Sessió plenària Ordinària Dijous 23 de febrer de 2017

Durada: 04:36:24
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de lActa de la sessió ordinària de 26 de gener de 2017.
  00:00:37 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2017, a lefecte del que extablix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:45 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 20 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer de 2017, a lefecte del que establix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:00 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció derrors del Pla de Reforma Interior Parc Central en làmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem dIntendència i Servei Militar de Construccions.
  00:01:30 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció derrors del Pla de Reforma Interior Parc Central en làmbit A.4-3 Parc i Mestrança dArtilleria.
  00:01:46 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció Carril bici en ronda interior en lentorn dun ficus monumental situat al jardí de la pl. dAlfons el Magnànim.
  00:02:01 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció Ampliació xarxa ciclista 2015 en lentorn dun ficus monumental situat al jardí de la Glorieta.
  00:02:15 10 Intervencions
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les Bases per a l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre el Pla d'Ordenació Urbana Natzaret Est i encarregar a la Direcció General de Coordinació Urbanística l'elaboració d'un conveni de desenvolupament de les bases aprovades.
  00:26:03 8 Intervencions
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de lOrdenança fiscal reguladora de limpost sobre béns immobles per a lexercici 2017.
  00:57:57 Sense intervencions
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO1/121/2014, interposat contra aprovació provisional i definitiva del Pla de Reforma Interior del Sector Patraix.
  00:57:57 Sense intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2016.
  00:57:57 Sense intervencions
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació dexpedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  00:57:57 Sense intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  00:57:57 Sense intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de lannex daplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
  00:57:57 7 Intervencions
15 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment el Reglament dAvaluació de lExercici i Rendiment i Carrera Professional Horitzontal de lAjuntament de Valènci
  01:25:54 6 Intervencions
16 COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual de lexercici 2016 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relació amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
  01:49:30 5 Intervencions
17 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre loferta docupació pública de places de Policia Local i Bombers.
  02:01:37 7 Intervencions
18 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures contra la pobresa infantil.
  02:28:35 9 Intervencions
19 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre impuls de la ciutat de València com a referent econòmic europeu.
  02:52:58 7 Intervencions
20 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment dels concerts en batxillerat i formació professional.
  03:17:16 8 Intervencions
21 Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla dAcció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL)
  03:43:41 7 Intervencions
22 Moció subscrita pel Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva, i la Sra. Gómez, primera tinenta dalcalde, per a la defensa de les Falles i dels agents sense ànim de lucre davant els efectes de la Llei de propietat intel·lectual.
  04:07:51 1 Intervenció
23 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre molèsties generades pel carilló del rellotge de la casa consistorial.
  04:08:06 Sense intervencions
24 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes dobres que shan realitzat des de Servicis Centrals Tècnics en el 2016.
  04:08:06 Sense intervencions
25 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
  04:08:06 Sense intervencions
26 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon dinformació municipal 010.
  04:08:06 Sense intervencions
27 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2016 en Servicis Centrals Tècnics.
  04:08:06 Sense intervencions
28 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministrament i servicis.
  04:08:06 Sense intervencions
29 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lescola infantil municipal del carrer del Periodista Ros Belda.
  04:08:06 Sense intervencions
30 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lescola infantil municipal de Massarrojos.
  04:08:06 Sense intervencions
31 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lescola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  04:08:06 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit amb la Univesitat de València sobre lestudi del sistema educatiu en la ciutat.
  04:08:06 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el ban de Falles.
  04:08:06 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud dajudes econòmiques per a rehabilitar les alqueries del Moro i de la Torre.
  04:08:06 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els refugis de la Guerra Civil.
  04:08:06 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el sector de les arts escèniques.
  04:08:06 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de lArtista Faller.
  04:08:06 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre lassetjament escolar.
  04:08:06 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les rutes delements històrics.
  04:08:06 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Unesco de València.
  04:08:06 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i lSGAE.
