Sessió plenària Ordinària Dijous 22 de desembre de 2016

Durada: 05:00:15
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 17 de novembre de 2016, extraordinària i urgent de 23 de novembre de 2016 i extraordinària d'1 de desembre de 2016.
  00:00:35 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 14 de novembre i el 15 de desembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:51 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 18 i 25 de novembre, i 1 i 9 de desembre de 2016, i extraordinària de 17 de novembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:06 1 Intervenció
0004 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns inmobles per a l'exercici 2017. Expediente .- E-H4969-2016-000005-00 -
  00:01:29 1 Intervenció
0005 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017. Expediente .- E-H4969-2016-000012-00 -
  00:01:57 1 Intervenció
0006 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017. Expediente .- E-H4969-2016-000014-00 -
  00:02:32 1 Intervenció
0007 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Tècnic d'Implantació de la Xarxa d'On Tower Telecom Infraestructures, SA, en el terme municipal de València. Expediente .- E-03501-2015-000114-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0008 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juliol de 2016, d'aprovació definitiva de la Modificació Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9). Expediente .- E-03001-2014-000054-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0009 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en l'Antiga Senda de Senent, 4. Expediente .- E-03001-2016-000159-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0010 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la modificació puntual del PGOU relativa a la proposta de descatalogació de l'immoble situat en l'av. de Blasco Ibáñez, 16. Expediente .- E-03001-2015-000067-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0011 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de València. Expediente .- E-03001-2016-000291-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0012 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni urbanístic per a la reordenació dels carrers de l'Alcúdia, de Salabert i del Marqués d'Elx, i inmediata obertura a l'ús públic del carrer de Salabert. Expediente .- E-03003-2016-000016-00 -
  00:03:11 Sense intervencions
0013 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord ori de la retaxació de càrregues del PAI de la UE-B-B Benifaraig PN-2. Expediente .- E-03001-2012-000041-00 -
  00:03:11 5 Intervencions
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs PO 341/2014 interposat per Urbem, SA, contra declaració de caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i resolució del Conveni Urbanístic subscrit amb el concessionari urbanitzador del sector. Expediente .- E-00501-2016-000297-00 -
  00:17:52 1 Intervenció
0015 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2017, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal. Expediente .- E-05501-2016-000060-00 - amb esmenes
  00:18:41 1 Intervenció
0016 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016. Expediente .- E-05501-2016-000059-00 -
  00:19:09 9 Intervencions
0017 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2017. Expediente .- E-02701-2016-000622-00 -
  01:10:25 1 Intervenció
0018 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2017. Expediente .- E-02701-2016-000644-00 -
  01:10:37 1 Intervenció
0019 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors, quota d'enganxall i quota per altes en el servici per a l'exercici 2017. Expediente .- E-02701-2016-000643-00 -
  01:10:47 1 Intervenció
0020 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'EMSHI el 10 de novembre del 2016 sobre la Memòria d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2017. Expediente .- E-02701-2016-000624-00 -
  01:10:57 4 Intervencions
0021 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'exercici 2017. Expediente .- E-01801-2016-005246-00 -
  01:16:39 18 Intervencions
0022 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. Expediente .- E-01101-2016-001768-00 -
  01:44:18 12 Intervencions
0023 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant en el Consell Escolar Municipal. Expediente .- E-02101-2014-000854-00 -
  01:57:00 2 Intervencions
0024 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la renúncia de l'Ajuntament de València a la condició de patró de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica. Expediente .- E-00202-2016-000047-00 -
  01:57:55 14 Intervencions
0025 Moció subscrita pel portaveu i els regidors del Grup Popular, que proposa deixar sense efecte l'acord punt 45 adoptat en sessió plenària ordinària celebrada el passat 29 de setembre. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  02:19:28 11 Intervencions
0026 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda. Expediente .- O-89CIU-2016-000233-00 -
  02:36:33 12 Intervencions
0027 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre adopció de mesures urgents i immediates en l'av. de Baró de Càrcer. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  02:55:23 11 Intervencions
0028 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Parc Oest de Bombers. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  03:21:28 1 Intervenció
0029 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Parc de l'Oest. Expediente .- O-89CIU-2016-000234-00 -
  03:21:35 15 Intervencions
0030 Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Puchalt, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre diners de butxaca i igualtat de tracte per als usuaris de la Residència municipal La Nostra Casa-Vall de la Ballestera. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  03:51:57 11 Intervencions
0031 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València. Expediente .- O-89CIU-2016-000235-00 -
  04:13:01 13 Intervencions
0032 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre gastos del pressupost de les partides destinades a cooperació i persones refugiades. Expediente .- O-89CIU-2016-000219-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0033 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Revitalització i Millora de la Ciutat de l'Artista Faller. Expediente .- O-89CIU-2016-000219-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0034 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007. Expediente .- O-89CIU-2016-000225-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0035 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre colònies de gats en la ciutat. Expediente .- O-89CIU-2016-000227-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0036 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les platges de la ciutat. Expediente .- O-89CIU-2016-000227-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0037 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els servicis de perruqueria i maquillatge per a les falleres majors. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0038 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a acollir a persones refugiades. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta cultural de Sant Vicent Màrtir. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a persones sense sostre. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el 0,7 per cent. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita per la Sra. Picó i pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els cursos de formació per a personal funcionari. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el tercer trimestre de 2016. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el tercer trimestre de 2016. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0046 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals en el tercer trimestre de 2016. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat dels capítols II i VI de Servicis Centrals Tècnics. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el finançament del Conveni subscrit amb l'Associació de Jóvens Empresaris. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el cost de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de menjadors escolars en Nadal. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre col·legis de la ciutat amb fibrociment. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les condicions de les aules per a xiquets de 2 a 3 anys en col.legis públics de la ciutat. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria municipal d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic per al curs 2016-2017. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer de la Serra Calderona. