Srs. Novo i Crespo, del Grup Popular, sobre creació d'una 'Comissió Falles Unesco'.
  02:37:17 14 Intervencions
27-98 Preguntas subscritas
  03:01:12 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre campanya de recaptació de l'IBI.
  03:01:33 Sense intervencions
99 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, relativa al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
  03:01:34 3 Intervencions
100 Prec de la Sra. Bernal, del Grup Popular, relatiu a la pròrroga del contracte de lloguer de local amb l'Associació de Veïns de la Malvarrosa.
  03:04:37 3 Intervencions
101 Prec de la delegada de Policia Local, Bombers i Protecció Civil, Sra. Gómez, sobre respecte als funcionaris municipals.
  03:08:26 3 Intervencions