Sessió plenària Ordinària Dijous 29 de Juny del 2017

Durada: 02:34:32
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo




11
21
23
31
albufera
animales
animals
basura
bus
cabañal
1.– Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
  00:03:08 1 Intervenció
2.– ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2017, a lefecte del que extablix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:15 1 Intervenció
3.– ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de maig i 2, 9 i 16 de juny de 2017, a lefecte del que establix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:03:28 1 Intervenció
4.– SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte dun dictamen de la Comissió dHisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible sobre la substitució dun vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la dita Comissió.
  00:03:47 1 Intervenció
5.– DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte ladjudicació del Programa dActuació Integrada de la Unitat dExecució PRI–8 Forn dAlcedo.
  00:04:02 1 Intervenció
6.– DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de ledificació i rehabilitació dimmobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
  00:04:12 11 Intervencions
7.– DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de lOrdenança municipal reguladora dinstal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
  00:26:22 1 Intervenció
8.– DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
  00:26:38 1 Intervenció
9.– HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs PO 82/2012 interposat contra l'aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M–5 Drassanes–Grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
  00:27:03 Sense intervencions
10.– HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  00:27:03 Sense intervencions
11.– HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació dexpedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  00:27:03 1 Intervenció
12.– HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020. Expediente .
  00:28:26 12 Intervencions
13.– GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
14.– GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
15.– GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
16.– GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
17.– GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a lexercici del càrrec de regidora a temps parcial en lAjuntament de Montserrat.
  00:51:20 1 Intervenció
18.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2018.
  00:52:27 1 Intervenció
19.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
  00:53:04 Sense intervencions
20.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
  00:53:04 Sense intervencions
21.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
  00:53:04 Sense intervencions
22.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
  00:53:04 Sense intervencions
23.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de la Tira de Comptar.
  00:53:04 Sense intervencions
24.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana dONGD.
  00:53:04 Sense intervencions
25.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana.
  00:53:04 Sense intervencions
26.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
  00:53:04 4 Intervencions
27.– DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Dóna compte de la Memòria dActivitats i Gestió de la Fundació Esportiva Municipal de 2016.
  01:05:38 1 Intervenció
28.– PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
  01:05:50 3 Intervencions
29.– MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala de quatre palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
  01:06:45 7 Intervencions
30.– Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lenquesta realitzada al col·lectiu faller.
  01:15:07 16 Intervencions
31.– Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del regidor delegat de làrea de Cultura Festiva.
  01:36:56 18 Intervencions
32.– Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la defensa del patrimoni arquitectònic valencià contemporani.
  02:02:39 17 Intervencions
33.– Moció subscrita conjuntament pels Srs. Estellés i Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de la xarxa automàtica de control de la contaminació atmosfèrica.
  02:28:46 16 Intervencions
34.– Moció subscrita per la Sra. Ramón–Llin, del Grup Popular, sobre intervencions de prevenció en la Devesa del Saler.
  02:53:17 17 Intervencions
35.– Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures dimpuls a la transparència administrativa.
  03:17:21 17 Intervencions
36.– Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, de suport a les persones refugiades.
  03:45:45 1 Intervenció
37.– Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el compliment dels compromisos electorals.
  03:45:56 13 Intervencions
38.– Moció subscrita per la delegada dIgualtat i Polítiques Inclusives i els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, pel dret dasil a lEstat espanyol per motiu dorientació sexual i identitat de gènere.
  04:11:19 5 Intervencions
39.– Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, dirigida a lalcalde de València, Sr. Joan Ribó Canut, sobre la situació del Cabanyal.
  04:26:31 9 Intervencions
40.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella.
  04:41:30 Sense intervencions
42.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lOficina Impulsa Jove.
  04:41:30 Sense intervencions
43.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cultura Jove.
  04:41:30 Sense intervencions
44.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
  04:41:30 Sense intervencions
45.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Escola de Naturalesa.
  04:41:30 Sense intervencions
46.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes de la Generalitat amb les persones majors.
  04:41:30 Sense intervencions
47.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els casals desplai.
  04:41:30 Sense intervencions
48.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tallers Apuntat.
  04:41:30 Sense intervencions
49.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa didiomes Guiriguai.
  04:41:30 Sense intervencions
50.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saló dactes de ledifici de la Regidoria de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
51.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
52.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadanos, sobre les subvencions directes de lAlcaldia a Escola Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
53.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els danys en poliesportius a causa de les pluges.
  04:41:30 Sense intervencions
54.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
  04:41:30 Sense intervencions
55.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
  04:41:30 Sense intervencions
56.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre llicències i acreditacions en centres municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
57.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Coordinació Pla de Govern.
  04:41:30 Sense intervencions
58.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de lEscuraeta.
  04:41:30 Sense intervencions
59.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat del terreny de joc de lSporting de Benimaclet.