  04:08:06 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la implementació dun acord de la Comissió dHisenda de 25 de gener de 2016 relatiu al fraccionament dels pagaments.
  04:08:06 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  04:08:06 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre queixes de veïns a la defensora del Poble pels canvis en les línies de lEMT.
  04:08:06 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre pilons en Russafa.
  04:08:06 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres del Parc Lineal de Benimàmet.
  04:08:06 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els resultats de lauditoria daccessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  04:08:06 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre informació dun expedient administratiu del Gabinet dAlcaldia.
  04:08:06 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes menors per a la gestió dels perfils en xarxes socials institucionals de les diferents delegacions i la general de lAjuntament.
  04:08:06 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre lacord entre lAjuntament de València i lAutoritat Portuària per a redefinir lespai contigu del port amb Natzaret.
  04:08:06 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre lampliació del parc de Benicalap.
  04:08:06 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista.
  04:08:06 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb la Diputació per a la rehabilitació del xalet situat al carrer dAben al-Abbar.
  04:08:06 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ledifici de la Conselleria de Medi Ambient.
  04:08:06 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  04:08:06 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI Av. dels Tarongers i el carrer del Dr. Álvaro López.
  04:08:06 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de centre de salut per a lantiga Fe, de Campanar.
  04:08:06 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte Grow Green.
  04:08:06 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de lantic varador.
  04:08:06 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona de jocs de la plaça del Músic Antoni Eiximeno.
  04:08:06 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colocació dun banc al carrer del Transatlàntic.
  04:08:06 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost 2017 per districtes.
  04:08:06 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat dels bancs situats al carrer de les Arts Gràfiques.
  04:08:06 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  04:08:06 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre lestat de les palmeres del carrer de la Motonau.
  04:08:06 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, 250.
  04:08:06 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre lestat de les palmeres del carrer de Ramón Porta Carrasco.
  04:08:06 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre lestat de les palmeres del carrer del Creuer.
  04:08:06 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons complementari de finançament local.
  04:08:06 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades a terrasses.
  04:08:06 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de lOrdenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
  04:08:06 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de lOrdenança de neteja urbana.
  04:08:06 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per contaminació acústica.
  04:08:06 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per venda ambulant il·legal.
  04:08:06 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per incompliment de lOrdenança de parcs i jardins.
  04:08:06 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat municipal.
  04:08:06 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies i sancions imposades per circular, estacionar o realitzar parades indegudes en el carril bus.
  04:08:06 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre expedients i sentències per responsabilitat patrimonial.
  04:08:06 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sentències desfavorables a lAjuntament.
  04:08:06 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  04:08:06 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions anul·lades per lAjuntament.
  04:08:06 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades pel consum dalcohol i estupefaents a la via pública.
  04:08:06 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la senyalització amb pintura verda de les zones de contenidors.
  04:08:06 Sense intervencions
84 Pregunta suscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre la neteja dels voltants del MUVIM a causa de la pràctica del botellot.
  04:08:06 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plaques solars als edificis municipals. L'actuació municipal en
  04:08:06 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja dels excrements canins.
  04:08:06 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els cartells informatius instal·lats a lAlbufera.
  04:08:06 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la conservació de les motes de lAlbufera.
  04:08:06 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la freqüència de la neteja als barris.
  04:08:06 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les bases dels premis de poesia lírica fallera.
  04:08:06 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del voltant de l'alqueria dels Moros.
  04:08:06 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
  04:08:06 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els danys ocasionats pel temporal en la Devesa.
  04:08:06 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja extraordinària amb motiu dels vendavals
  04:08:06 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el manteniment dels contenidors de residus.
  04:08:06 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre lHotel Sidi Saler.
  04:08:06 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda de proximitat al mercat de Mossén Sorell.
  04:08:06 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre linforme de SEO<%/%>/Birdlife respecte de lAlbufera.
