Sessió plenària Ordinària Dijous 27 de juliol de 2017

Durada: 04:06:34
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 29 de juny de 2017 i extraordinàries i urgents de 12 i 24 de juliol de 2017
  00:04:31 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2017, a lefecte del que extablix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:04:48 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de juny i de 7 i 14 de juliol de 2017, a lefecte del que establix lart. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:05:00 2 Intervencions
4 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓGENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMICSOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventorgeneral sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article7 del Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,corresponent al segon trimestre de 2017
  00:05:30 1 Intervenció
5 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓGENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMICSOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventorgeneral, de compliment del principi d'estabilitatpressupostària en l'exercici 2016 per les societats ientitats dependents de l'Ajuntament de València, que noformen part del Sector Administracions Públiques
  00:05:40 1 Intervenció
6 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de lInforme sobre els estats dexecució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2017.
  00:05:55 1 Intervenció
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de lInforme corresponent al 2n trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:06:05 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2017.
  00:06:16 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació dexpedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  00:06:26 8 Intervencions
10 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'Acord de laComissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament laModificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del PGOU relativa a laximenera situada en el carrer de Xeraco núm. 13
  00:31:57 1 Intervenció
11 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de lAcord de la Comissió Territorial dUrbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual saprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU per a lampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
  00:32:22 4 Intervencions
12 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció derrades relativa a larticle 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector Patraix.
  00:34:30 1 Intervenció
13 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament lEstudi de Detall en lilla situada en lavinguda dels Germans Maristes, cantó amb el carrer del General Urrutia.
  00:34:49 1 Intervenció
14 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada pels carrers del Miniaturista Meseguer i de Rafael Tenes Escrich, de Benimàmet
  00:35:04 1 Intervenció
15 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat del Programa dActuació Integrada del Sector SUP T-4 Benimaclet i resoldre el Conveni Urbanístic subscrit amb la mercantil URBEM, SA.
  00:35:20 8 Intervencions
16 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de lexecució del PAI Unitat dExecució D del PRI de Benimàmet.
  00:57:29 1 Intervenció
17 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició dagent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de lActuació Integrada de la Unitat dExecució del Sector de sòl urbà Avinguda Malva-rosa a favor de la Mercantil Luis Martínez Benito
  00:57:49 3 Intervencions
18 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Poposa prorrogar el termini dexecució de les obres durbanització del Programa dActuació Integrada de la Unitat dExecució Palleter.
  00:58:45 1 Intervenció
19 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de lAjuntament de València 2016.
  00:59:04 1 Intervenció
20 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la publicació del Reglament de Carrera Professional Horitzontal de lAjuntament de València.
  00:59:20 2 Intervencions
21 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per a renomenar una via pública amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
  00:59:38 Sense intervencions
22 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la concessió del nom dun carrer a Miguel Ángel Blanco.
  00:59:38 8 Intervencions
23 Moción subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos sanitaris durgències a València.
  01:22:50 10 Intervencions
24 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, de suport al manifest remés per la Federació de Penyes Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana.
  01:44:23 11 Intervencions
25 Moció conjunta subscrita pels portaveus de lequip de govern, Sra. Gómez, Sr. Fuset i Sra. Oliver, sobre suport a les ajudes autonòmiques per a fer front al copagament farmacèutic i ortoprotèsic.
  02:15:10 10 Intervencions
26 Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les ajudes a les activitats de lassociació cultural Lo Rat Penat.
  02:40:50 7 Intervencions
27 Interpel·lació subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la infrastructura de les grades de Vivers durant la Fira de Juliol de 2017.
  02:58:30 7 Intervencions
0028 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre centres educatius.
  03:16:08 Sense intervencions
0029 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la planificació de la Fundació Las Naves.
  03:16:08 Sense intervencions
0030 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre lAssociació de Joves Empresaris de València.
  03:16:08 Sense intervencions
0031 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
  03:16:08 Sense intervencions
0032 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre plusvàlues.
  03:16:08 Sense intervencions
0033 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre apartaments turístics.
  03:16:08 Sense intervencions
0034 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a adoptar contra la proliferació dapartaments turístics.
  03:16:08 Sense intervencions
0035 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre actuacions contra apartaments turístics il·legals.
  03:16:08 Sense intervencions
0036 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accions realitzades per la Policia en els arbres del Palau per incompliment dordenances.
  03:16:08 Sense intervencions
0037 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats il·legalment.
  03:16:08 Sense intervencions
0038 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats de titularitat municipal.