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pla de substitució de l'arbratge en la ciutat. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre personal de l'Oficina Tècnica del Servici de Comerç i Abastiments. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments al barri de Monteolivete. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriture entre la Universitat de València i la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre d'acollida municipal. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb l'Associació Moviment contra la Intolerància. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb el Col·lectiu Lambda. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Estudi sobre la pobresa energètica en la ciutat de Valencia. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments en el barri de la Raiosa. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de cap en la Policia Local. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació i neteja de les fonts ornamentals. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la uniformitat de la Policia Local. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convocatòria de places d'intendent/a principal de la Policia Local. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el personal de la Policia Local destinat a la custòdia de l'Ajuntament. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0073 Pregunta subscritan per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobres les ajudes de Servicis Socials. Expediente .- O-89CIU-2016-000224-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre possibles canvis en la Unitat de Trànsit. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting de Benimaclet. Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Ordenança d'ocupació de domini públic municipal. Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de les Magues de Gener. Expediente .- O-89CIU-2016-000226-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del Reglament Orgànic del Ple. Expediente .- O-89CIU-2016-000231-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la fugida d'aigua en Germans Machado el passat mes d'agost. Expediente .- O-89CIU-2016-000225-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració del nou PEPRI de Cabanyal-el Canyamelar. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació del Circ de Nadal. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la restauració dels terrenys d'horta ocupats per l'empresa SDS Spanish Depot Service, SA, a Castellar. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat als locals de pública concurrència. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obrir comissions de Ple a la societat i als mitjans de comunicació. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reordenació i remodelació de l'espai públic en l'Eixample i Extramurs. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes menors amb omissió de fiscalització prèvia. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un pla per a la conservació de comerços emblemàtics de València. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la Ciutat Fallera. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de trànsit només en valencià. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou Abonament Transbord AB. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mobilitzacions dels comerciants del Mercat Central. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte participatiu de 2016 'Quatre Carreres, antic jardí plaça Església'. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pèrdua d'usuaris de Valenbisi. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del barri al voltant de l'antic hospital la Fe. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversions en barris 2017. Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0099 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla de Foment de l'Associacionisme. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0100 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Jornada del Consell Alimentari Municipal del 3 de novembre. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0101 Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió atorgada a l'hotel Sidi Saler. Expediente .- O-89CIU-2016-000228-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0102 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç turístic de l'Any Sant Jubilar. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0103 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç de les visitas guiades pel Cabanyal. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0104 Pregunta subsrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els centres de salut de la ciutat. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0105 Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Actuacions Capital de l'Alimentació 2017. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0106 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'execució de l'acord del Ple que va declarar València como a zona lliure de paradisos fiscals. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0107 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Comissionat per a la Capital Mundial de l'Alimentació 2017. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0108 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la revisió del catàleg de procediments de l'Ajuntament de València. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0109 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les inundacions del proppassat mes de novembre. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0110 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les estacions de bombeig. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0111 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya en relació amb les tovalletes higièniques. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0112 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de renovació i millora en la xàrcia de distribució d'aigua potable en Russafa. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0113 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un curs de formació anomenat CATALYST 2016, en les Naus. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0114 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la idea guanyadora de la competició internacional Climathon. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0115 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de les fulles dels arbres. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0116 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la inspecció de la neteja de la ciutat. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0117 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions que s'han de sol·licitar. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0118 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de residus orgànics. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0119 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Trobada Euromediterrània de la Solidaritat amb les Persones Refugiades (SOLIMED). Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0120 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els acords municipals en relació amb el Moviment Escolta. Expediente .- O-89POP-2016-000073-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0121 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre celebració del 20 Aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat. Expediente .- O-00606-2016-000001-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0122 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la contracta de jardins. Expediente .- O-00606-2016-000001-00 -
  04:40:26 Sense intervencions
0123 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la seua sol·licitud de l'informe de l'Assesoria Jurídica Municipal en relació amb el canvi de denominació del municipi. Expediente .- O-00606-2016-000001-00 -
  04:40:26 1 Intervenció
0124 Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els convenis d'autogestió dels mercats Central i del Cabanyal.
  04:40:48 3 Intervencions
0125 Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'entrega de llenya sobrant de la poda a Creu Roja Espanyola.
  04:43:18 2 Intervencions
126 Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió urgent de l'estat de l'arbrat en general i en especial aquell que hi ha pròxim als centres educatius.
  04:46:08 2 Intervencions
127 Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre acord plenari adoptat fa un any en relació amb la Ciutat de l'Artista Faller.
  04:46:56 8 Intervencions
128 Declaració Institucional sobre instituir la celebració, amb caràcter anual, del Dia de la Devesa-Albufera.
  04:50:57 2 Intervencions