Sessió plenària Ordinària Dijous 29 de juny de 2017

Durada: 02:34:32
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
  00:03:08 1 Intervenció
2.- ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2017, a lefecte del que extablix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:15 1 Intervenció
3.- ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de maig i 2, 9 i 16 de juny de 2017, a lefecte del que establix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:03:28 1 Intervenció
4.- SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte dun dictamen de la Comissió dHisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible sobre la substitució dun vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la dita Comissió.
  00:03:47 1 Intervenció
5.- DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte ladjudicació del Programa dActuació Integrada de la Unitat dExecució PRI-8 Forn dAlcedo.
  00:04:02 1 Intervenció
6.- DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de ledificació i rehabilitació dimmobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
  00:04:12 11 Intervencions
7.- DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de lOrdenança municipal reguladora dinstal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
  00:26:22 1 Intervenció
8.- DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
  00:26:38 1 Intervenció
9.- HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs PO 82/2012 interposat contra l'aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
  00:27:03 Sense intervencions
10.- HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  00:27:03 Sense intervencions
11.- HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació dexpedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  00:27:03 1 Intervenció
12.- HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020. Expediente .
  00:28:26 12 Intervencions
13.- GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
14.- GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
15.- GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
16.- GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  00:51:20 Sense intervencions
17.- GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud dautorització de compatibilitat per a lexercici del càrrec de regidora a temps parcial en lAjuntament de Montserrat.
  00:51:20 1 Intervenció
18.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2018.
  00:52:27 1 Intervenció
19.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
  00:53:04 Sense intervencions
20.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
  00:53:04 Sense intervencions
21.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
  00:53:04 Sense intervencions
22.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
  00:53:04 Sense intervencions
23.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de la Tira de Comptar.
  00:53:04 Sense intervencions
24.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana dONGD.
  00:53:04 Sense intervencions
25.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana.
  00:53:04 Sense intervencions
26.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla dOr de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
  00:53:04 4 Intervencions
27.- DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Dóna compte de la Memòria dActivitats i Gestió de la Fundació Esportiva Municipal de 2016.
  01:05:38 1 Intervenció
28.- PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
  01:05:50 3 Intervencions
29.- MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala de quatre palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
  01:06:45 7 Intervencions
30.- Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lenquesta realitzada al col·lectiu faller.
  01:15:07 16 Intervencions
31.- Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del regidor delegat de làrea de Cultura Festiva.
  01:36:56 18 Intervencions
32.- Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la defensa del patrimoni arquitectònic valencià contemporani.
  02:02:39 17 Intervencions
33.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Estellés i Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de la xarxa automàtica de control de la contaminació atmosfèrica.
  02:28:46 16 Intervencions
34.- Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre intervencions de prevenció en la Devesa del Saler.
  02:53:17 17 Intervencions
35.- Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures dimpuls a la transparència administrativa.
  03:17:21 17 Intervencions
36.- Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, de suport a les persones refugiades.
  03:45:45 1 Intervenció
37.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el compliment dels compromisos electorals.
  03:45:56 13 Intervencions
38.- Moció subscrita per la delegada dIgualtat i Polítiques Inclusives i els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, pel dret dasil a lEstat espanyol per motiu dorientació sexual i identitat de gènere.
  04:11:19 5 Intervencions
39.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, dirigida a lalcalde de València, Sr. Joan Ribó Canut, sobre la situació del Cabanyal.
  04:26:31 9 Intervencions
40.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella.
  04:41:30 Sense intervencions
42.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lOficina Impulsa Jove.
  04:41:30 Sense intervencions
43.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cultura Jove.
  04:41:30 Sense intervencions
44.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
  04:41:30 Sense intervencions
45.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Escola de Naturalesa.
  04:41:30 Sense intervencions
46.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes de la Generalitat amb les persones majors.
  04:41:30 Sense intervencions
47.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els casals desplai.
  04:41:30 Sense intervencions
48.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tallers Apuntat.
  04:41:30 Sense intervencions
49.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa didiomes Guiriguai.
  04:41:30 Sense intervencions
50.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saló dactes de ledifici de la Regidoria de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
51.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
52.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadanos, sobre les subvencions directes de lAlcaldia a Escola Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
53.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els danys en poliesportius a causa de les pluges.
  04:41:30 Sense intervencions
54.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
  04:41:30 Sense intervencions
55.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
  04:41:30 Sense intervencions
56.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre llicències i acreditacions en centres municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
57.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Coordinació Pla de Govern.
  04:41:30 Sense intervencions
58.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de lEscuraeta.
  04:41:30 Sense intervencions
59.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat del terreny de joc de lSporting de Benimaclet.
  04:41:30 Sense intervencions
60.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cap del Servici de Joventut.
  04:41:30 Sense intervencions
61.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Reglament Orgànic del Ple.
  04:41:30 Sense intervencions
62.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Quatre Carreres.