  03:16:08 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre per lAjuntament en els seus habitatges ocupats il·legalment.
  03:16:08 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la utilització de mediadors per als habitatges ocupats.
  03:16:08 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre ordes de desallotjament en habitatges ocupats il·legalment.
  03:16:08 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre palmeres del Palau com a element per a lligar instal·lacions.
  03:16:08 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions per utilitzar arbres per a lligar cables.
  03:16:08 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre amb els habitatges ocupats il·legalment.
  03:16:08 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el procediment selectiu obert per a cobrir unes places de bombers.
  03:16:08 Sense intervencions
0046 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre planes demergència en el parc del Saler.
  03:16:08 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre deficiències de laire condicionat en el Retén de Policia Local de la Unitat de Districte 5.
  03:16:08 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a prendre davant la falta daire condicionat en la Unitat 5.
  03:16:08 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre laire condicionat de la furgoneta dAtestats.
  03:16:08 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses en energia elèctrica durant el segon trimestre de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja dependències municipals, col.legis i mercats durant el segon trimestre de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment dedificis durant el segon trimestre de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia durant el segon trimestre de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible durant el segon trimestre de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ladjudicació del projecte de plaça de la Reina.
  03:16:08 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lexposició pública del Pla de la ZAL.
  03:16:08 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació de les llicències dobra i activitats.
  03:16:08 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lestat del nou Mestalla.
  03:16:08 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carrer de les Dunes. del Perellonet.
  03:16:08 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un possible centre de dia en el Parc Central.
  03:16:08 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la moció de ladequació de lespai urbà delimitat pels carrers de Gayano Lluch, Domingo Gómez, Marco Merenciano i lavinguda de Joan XXIII.
  03:16:08 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes socials al Cabanyal.
  03:16:08 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa dactivitats per a persones majors, curs 2016/2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del Pressupost 2017 de la Delegació dIgualtat i Polítiques Inclusives.
  03:16:08 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en el carrer de la Corona.
  03:16:08 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del Punt de Trobada Familiar.
  03:16:08 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones empadronades amb el nou procediment dempadronament.
  03:16:08 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de muntages elèctrics en larbrat durant la Fira de Juliol.
  03:16:08 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la destinació del local que ocupava el Banc Solidari dAliments.
  03:16:08 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el lloguer de terrats per a la instal·lació del sistema de detecció dincendis Dister.
  03:16:08 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els menjadors escolars durant els mesos destiu.
  03:16:08 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre lestat de les instal·lacions del Parc Gulliver.
  03:16:08 Sense intervencions
0073 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en col·legis.
  03:16:08 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Benimaclet.
  03:16:08 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al comerç.
  03:16:08 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre turismefòbia
  03:16:08 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada del preu del sòl.
  03:16:08 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
  03:16:08 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels projectes de les Naus de Ribes.
  03:16:08 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment del CEIP Rafael Mateu Cámara.
  03:16:08 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre lauditoria dels col·legis públics de la ciutat.
  03:16:08 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les recomanacions del Síndic de Greuges relatives al Consell Escolar Municipal.
  03:16:08 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la possada en funcionament de les escoles infantils municipals de Massarrojos i Mestalla.
  03:16:08 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria dajudes per al finançament dactivitats en matèria de joventut (Conveni INFOJUVE-FEMP 2017).
  03:16:08 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
  03:16:08 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a les patrulles que no pertanyen a la Patrulla Verda i a GAMA.
  03:16:08 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a policies de barri.
  03:16:08 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre funcions en absència de Patrulla Verda.
  03:16:08 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a accedir a la Patrulla Verda
  03:16:08 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits per a accedir a la Patrulla Verda.
  03:16:08 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les noves incorporacions a la Patrulla Verda.
  03:16:08 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els policies de la Patrulla Verda.
  03:16:08 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre lassumpció de funcions en cas que no existisca un equip GAMA disponible.
  03:16:08 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a formar part de lequip GAMA.
  03:16:08 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits que es van exigir a lEquip GAMA.
  03:16:08 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre lorde per a participar en el procés per a formar part de lEquip GAMA en exclusiva.
  03:16:08 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels contractes de gestió dinstal·lacions esportives.
  03:16:08 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de lEquip GAMA com a unitat amb funcions exclusiva.
  03:16:08 Sense intervencions
0099 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de lEquip GAMA
  03:16:08 Sense intervencions
0100 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre goteres en el Pavelló Esportiu Malva-rosa.