  04:08:06 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de llocs de venda vacants en els mercats extraordinaris.
  04:08:06 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco.
  04:08:06 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el personal nou destinat als centres municipals dactivitats per a persones majors.
  04:08:06 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia per a majors en les Naus de Ribes.
  04:08:06 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal dactivitats per a persones majors de Malilla.
  04:08:06 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de desinfecció i desinsectació per combatre les plagues dinsectes.
  04:08:06 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre lestat de la Comissaria VII de Policia Local.
  04:08:06 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments i el material del parc de Bombers tancat en el port de València.
  04:08:06 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre una sol·licitud daudiència a lAlcaldia en relació amb la depuradora de Pinedo.
  04:08:06 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre lestat en què es troben les comissaries de València i les seues necessitats.
  04:08:06 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de platges de la Policia Local.
  04:08:06 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla i els parcs de Bombers.
  04:08:06 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la quantitat destinada a les ajudes demergència social en el Pressupost municipal de 2017.
  04:08:06 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el coneixement pels servicis municipals dels desnonaments produïts en la ciutat de València.
  04:08:06 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el personal administratiu incorporat a lEMT.
  04:08:06 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la sanció al regidor de Mobilitat Sostenible.
  04:08:06 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte La nostra ciutat, el teu refugi.
  04:08:06 Sense intervencions
116 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de dinamització dactivitats i obres.
  04:08:06 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible compra de ledifici seu del Centre Excursionista per part de lAjuntament.
  04:08:06 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura obertura de la Universitat Europea al Cabanyal.
  04:08:06 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la partida de mig milió deuros per a la reforma del xalet situat al carrer dAben al-Abbar.
  04:08:06 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia del voltant de lalqueria dels Moros.
  04:08:06 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lalqueria de Falcó.
  04:08:06 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  04:08:06 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos participatius i el projecte de lav. de Pérez Galdós.
  04:08:06 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de catalogació de tota lhorta de València.
  04:08:06 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
  04:08:06 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de pilons en lav. del Port, 83.
  04:08:06 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el simulacre devacuació realitzat el proppassat 10 de febrer.
  04:08:06 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la sepultura dels morts a la Guerra de Cuba de 1898, situada al cementeri del Grau.
  04:08:06 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el primer baròmetre dopinió pública i satisfacció de la ciutadania de València amb els servicis municipals.
  04:08:06 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les queixes davant el Síndic de Greuges relacionades amb la contaminació acústica.
  04:08:06 Sense intervencions
131 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de llicències dobertura
  04:08:06 Sense intervencions
132 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mobiliari urbà.
  04:08:06 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada duna moció de suport al poble palestí la proppassada sessió plenària.
  04:08:06 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del taxi.
  04:08:06 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les peticions de les associacions de veïns.
  04:08:06 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Reial Joan Carles I.
  04:08:06 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les solucions urbanístiques per a la integració entre el port i la ciutat.
  04:08:06 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre noves zones per a gossos.
  04:08:06 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inversions en jardins durant lexercici 2016.
  04:08:06 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el Cabanyal.
  04:08:06 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius durant lexercici 2017.
  04:08:06 Sense intervencions
142 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el sector hoteler a la ciutat.
  04:08:06 Sense intervencions
143 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lactivitat de lequip de govern en entitats, empreses i organismes públics participats.
  04:08:06 Sense intervencions
144 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre lorganigrama de Bombers.
  04:08:06 Sense intervencions
145 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per lOcupació de la Ciutat de València.
  04:08:06 1 Intervenció
146 Pregunta formulada in voce per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la declaració de lAlbufera com a Reserva de la Biosfera.
  04:08:50 2 Intervencions
147 Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els esports minoritaris.
  04:12:43 2 Intervencions
148 Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment de la Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.
  04:17:44 2 Intervencions
149 Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral.
  04:20:44 2 Intervencions
150 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió dimmobles.
  04:27:15 22 Intervencions