  04:41:30 Sense intervencions
63.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Parla amb Ribó.
  04:41:30 Sense intervencions
64.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Rocòdrom.
  04:41:30 Sense intervencions
65.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Montolivet.
  04:41:30 Sense intervencions
66.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Marxalenes.
  04:41:30 Sense intervencions
67.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Col·legi Marni.
  04:41:30 Sense intervencions
68.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Malilla.
  04:41:30 Sense intervencions
69.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
  04:41:30 Sense intervencions
70.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu la Rambleta.
  04:41:30 Sense intervencions
71.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu la Hípica.
  04:41:30 Sense intervencions
72.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  04:41:30 Sense intervencions
73.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Doctor Lluch.
  04:41:30 Sense intervencions
74.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benimàmet.
  04:41:30 Sense intervencions
75.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carme.
  04:41:30 Sense intervencions
76.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
77.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu dAstúries.
  04:41:30 Sense intervencions
78.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex de piscines del parc de lOest.
  04:41:30 Sense intervencions
79.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina del Palmar.
  04:41:30 Sense intervencions
80.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina del Centre Social Trafalgar.
  04:41:30 Sense intervencions
81.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina de Castellar-lOliverar Enrique Velarte.
  04:41:30 Sense intervencions
82.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
83.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de la piscina dAiora.
  04:41:30 Sense intervencions
84.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de Sant Isidre.
  04:41:30 Sense intervencions
85.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament Galeria de Tir Olímpic, Tram VIII Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
86.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de lEscola Municipal de Vela.
  04:41:30 Sense intervencions
87.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural Abastos.
  04:41:30 Sense intervencions
88.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural de Torrefiel.
  04:41:30 Sense intervencions
89.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural la Petxina.
  04:41:30 Sense intervencions
90.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu dels Orriols.
  04:41:30 Sense intervencions
91.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del complex esportiu cultural de Patraix.
  04:41:30 Sense intervencions
92.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
93.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del centre esportiu la Creu del Grau.
  04:41:30 Sense intervencions
94.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat dequipament del camp de rugbi tram V del Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
95.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament camp de beisbol i softbol. Expediente .
  04:41:30 Sense intervencions
96.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Natzaret.
  04:41:30 Sense intervencions
97.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Cabanyal.
  04:41:30 Sense intervencions
98.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu del Carme.
  04:41:30 Sense intervencions
99.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del poliesportiu de Benimaclet.
  04:41:30 Sense intervencions
100.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló-piscina la Font Sant Lluís.
  04:41:30 Sense intervencions
101.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del Palau Velòdrom Lluís Puig.
  04:41:30 Sense intervencions
102.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de la Malva-rosa.
  04:41:30 Sense intervencions
103.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de la Fontsanta.
  04:41:30 Sense intervencions
104.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament del pavelló de Benicalap.
  04:41:30 Sense intervencions
105.- Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lestat de lequipament de lestadi del Túria, tram III.
  04:41:30 Sense intervencions
106.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme.
  04:41:30 Sense intervencions
107.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  04:41:30 Sense intervencions
108.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme de qualitat.
  04:41:30 Sense intervencions
109.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lenquesta dapartaments turístics.
  04:41:30 Sense intervencions
110.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre dapartaments turístics.
  04:41:30 Sense intervencions
111.- Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ruta aèria directa entre València i Xian.
  04:41:30 Sense intervencions
112.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa Coordenades: aules obertes, de la Universitat Popular.
  04:41:30 Sense intervencions
113.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la finalització del curs 2016/2017 de la Universitat Popular.
  04:41:30 Sense intervencions
114.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una inversió de 7.000 euros en el Cabanyal.
  04:41:30 Sense intervencions
115.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de lAmericà.
  04:41:30 Sense intervencions
116.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lenllumenat al barri de la Creu Coberta.
  04:41:30 Sense intervencions
117.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
  04:41:30 Sense intervencions
118.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
  04:41:30 Sense intervencions
119.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de lOrdenança de parcs i jardins.
  04:41:30 Sense intervencions
120.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum dalcohol i estupefaents en la via pública.
  04:41:30 Sense intervencions
121.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de lOrdenança que regula la ubicació de taules i cadires en la via pública.
  04:41:30 Sense intervencions
122.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles.
  04:41:30 Sense intervencions
123.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles per excés de velocitat.
  04:41:30 Sense intervencions
124- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vianants.
  04:41:30 Sense intervencions
125.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a ciclistes.
  04:41:30 Sense intervencions
126.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
  04:41:30 Sense intervencions
127.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
128.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reducció de la velocitat en lautopista del Saler.
  04:41:30 Sense intervencions
129.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre canvis en les línies de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
130.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en línies de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
131.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els senyals de trànsit.
  04:41:30 Sense intervencions
132.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de la circulació des del carrer de Suècia fins el Grau.