  03:16:08 Sense intervencions
0101 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Projecte 100 % Youth City 2015-2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0102 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes doci alternatiu per als joves.
  03:16:08 Sense intervencions
0103 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les conclusions de ledició XXV del Fòrum Universitari Joan Lluís Vives.
  03:16:08 Sense intervencions
0104 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els retalls de lEMT i Metro els mesos destiu
  03:16:08 Sense intervencions
0105 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les taronges caigudes per tota la ciutat i problemes que sen deriven el carril bici.
  03:16:08 Sense intervencions
0106 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lInforme dAVACU en relació amb la prohibició daparcar en el carril bus nocturn.
  03:16:08 Sense intervencions
0107 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Tira de Jugar en Mercat de Rojas Clemente.
  03:16:08 Sense intervencions
0108 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dificultats per a prestar el servici en lEMT i el requeriment de dades respecte daixò
  03:16:08 Sense intervencions
0109 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions del consistori davant del compliment del RD 1/2013, de 29 de novembre, en edificis públics.
  03:16:08 Sense intervencions
0110 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici dEMT de la línia 25.
  03:16:08 Sense intervencions
1011 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres en el Mercat del Grau
  03:16:08 Sense intervencions
0112 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla director de seguretat viària.
  03:16:08 Sense intervencions
0113 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes urbanístics pressupostats per a 2017 en barris que no es van a dur a terme.
  03:16:08 Sense intervencions
0114 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la fatxada del Mercat de Rojas Clemente.
  03:16:08 Sense intervencions
0115 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre lampliació del doble sentit en Baró de Càrcer
  03:16:08 Sense intervencions
0116 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el carril bici entre Blanqueries i els Serrans.
  03:16:08 Sense intervencions
0117 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Pla especial per a salvar els comerços històrics.
  03:16:08 Sense intervencions
0118 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació dun edifici al carrer dels Soguers per a vivenda pública i social.
  03:16:08 Sense intervencions
0119 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la divisió de les obres de la T-2 en fases i lemplaçament dels futurs tallers.
  03:16:08 Sense intervencions
0120 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els semàfors de vianants intermitents en ambre en els carrers de Xiva, del Pintor Maella i del Mestre Guerrero.
  03:16:08 Sense intervencions
0121 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la relació econòmica entre la contracta del servici de grua i lAjuntament.
  03:16:08 Sense intervencions
0122 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la intervenció de la Policia Local en locals varis.
  03:16:08 Sense intervencions
0123 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Fundació de la Policia Local de València.
  03:16:08 Sense intervencions
0124 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de la Policia Local i Bombers amb motiu de la caiguda de branques.
  03:16:08 Sense intervencions
0125 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per soroll en Benimaclet.
  03:16:08 Sense intervencions
0126 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lexecució del pressupost de Policia Local.
  03:16:08 Sense intervencions
0127 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre lexecució del pressupost de Bombers.
  03:16:08 Sense intervencions
0128 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Bombers destinats en el Saler.
  03:16:08 Sense intervencions
0129 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el 10é aniversari de lAmericas Cup Valencia 2007.
  03:16:08 Sense intervencions
0130 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions judicials en immobles de propietat municipal.
  03:16:08 Sense intervencions
0131 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre lanunci de lalcalde del PAI de Benimaclet
  03:16:08 Sense intervencions
0132 Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre lobertura del carrer del Doctor Oloriz.
  03:16:08 Sense intervencions
0133 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment del Procés de Participació Participa Reina.
  03:16:08 Sense intervencions
0134 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el contracte per a la redacció del projecte de les obres dampliació del Parc de Benicalap.
  03:16:08 Sense intervencions
0135 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni de lAlmoina.
  03:16:08 Sense intervencions
0136 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre lempedrat en els barris del Cabanyal i de Russafa.
  03:16:08 Sense intervencions
0137 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre lús indegut de palmeres en la Gran Fira de València.
  03:16:08 Sense intervencions
0138 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de lermita de Soternes.
  03:16:08 Sense intervencions
0140 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del Bloc de Portuaris.
  03:16:08 Sense intervencions
0142 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb les festes de Patraix i Sant Marcelí.
  03:16:08 Sense intervencions
0143 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre indigents en zones diverses de la ciutat.
  03:16:08 Sense intervencions
0144 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el gasto de la redacció de text refós del planejament de Ciutat Vella.
  03:16:08 Sense intervencions
0145 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la limitació dactivitats en el Cabanyal-el Canyamelar.