  04:41:30 Sense intervencions
60.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cap del Servici de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
61.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Reglament Orgànic del Ple.
  04:41:30 Sense intervencions
62.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Quatre Carreres.
  04:41:30 Sense intervencions
63.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Parla amb Ribó.
  04:41:30 Sense intervencions
64.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Rocòdrom.
  04:41:30 Sense intervencions
65.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Montolivet.
  04:41:30 Sense intervencions
66.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Marxalenes.
  04:41:30 Sense intervencions
67.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Col·legi Marni.
  04:41:30 Sense intervencions
68.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Malilla.
  04:41:30 Sense intervencions
69.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
  04:41:30 Sense intervencions
70.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu la Rambleta.
  04:41:30 Sense intervencions
71.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu la Hípica.
  04:41:30 Sense intervencions
72.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  04:41:30 Sense intervencions
73.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Doctor Lluch.
  04:41:30 Sense intervencions
74.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benimàmet.
  04:41:30 Sense intervencions
75.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carme.
  04:41:30 Sense intervencions
76.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
77.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu dAstúries.
  04:41:30 Sense intervencions
78.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex de piscines del parc de lOest.
  04:41:30 Sense intervencions
79.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina del Palmar.
  04:41:30 Sense intervencions
80.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina del Centre Social Trafalgar.
  04:41:30 Sense intervencions
81.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina de Castellar–lOliverar Enrique Velarte.
  04:41:30 Sense intervencions
82.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
83.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina dAiora.
  04:41:30 Sense intervencions
84.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de Sant Isidre.
  04:41:30 Sense intervencions
85.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament Galeria de Tir Olímpic, Tram VIII Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
86.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de lEscola Municipal de Vela.
  04:41:30 Sense intervencions
87.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural Abastos.
  04:41:30 Sense intervencions
88.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural de Torrefiel.
  04:41:30 Sense intervencions
89.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural la Petxina.
  04:41:30 Sense intervencions
90.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu dels Orriols.
  04:41:30 Sense intervencions
91.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural de Patraix.
  04:41:30 Sense intervencions
92.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
93.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del centre esportiu la Creu del Grau.
  04:41:30 Sense intervencions
94.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat dequipament del camp de rugbi tram V del Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
95.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament camp de beisbol i softbol. Expediente .
  04:41:30 Sense intervencions
96.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Natzaret.
  04:41:30 Sense intervencions
97.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Cabanyal.
  04:41:30 Sense intervencions
98.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Carme.
  04:41:30 Sense intervencions
99.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benimaclet.
  04:41:30 Sense intervencions
100.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló–piscina la Font Sant Lluís.
  04:41:30 Sense intervencions
101.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Palau Velòdrom Lluís Puig.
  04:41:30 Sense intervencions
102.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de la Malva–rosa.
  04:41:30 Sense intervencions
103.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de la Fontsanta.
  04:41:30 Sense intervencions
104.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
105.– Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de lestadi del Túria, tram III.
  04:41:30 Sense intervencions
106.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme.
  04:41:30 Sense intervencions
107.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  04:41:30 Sense intervencions
108.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme de qualitat.
  04:41:30 Sense intervencions
109.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lenquesta dapartaments turístics.
  04:41:30 Sense intervencions
110.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre dapartaments turístics.
  04:41:30 Sense intervencions
111.– Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ruta aèria directa entre València i Xian.
  04:41:30 Sense intervencions
112.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa Coordenades: aules obertes, de la Universitat Popular.
  04:41:30 Sense intervencions
113.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la finalització del curs 2016/2017 de la Universitat Popular.
  04:41:30 Sense intervencions
114.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una inversió de 7.000 euros en el Cabanyal.
  04:41:30 Sense intervencions
115.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de lAmericà.
  04:41:30 Sense intervencions
116.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lenllumenat al barri de la Creu Coberta.
  04:41:30 Sense intervencions
117.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
  04:41:30 Sense intervencions
118.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
  04:41:30 Sense intervencions
119.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de lOrdenança de parcs i jardins.
  04:41:30 Sense intervencions
120.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum dalcohol i estupefaents en la via pública.
  04:41:30 Sense intervencions
121.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de lOrdenança que regula la ubicació de taules i cadires en la via pública.
  04:41:30 Sense intervencions
122.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles.
  04:41:30 Sense intervencions
123.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles per excés de velocitat.
  04:41:30 Sense intervencions
124– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vianants.
  04:41:30 Sense intervencions
125.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a ciclistes.
  04:41:30 Sense intervencions
126.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
  04:41:30 Sense intervencions
127.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
128.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reducció de la velocitat en lautopista del Saler.
  04:41:30 Sense intervencions
129.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre canvis en les línies de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
130.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en línies de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
131.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els senyals de trànsit.
