Sessió plenària Ordinària Dijous 30 de març de 2017

Durada: 07:15:36
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2017.
  00:00:59 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:08 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16 i 24 de febrer i 3, 10 i 16 de març de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:22 1 Intervenció
4 COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ OPERACIÓ TAULA. Proposa aprovar el dictamen de l'informe final de conclusions de la Comissió d'Investigació del cas conegut com a "Operació Taula".
  00:01:35 13 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa crear la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics i determinar-ne les funcions, composició i règim de funcionament (dinamització d'activitats i obres).
  00:46:41 Sense intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la núm. 6 del Pla Especial d'Ordenació del Nou Campus de la Universitat de València.
  00:46:41 Sense intervencions
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
  00:46:41 Sense intervencions
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar el recurs de reposició presentat per "Nazaret y Desarrollo, SA, urbanitzador del PAI de la UE única del Sector NPR-5 Moreres II contra l'acord plenari de 31 de març del 2016, sobre no sotmetiment a informació pública de la retaxació de càrregues sol·licitada.
  00:46:41 Sense intervencions
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar l'establiment de nous criteris d'ordenació del sector del Grau.
  00:46:41 Sense intervencions
10 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionament la Modificació del PEPRI del barri del Carme en la parcel·la de la plaça de Tavernes de la Valldigna, 4.
  00:46:41 13 Intervencions
11 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2015.
  01:15:10 1 Intervenció
12 SERVICI DE COMPTABILITAT. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 58, de 28 de febrer de 2017, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2016.
  01:15:38 Sense intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no és pertinent el recurs de cassació interposat per Inmobiliaria Guadalmedina, SA, contra Sentència del TSJ que va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 1036/2006 interposat per Salvem Tabacalera contra la resolució del conseller de Territori i Habitatge per la qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla General.
  01:15:38 Sense intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels Pressupostos consolidats municipals de 2016.
  01:15:38 Sense intervencions
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment final en l'exercici 2016 del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
  01:15:38 Sense intervencions
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació dexpedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  01:15:38 Sense intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  01:15:38 Sense intervencions
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives de 2017.
  01:15:38 Sense intervencions
20 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
  01:15:38 11 Intervencions
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de préstecs a llarg termini destinats al refinançament del seu deute.
  01:42:56 9 Intervencions
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal, en representació dels titulars dels centres privats.
  02:06:51 Sense intervencions
22 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal pel sector de pares i mares d'alumnes de centres escolars del municipi.
  02:06:51 1 Intervenció
23 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi.
  02:07:26 8 Intervencions
24 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2017-2018.
  02:23:29 5 Intervencions
25 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa modificar la plantilla de personal.
  02:37:45 11 Intervencions
26 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament la modificació de la ZAS de l'àmbit urbà delimitat pel carrer de Gascó Oliag i les avingudes de Catalunya, de Blasco Ibáñez i del Primat Reig (ZAS 'Woody').
  02:59:48 11 Intervencions
27 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa prorrogar la vigència dels plans d'acció de 2010 fins disposar dels resultats del Mapa Estratègic del Soroll.
  03:16:46 7 Intervencions
28 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió per part de la Generalitat Valenciana de distincions i condecoracions a membres de la Policia Local de València.
  03:28:49 5 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els projectes de mobilitat no executats.
  03:34:00 21 Intervencions
30 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un consell sectorial en matèria de neteja viària i residus sòlids.
  04:00:30 9 Intervencions
31 Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la igualtat laboral entre dones i hòmens.
  04:19:35 13 Intervencions
32 Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió d'immobles.
  04:45:58 14 Intervencions
33 Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació dels horaris comercials en les zones de gran afluència turística.
  05:10:00 13 Intervencions
34 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la paralització del Decret 9/2017, de 27 de gener, pel qual s'establix el model lingüístic educatiu valencià.
  05:30:33 7 Intervencions
35 Moció subscrita pel Sr. Monzó, portaveu del Grup Popular, per a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.
  05:52:09 9 Intervencions
36 Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport als treballadors i treballadores de l'estiba.