  03:16:08 Sense intervencions
0146 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació dels plecs de condicions de la plaça de la Reina.
  03:16:08 Sense intervencions
0147 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pla per a donar un ús provisional als solars de la ciutat.
  03:16:08 Sense intervencions
0148 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte dhorts urbans en el solar de Jesuïtes.
  03:16:08 Sense intervencions
0149 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre consolidació dusos provisionals en el solar de Jesuïtes.
  03:16:08 Sense intervencions
0150 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els solars municipals del Parc Central, Fase 1A UE A4-1.
  03:16:08 Sense intervencions
0151 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre larribada de la T-2 a Natzaret.
  03:16:08 Sense intervencions
0152 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les travessies fins al mar en el Cabanyal.
  03:16:08 Sense intervencions
0153 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos en les naus del Parc Central.
  03:16:08 Sense intervencions
0154 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Mesa de la Mobilitat.
  03:16:08 Sense intervencions
0155 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pas inferior de vianants en la Gran Via de les Germanies.
  03:16:08 Sense intervencions
0156 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Biciregistre.
  03:16:08 Sense intervencions
0157 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els inspectors de lEMT.
  03:16:08 Sense intervencions
0158 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre lAgència Municipal de la Bicicleta.
  03:16:08 Sense intervencions
0159 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el viatge del regidor de Mobilitat Sostenible a Nàpols.
  03:16:08 Sense intervencions
0160 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre dones maltractades.
  03:16:08 Sense intervencions
0161 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Llicències Urbanístiques dObres dEdificació.
  03:16:08 Sense intervencions
0162 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració dels mèrits per a accedir a llocs de treball després de la reestructuració.
  03:16:08 Sense intervencions
0163 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre lauditoria externa de personal.
  03:16:08 Sense intervencions
0164 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de climatització del Palau de la Música.
  03:16:08 Sense intervencions
0165 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració de les actituds en lOrde de Provisió de Destinacions.
  03:16:08 Sense intervencions
0166 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el procés per a ladquisició dun nou piano de gran cua per a concerts en el Palau de la Música.
  03:16:08 Sense intervencions
0167 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el barem de provisió de destinacions.
  03:16:08 Sense intervencions
0168 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les negligències en el crematori de València.
  03:16:08 Sense intervencions
0169 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres del carril bici de lav. del Cid.
  03:16:08 Sense intervencions
0170 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les retallades de línies de lEMT durant lestiu.
  03:16:08 Sense intervencions
0171 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor A les balconades, exp. 530/17.
  03:16:08 Sense intervencions
0172 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor del servici de manteniment de DecidimVLC, exp. 454/17.
  03:16:08 Sense intervencions
0173 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el el contracte menor de seguiment Participa Reina, exp. 434/17.
  03:16:08 Sense intervencions
0174 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes en relació amb labonament Amb tu.
  03:16:08 Sense intervencions
0175 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un reconeixement dobligació, exp. 477/17.
  03:16:08 Sense intervencions
0176 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors mal ubicats.
  03:16:08 Sense intervencions
0177 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font de lav. del Cid.
  03:16:08 Sense intervencions
0178 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja al barri de Soternes.
  03:16:08 Sense intervencions
0179 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre caigudes per falta de neteja viària.
  03:16:08 Sense intervencions
0180 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes europees als ecoparcs.
  03:16:08 Sense intervencions
0181 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes als jóvens agricultors.
  03:16:08 Sense intervencions
0182 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre leliminació de les mals olors a Natzaret.
  03:16:08 Sense intervencions
0183 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  03:16:08 Sense intervencions
0184 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació de la utilització de tovalletes de WC.
  03:16:08 Sense intervencions
0185 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Fuset.
  03:16:08 Sense intervencions
0186 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre lobra demergència del col·lector nord.
  03:16:08 Sense intervencions
0187 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Soriano.
  03:16:08 Sense intervencions
0188 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de canonades en Pinedo i el Perellonet.Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de canonades en Pinedo i el Perellonet.
  03:16:08 Sense intervencions
0189 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Campillo.
  03:16:08 Sense intervencions
0190 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Menguzzato.
  03:16:08 Sense intervencions
0191 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous contenidors de recollida de vidre.
  03:16:08 Sense intervencions
0192 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Tello.
  03:16:08 Sense intervencions
0193 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Galiana.
  03:16:08 Sense intervencions
0194 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Jaramillo.
  03:16:08 Sense intervencions
0195 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Ribó.
  03:16:08 Sense intervencions
0196 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Sarrià.