  04:41:30 Sense intervencions
133.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre leixida del barri de Natzaret pel carrer del Castell de Pop.
  04:41:30 Sense intervencions
134.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una infracció del regidor de Mobilitat Sostenible.
  04:41:30 Sense intervencions
135.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre lestacionament de motocicletes en el carrer de Diputada Clara Campoamor.
  04:41:30 Sense intervencions
136.- Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
  04:41:30 Sense intervencions
137.- Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió a la Generalitat descoles infantils municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
138.- Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions en el CEIP Rafael Mateu Cámara.
  04:41:30 Sense intervencions
139.- Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lauditoria dels centres educatius de la ciutat.
  04:41:30 Sense intervencions
140.- Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de lAjuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  04:41:30 Sense intervencions
141.- Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre laccesibilitat del carrer de Moraira.
  04:41:30 Sense intervencions
142.- Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lenquesta al col·lectiu faller.
  04:41:30 Sense intervencions
143.- Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
  04:41:30 Sense intervencions
144.- Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  04:41:30 Sense intervencions
145.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu de la reorganització de la Policia Local. Expediente .– O–89CIU–2017–000133–00
  04:41:30 Sense intervencions
146.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de la reorganització.
  04:41:30 Sense intervencions
147.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de la plantilla de Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
148.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic dels uniformes de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
149.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre comunicació a la representació dels treballadors i de les treballadores de la reestructuració de la Policia Local de València.
  04:41:30 Sense intervencions
150.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els efectius que seran remoguts dels seus llocs després de la reestructuració de la Policia Local de València.
  04:41:30 Sense intervencions
151.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la nova oficina de la Policia Local en el Molí del Sol.
  04:41:30 Sense intervencions
152.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre lorganització de la nova Unitat de Districte Molí del Sol.
  04:41:30 Sense intervencions
153.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els uniformes de la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
154.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de seguretat per a la Policia Local.
  04:41:30 Sense intervencions
155.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia realitzats en la ciutat de València durant el 2016 i el 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
156.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes dalcoholèmia i drogues realitzades durant el 2016 i el 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
157.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia i drogues en discoteques.
  04:41:30 Sense intervencions
158.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls dalcoholèmia i drogues a leixida i entrada de València.
  04:41:30 Sense intervencions
159.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de tres places doficials de Bombers.
  04:41:30 Sense intervencions
160.- Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre ladjudicació duna plaça doficial de Bombers per millora docupació.
  04:41:30 Sense intervencions
161.- Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per vehicles municipals a regidors i regidores.
  04:41:30 Sense intervencions
162.- Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50.
  04:41:30 Sense intervencions
163.- Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre labonament de subvencions sanitàries.
  04:41:30 Sense intervencions
164.- Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
  04:41:30 Sense intervencions
165.- Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els vehicles municipals.
  04:41:30 Sense intervencions
166.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del Centre Arqueològic de lAlmoina.
  04:41:30 Sense intervencions
167.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la comunicació al Museu Blasco Ibáñez.
  04:41:30 Sense intervencions
168.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre fullets de museus.
  04:41:30 Sense intervencions
169.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Encontres 2017.
  04:41:30 Sense intervencions
170.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Mostra de Cinema del Mediterrani.
  04:41:30 Sense intervencions
171.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Transport.
  04:41:30 Sense intervencions
172.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions dels museus.
  04:41:30 Sense intervencions
173.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espais per a bebés en els museus.
  04:41:30 Sense intervencions
174.- Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre lEquip X-4 de Servicis Socials.
  04:41:30 Sense intervencions
175.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona nord de València.
  04:41:30 Sense intervencions
176.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona sud de València.
  04:41:30 Sense intervencions
177.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 1.
  04:41:30 Sense intervencions
178.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 2.
  04:41:30 Sense intervencions
179.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 3.
  04:41:30 Sense intervencions
180.- Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del tram XII del Jardí del Túria.
  04:41:30 Sense intervencions
181.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lInforme de Transparència Internacional.
  04:41:30 Sense intervencions
182.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lalqueria de Sant Llorenç.
  04:41:30 Sense intervencions
183.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  04:41:30 Sense intervencions
184.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes participatius de Ciutat Vella.
  04:41:30 Sense intervencions
185.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una marquesina de lEMT a la plaça de Tetuan.
  04:41:30 Sense intervencions
186.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de lEMT per a posar en servici tots els autobusos.
  04:41:30 Sense intervencions
187.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una exposició de la Federació de Veïns amb més de 200 fotos en què es mostren les carències dels barris.
  04:41:30 Sense intervencions
188.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, en relació amb el debat sobre el servici de lEMT.
  04:41:30 Sense intervencions
189.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els diners destinats i executats en accessibilitat universal.
  04:41:30 Sense intervencions
190.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre laparcament de motos al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  04:41:30 Sense intervencions
191.- Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el límit de 30 km/h en els pobles de València.