Sessió plenària Ordinària Dijous 26 de gener de 2017

Durada: 03:49:37
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.
  00:00:01 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2016 i el 15 de gener de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:21 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 de desembre de 2016 i 13 de gener de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:39 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits relativa a la descatalogació del fumeral situat al carrer de Xeraco, 13.
  00:00:56 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU relativa a la reubicació d'equipament per a centre de salut en carrera Malilla i zona verda en el carrer d'Eslida, barri de Malilla, districte Quatre Carreres.
  00:01:31 5 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del PRI Actuació Urbanística Parc Central, Unitat d'Execució A.4-1.
  00:11:03 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la modificació puntual de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco, 34.
  00:11:17 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe complementari i modificatiu de l'emés el 10 de novembre de 2016, relatiu al compliment del principi d'estabilitat, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses depenents.
  00:11:32 2 Intervencions
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al quart trimestre del 2016 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:12:23 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el quart trimestre de 2016.
  00:12:33 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  00:12:44 4 Intervencions
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla-Programa d'Harmonització i Homologació Entitats Sector Públic Local.
  00:13:27 7 Intervencions
13 Moció subscrita pels Srs. Giner i Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una comissió per a l'anàlisi dels accidents ocorreguts en l'avinguda del Baró de Càrcer.
  00:38:35 8 Intervencions
14 Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat artesanal de l'Escuraeta.
  01:04:01 4 Intervencions
15 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Consell de Medi Ambient.
  01:11:43 7 Intervencions
16 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica.
  01:25:02 7 Intervencions
17 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el cessament de funcions del regidor de Mobilitat Sostenible.
  01:49:25 8 Intervencions
18 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les rectificacions i actuacions pendents en la CV-500.
  02:15:22 10 Intervencions
19 Moció subscrita pel segon tinent alcalde, Sr. Peris, sobre el laïcisme institucional i la lliberta religiosa.
  02:45:38 8 Intervencions
21 Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
  03:17:47 7 Intervencions
22 Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València i les conductes del delegat de Mobilitat Sostenible.
  03:31:33 3 Intervencions
147 Moció urgent subscrita per tots els portaveus dels grups polítics municipals sobre la regeneració de les platges del sud de València.
  03:33:17 2 Intervencions
148 Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les juntes municipals.
  03:39:16 1 Intervenció
149 Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama de Bombers.
  03:40:50 3 Intervencions
150 Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
  03:43:13 1 Intervenció
151 Prec formulat in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'una subvenció atorgada a una entitat cultural.
  03:44:34 4 Intervencions