  04:41:30 Sense intervencions
132.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de la circulació des del carrer de Suècia fins el Grau.
  04:41:30 Sense intervencions
133.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre leixida del barri de Natzaret pel carrer del Castell de Pop.
  04:41:30 Sense intervencions
134.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una infracció del regidor de Mobilitat Sostenible.
  04:41:30 Sense intervencions
135.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre lestacionament de motocicletes en el carrer de Diputada Clara Campoamor.
  04:41:30 Sense intervencions
136.– Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
137.– Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió a la Generalitat descoles infantils municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
138.– Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions en el CEIP Rafael Mateu Cámara.
  04:41:30 Sense intervencions
139.– Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lauditoria dels centres educatius de la ciutat.
  04:41:30 Sense intervencions
140.– Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de lAjuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  04:41:30 Sense intervencions
141.– Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre laccesibilitat del carrer de Moraira.
  04:41:30 Sense intervencions
142.– Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lenquesta al col·lectiu faller.
  04:41:30 Sense intervencions
143.– Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
  04:41:30 Sense intervencions
144.– Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  04:41:30 Sense intervencions
145.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu de la reorganització de la Policia Local. Expediente .– O–89CIU–2017–000133–00
  04:41:30 Sense intervencions
146.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de la reorganització.
  04:41:30 Sense intervencions
147.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de la plantilla de Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
148.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic dels uniformes de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
149.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre comunicació a la representació dels treballadors i de les treballadores de la reestructuració de la Policia Local de València.
  04:41:30 Sense intervencions
150.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els efectius que seran remoguts dels seus llocs després de la reestructuració de la Policia Local de València.
  04:41:30 Sense intervencions
151.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la nova oficina de la Policia Local en el Molí del Sol.
  04:41:30 Sense intervencions
152.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre lorganització de la nova Unitat de Districte Molí del Sol.
  04:41:30 Sense intervencions
153.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els uniformes de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
154.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de seguretat per a la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
155.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia realitzats en la ciutat de València durant el 2016 i el 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
156.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes dalcoholèmia i drogues realitzades durant el 2016 i el 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
157.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia i drogues en discoteques.
  04:41:30 Sense intervencions
158.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia i drogues a leixida i entrada de València.
  04:41:30 Sense intervencions
159.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de tres places doficials de Bombers.
  04:41:30 Sense intervencions
160.– Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre ladjudicació duna plaça doficial de Bombers per millora docupació.
  04:41:30 Sense intervencions
161.– Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per vehicles municipals a regidors i regidores.
  04:41:30 Sense intervencions
162.– Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50.
  04:41:30 Sense intervencions
163.– Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre labonament de subvencions sanitàries.
  04:41:30 Sense intervencions
164.– Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
  04:41:30 Sense intervencions
165.– Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els vehicles municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
166.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del Centre Arqueològic de lAlmoina.
  04:41:30 Sense intervencions
167.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la comunicació al Museu Blasco Ibáñez.
  04:41:30 Sense intervencions
168.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre fullets de museus.
  04:41:30 Sense intervencions
169.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Encontres 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
170.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Mostra de Cinema del Mediterrani.
  04:41:30 Sense intervencions
171.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Transport.
  04:41:30 Sense intervencions
172.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions dels museus.
  04:41:30 Sense intervencions
173.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espais per a bebés en els museus.
  04:41:30 Sense intervencions
174.– Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre lEquip X–4 de Servicis Socials.
  04:41:30 Sense intervencions
175.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona nord de València.
  04:41:30 Sense intervencions
176.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona sud de València.
  04:41:30 Sense intervencions
177.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 1.
  04:41:30 Sense intervencions
178.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 2.
  04:41:30 Sense intervencions
179.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 3.
  04:41:30 Sense intervencions
180.– Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del tram XII del Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
181.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lInforme de Transparència Internacional.
  04:41:30 Sense intervencions
182.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lalqueria de Sant Llorenç.
  04:41:30 Sense intervencions
183.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  04:41:30 Sense intervencions
184.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes participatius de Ciutat Vella.
  04:41:30 Sense intervencions
185.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una marquesina de lEMT a la plaça de Tetuan.
  04:41:30 Sense intervencions
186.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de lEMT per a posar en servici tots els autobusos.
  04:41:30 Sense intervencions
187.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una exposició de la Federació de Veïns amb més de 200 fotos en què es mostren les carències dels barris.
  04:41:30 Sense intervencions
188.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, en relació amb el debat sobre el servici de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
189.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els diners destinats i executats en accessibilitat universal.
  04:41:30 Sense intervencions
190.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre laparcament de motos al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  04:41:30 Sense intervencions
191.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el límit de 30 km/h en els pobles de València.
  04:41:30 Sense intervencions
192.– Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions urgents per al barri de Natzaret.
  04:41:30 Sense intervencions