Sessió plenària Ordinària Dijous 27 d'abril de 2017

Durada: 04:47:26
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2017.
  00:00:24 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:00:35 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 24 i 31 de març i 7 d'abril de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:00:49 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comisió Territorial d'Urbanisme de 27 de març de 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria la Ponsa-Fuster.
  00:01:01 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Modificació Puntual del PGOU de València Centre de Salut en Carrera Malilla-Bernat Descoll.
  00:01:15 2 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en el carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 4.
  00:02:04 14 Intervencions
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2016
  00:21:42 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:22:00 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2017.
  00:22:09 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2016
  00:22:17 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives al Pressupost de 2017.
  00:22:24 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  00:22:33 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  00:22:41 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2017.
  00:22:48 16 Intervencions
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Chengdu, capital de la província de Sichuan, República Popular de la Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdues ciutats.
  00:48:14 3 Intervencions
16 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
  00:53:33 1 Intervenció
17 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  00:53:49 1 Intervenció
18 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa mostrar el suport a la celebració del Congrés ICIAM 2019 a València
  00:54:01 1 Intervenció
19 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte de la publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 12 d'abril de 2017, del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi, Valencia, per la forma exclusiva en valencià, València
  00:54:13 10 Intervencions
20 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Reglament municipal sobre el registre d'enquestes i estudis d'opinió.
  01:01:14 14 Intervencions
21 CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. Proposa que l'Ajuntament impulse les accions necessàries per a cohesionar els valencians i les valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per a la Ciutat i que l'Ajuntament se sume a la trobada convocada per les Corts Valencianes en el marc de la commemoració del 25 d'Abril, Dia de les Corts Valencianes.
  01:14:10 16 Intervencions
22 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionar de nit en el carril bus
  01:39:40 1 Intervenció
25 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus.
  01:40:04 27 Intervencions
23 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica i la pintura verda en zones de contenidors.
  02:20:02 14 Intervencions
24 Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre declaració responsable de lluita contra la morositat en les operacions comercials en els contractes municipals.
  02:43:00 12 Intervencions
26 Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de treball públic especialitzada per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.
  03:02:06 10 Intervencions
27 Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'execució dels acords adoptats en les Corts Valencianes i la totalitat del pressupost de la Generalitat Valenciana.
  03:13:40 14 Intervencions
28 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs de gestió del nucli zoològic
  03:33:13 12 Intervencions
77 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els patrocinis per a la celebració d'actes fallers de la Junta Central Fallera.
  03:59:20 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en la Ciutat de l'Artista Faller.
  03:59:20 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre denúncia del conveni de col·laboració per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
  03:59:20 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'estacionament en aparcaments públics.
  03:59:20 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'increment del trànsit en València.
  03:59:20 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'anul·lació dels abonaments de l'EMT Amb tú i Or
  03:59:20 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estudi de millores preferencials al bus.
  03:59:20 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobreles subvencions concedides al 2016.
  03:59:20 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  03:59:20 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de Coordinació Turística.
  03:59:20 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja de la cúpula de cristall del Palau de la Música de València.
  03:59:20 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la climatització del Palau de la Música de València.
  03:59:20 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de les entrades a l ' A j u n t a m e n t .
  03:59:20 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la senyalització de les terrasses.
  03:59:20 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions urgents d'accessibilitat en la seu de la Junta Municipal de Districte de Ciutat Vella.
  03:59:20 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les senyals de circulació només en valencià.
  03:59:20 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible major densitat de trànsit en la ronda interior des de la inauguració de l'anell ciclista.
  03:59:20 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el futur de l'alqueria de Serra.
  03:59:20 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del solar colindant a l'hospital Arnau de Vilanova.
  03:59:20 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nau Viuda d'Olmos.
  03:59:20 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plaça de Joaquín Dualde, de Marxalenes.
  03:59:20 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga estació de tren del Grau. (
  03:59:20 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les parades de l'EMT enfront de patrimoni protegit.
  03:59:20 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament. T
  03:59:20 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus en h o r a r i n o c t u r n .
  03:59:20 Sense intervencions
102 regunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les noves motocicletes de la Policia Local de València.
  03:59:20 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús del radar.
  03:59:20 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre problemes en servici dels agents de Policia durant les Falles.
  03:59:20 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els concerts de la Falla Municipal 2017.
  03:59:20 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, obre els cartells de la Setmana Santa Marinera 2017.
  03:59:20 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la placa danyada en la Llotja de la Seda.
  03:59:20 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre tres places en la Policia Local de València que estan en situació administrativa d'interí.
  03:59:20 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'un immoble de la plaça del Doctor Llorenç d e l a F l o r , 2 .
  03:59:20 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els suports publicitaris de grans dimensions.
  03:59:20 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Bioparc.
  03:59:20 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'excavació arqueològica en el Monestir de San Vicente d e l a R o q u e t a .
  03:59:20 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'expedient de rehabilitació de l'edifici de l'Escorxador.
  03:59:20 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de rehabilitació d'edificis en els Orriols. (
  03:59:20 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de vivendes municipals en el Cabanyal.