  06:15:19 9 Intervencions
37 Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport a la querella argentina i a les víctimes de la repressió franquista.
  06:36:30 15 Intervencions
38 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la protecció dels tocs de campana.
  06:58:58 3 Intervencions
39 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els convenis i demés acords subscrits per la Fundació Esportiva Municipal.
  07:01:41 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama i la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal.
  07:01:41 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de les pluges en les instal·lacions esportives.
  07:01:41 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els protocols d'actuació amb Sanitat, Educació i Justícia en l'àmbit de la intervenció amb menors.
  07:01:41 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa d'un servei per a atendre problemes d'aprenentatge i rendiment escolar dels menors en risc d'exclusió.
  07:01:41 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre campanyes de prevenció i sensibilització.
  07:01:41 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el foment de la cooperació entre serveis municipals per a lús dotacions municipals.
  07:01:41 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les prestacions econòmiques de protecció del menor.
  07:01:41 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'acolliment familiar en família extensa.
  07:01:41 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de menjador escolar.
  07:01:41 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la formació permanent de personal professional dels CMSS.
  07:01:41 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi per a avaluar els recursos i mesures de protecció aplicades a menors en risc d'exclusió.
  07:01:41 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de les necessitats de la infància en la ciutat de València.
  07:01:41 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els acords de patrocini de les Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i lSGAE.
  07:01:41 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la retransmissió de les Falles en RTVE.
  07:01:41 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació municipal en matèria agrària i alimentària en 2017.
  07:01:41 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'oferta d'estudis agraris en 2017.
  07:01:41 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pràctiques agràries dels estudiants de la ciutat.
  07:01:41 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els abocadors existents en l'entorn de la Fira de Mostres i el Velòdrom Lluís Puig.
  07:01:41 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya Vidre a banda.
  07:01:41 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu especial de neteja en Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de reciclatge en Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb comunitats de pescadors diverses.
  07:01:41 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora d'Agricultura i Horta amb alcaldes i alcaldesses dels pobles de València per robatoris en l'horta.
  07:01:41 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre personal agranador sense carret en la mascletà.
  07:01:41 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja després dels castells de focs artificials disparats en l'Albereda.
  07:01:41 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre l'Ajuntament, l'Autoritat Portuària i la Demarcació de Costes.
  07:01:41 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la delegada d'Agricultura i Horta amb l'empresa que gestiona el Bioparc.
  07:01:41 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les restes de la mascletà aèria anomenada Nit de l'espolí.
  07:01:41 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre unes taques aparegudes en la platja de la Malva-rosa.
  07:01:41 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla integral de defensa contra incendis forestals en la Devesa.
  07:01:41 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
  07:01:41 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment del projecte Va Cabanyal.
  07:01:41 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre queixes en les juntes municipals pels abonaments or i Amb tu.
  07:01:41 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de la campanya de foment de l'associacionisme.
  07:01:41 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç dels pressupostos participatius d'inversions en districtes/barris 2016.
  07:01:41 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja de les dependències municipals.
  07:01:41 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les reformes realitzades en edificis municipals l'any 2016.
  07:01:41 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat públic l'any 2016.
  07:01:41 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
  07:01:41 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
  07:01:41 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'nici de les obres del CEIP 103.
  07:01:41 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les deficiències detectades en el CEIP Pare Manjón.
  07:01:41 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els Pressupostos de 2016.
  07:01:41 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'existència d'un assentament en el barri de Montolivet.
  07:01:41 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la titularitat municipal de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  07:01:41 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Servici de Mediació i Intermediació Hipotecària.
  07:01:41 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments varis en els barris dels Velluters i el Carme.
  07:01:41 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció nominativa a la Ciutat de l'Esperança.
  07:01:41 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els dispositius i torns de la Policia Local en Falles.
  07:01:41 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de vehicles en l'entrada del Palmar.
  07:01:41 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats de menors desenvolupades per l'EMT.
  07:01:41