  03:16:08 Sense intervencions
0197 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Girau.
  03:16:08 Sense intervencions
0198 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Lozano.
  03:16:08 Sense intervencions
0199 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Vilar.
  03:16:08 Sense intervencions
0200 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Grezzi.
  03:16:08 Sense intervencions
0201 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Oliver.
  03:16:08 Sense intervencions
0202 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del Servici de Societat de la Informació.
  03:16:08 Sense intervencions
0203 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Gómez.
  03:16:08 Sense intervencions
0204 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del Servici de Transparència i Govern Obert.
  03:16:08 Sense intervencions
0205 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del SerTIC.
  03:16:08 Sense intervencions
0206 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  03:16:08 Sense intervencions
0207 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del Servici dOcupació i Emprenedoria.
  03:16:08 Sense intervencions
0208 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre lestat dexecució del pressupost del Servici dInnovació.
  03:16:08 Sense intervencions
0209 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació InnDEA.
  03:16:08 Sense intervencions
0210 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Castillo.
  03:16:08 Sense intervencions
0211 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment del grau dexecució de totes les mocions aprovades en comissions informatives i Ple de lAjuntament de València.
  03:16:08 Sense intervencions
0212 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el viatge de lalcalde a Palma de Mallorca el 30 de juny de 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0213 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes del Servici dOcupació.
  03:16:08 Sense intervencions
0214 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre atenció de lalcalde als representants del Col·lectiu Resistència de Veneçolans en València.
  03:16:08 Sense intervencions
0215 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el bloqueig en la tramitació de llicències dactivitat.
  03:16:08 Sense intervencions
0216 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors nous de recollida selectiva.
  03:16:08 Sense intervencions
0217 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre llocs de venda en la CV-500.
  03:16:08 Sense intervencions
0218 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre lestat dexecució dels jardins en 2017.
  03:16:08 Sense intervencions
0219 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació defensiva de la platja de la Creu.
  03:16:08 Sense intervencions
0220 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tancament de laccés a lembarcador del Palmar.
  03:16:08 Sense intervencions
0221 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre plagues en el barri de Sant Isidre.
  03:16:08 Sense intervencions
0222 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els arbres talats en el carrer de Joan LLorens.
  03:16:08 Sense intervencions
0223 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
  03:16:08 Sense intervencions
0224 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Badajoz.
  03:16:08 Sense intervencions
0225 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre lestat de larbratge i els testos en el carrer dArmando Blanquer.
  03:16:08 Sense intervencions
0226 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en lav. Píus XII.
  03:16:08 Sense intervencions
0227 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Jorge Comín.
  03:16:08 Sense intervencions
0228 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer dEvaristo Crespo Azorín.
  03:16:08 Sense intervencions
0229 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer del Gravador Enguídanos.
  03:16:08 Sense intervencions
0230 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de José Andreu Alabart
  03:16:08 Sense intervencions
0231 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Josep Monforte i Tudela.
  03:16:08 Sense intervencions
0232 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en lav. del Mestre Rodrigo.
  03:16:08 Sense intervencions
0233 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Sant Xavier.
  03:16:08 Sense intervencions
0234 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de lalqueria del Centre de Servicis Socials de Campanar.
  03:16:08 Sense intervencions
0235 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de la Séquia de la Cadena.
  03:16:08 Sense intervencions
0236 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la manca de coordinació entre Protecció Ciutadana i Mobilitat Sostenible.
  03:16:08 Sense intervencions
0237 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 29 de juny de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
  03:16:08 Sense intervencions
0238 Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Policia Local de la zona zero
  03:16:08 3 Intervencions
0239 Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre nucli zoològic.
  03:21:20 6 Intervencions
0240 Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Marina de València.
  03:27:55 2 Intervencions
0241 Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un escrit de lAssociació Cultural Bernat i Baldoví.
  03:31:04 2 Intervencions
0242(E) SERVICI ECONOMICO PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  03:35:20 1 Intervenció
0243(E) SERVICI ECONOMICO PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit del Pressupost de 2017.
  03:35:30 1 Intervenció
0244(E) SERVICI ECONOMICO PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 5a modificació de lannex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
  03:35:40 12 Intervencions
0245(E) ALCALDIA. Proposa el nomenament de consellera en el Consell Social de la Ciutat.
  04:01:50 4 Intervencions
0246(E) Declaració Institucional dadhesió al Manifest de la Xarxa de Ciutats per lAgroecologia.
  04:03:52 2 Intervencions