  03:59:20 Sense intervencions
116 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització als carrers de la Barraca, la Reina i el Dr. Lluch.
  03:59:20 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terrenys del Campus de la Universitat Europea.
  03:59:20 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de carrers paral·lels a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  03:59:20 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de travessies a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  03:59:20 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les terrasses en domini públic.
  03:59:20 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la pasarel·la de la séquia de Vera.
  03:59:20 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi dels equipaments públics.
  03:59:20 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obres i equipaments públics. (
  03:59:20 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat del mercat de vell.
  03:59:20 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, en relació amb l'acord entre Diputació i Ajuntament sobre transport metropolità.
  03:59:20 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la campanya sobre el Pla de Colònies Felines.
  03:59:20 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre acreditacions i guardons per a les platges.
  03:59:20 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de la platja de Pinedo.
  03:59:20 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb AENA.
  03:59:20 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, s o b r e N a t u r i a .
  03:59:20 Sense intervencions
131 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament al carrer de la Vall de la Ballestera.
  03:59:20 Sense intervencions
132 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'aplicació de mesures definitives de la ZAS del barri del Carme.
  03:59:20 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana d'inversions en districtes.
  03:59:20 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana de prohibició d'aparcar a les nits en el carril bus.
  03:59:20 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les noves juntes municipals als pobles de Valencia.
  03:59:20 Sense intervencions
142 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 30 de març de 2017 per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el reallotjament dels clubs que utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu del Saler.
  03:59:20 Sense intervencions
30 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació del clavegueram en Torrefiel.
  03:59:21 Sense intervencions
31 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de productes fitosanitaris.
  03:59:21 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la informació dels servicis de neteja en Falles en Twitter
  03:59:21 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja als voltants dels punts de venda ambulant de menjar en Falles.
  03:59:21 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre de falles sancionades per incompliment d'obligacions de neteja.
  03:59:21 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el reciclatge durant les Falles.
  03:59:21 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la distribució de la xifra destinada a la neteja en Falles.
  03:59:21 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació dels barquers del Saler.
  03:59:21 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Joan Llorenç
  03:59:21 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barri de la Creu Coberta
  03:59:21 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barrio de Jerusalem, a les zones properes a la discoteca del carrer de Sant Vicent Màrtir
  03:59:21 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la Gran Via de Ramón y Cajal - Plaça d'Espanya
  03:59:21 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de B e n i m a c l e t
  03:59:21 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri del Carme
  03:59:21 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de Russafa
  03:59:21 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Ciutat Jardí.
  03:59:21 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Xúquer.
  03:59:21 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça d ' H o n d u r e s .
  03:59:21 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Cedre.
  03:59:21 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les zones d'ubicació de contenidors pintades de verd.
  03:59:21 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre increment de la partida anomenada Reformes col·legis municipals, del Pressupost Municipal 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pagament de taxes d'examen en cursos municipals d'idiomes.
  03:59:21 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Punt d'Atenció al Jove Immigrant.
  03:59:21 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  03:59:21 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
  03:59:21 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reubicació provisional del CEIP Pare Manjón.
  03:59:21 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el futur dels col·legis municipals.
  03:59:21 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la cessió d'un cotxe híbrid per a l'Ajuntament.
  03:59:21 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energía elèctrica en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el reconeiximent d'obligació de pagament en el primer trimestre de 2017.
  03:59:21 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació d'un expedient d'Alcaldia relatiu a un conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
  03:59:21 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
  03:59:21 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'autorització d'aparcament de vehicles oficials en l a v i a p ú b l i c a .
  03:59:21 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de zones 30.
  03:59:21 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les declaracions del regidor de Mobilitat en xarxes socials.
  03:59:21 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus.
  03:59:21 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
  03:59:21 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les celebracions i commemoracions per a les persones majors.
  03:59:21 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el conveni Jere-Jere.
  03:59:21 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de pressupost per a la rehabilitació de la Fàbrica d'oli de Marxalenes per a Centre de Majors.
  03:59:21 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions destinades al manteniment del Punt de Trobada Familiar.
  03:59:21 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'agermanament amb el municipi de Menton, França
  03:59:21 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la comissió creada per a la commemoració del 150 aniversari de Vicente Blasco Ibáñez.
  03:59:21 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractació per a l'elaboració del Mapa del Soroll.
  03:59:21 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en l'av. de la Constitució.
  03:59:21 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Masquefa (Benimaclet)
  03:59:21 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en el carrer de Guillem d ' A n g l e s o l a .
  03:59:21 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya escolar Mutis, controla el teu soroll.
  03:59:21 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobrel' analítica d'aigües de bany.
  03:59:21 Sense intervencions
143 Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, sobre les accions de Mercasa en Mercavalencia, SA.
  03:59:29 18 Intervencions
144 Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anell ciclista.
  04:28:40 4 Intervencions
145 Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la campanya del mosquit tigre.
  04:34:07 4 Intervencions
146 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la parada de l'EMT enfront del Convent de Sant Doménec.
  04:35:32 3 Intervencions