Sessió plenària Ordinària Dijous 28 de setembre de 2017

Durada: 06:13:28
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.
  00:00:28 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:33 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de juliol, i 8 i 15 de setembre de 2017, i extraordinària de 27 de juliol de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:48 1 Intervenció
4 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2017.
  00:01:06 1 Intervenció
5 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de les comissions informatives del Ple.
  00:01:15 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 25 de maig de 2017, per mitjà del qual es resol l'adjudicació del PAI Castellar-Benicàssim.
  00:01:23 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord plenari de 27 de juliol del 2017, per mitjà del que es va acordar denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI de la Unitat d'Execució Benimàmet D.
  00:01:37 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums en l'illa de cases 6.3 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix, situada en la cantonada entre l'av. de José Roca Coll i el c/ de Píus XI.
  00:01:55 8 Intervencions
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord. Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2.
  00:12:51 8 Intervencions
10 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Nou Campus.
  00:30:52 8 Intervencions
11 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU respecte al Bé de Rellevància Local denominat la Ceramo.
  00:49:53 7 Intervencions
12 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Usos illa de cases Primat Reig.
  01:06:10 1 Intervenció
13 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa revocar la delegació de la facultat expropiatòria a favor de la Conselleria de Territori i Habitatge en relació amb els projectes d'expropiació 5.01 Obertura Nord Bulevard Sant Pere i 5.02 Obertura Sud Bulevard Sant Pere.
  01:06:20 2 Intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs PO 1/560/2016, interposat contra desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de l'illa de cases del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'av. de les Corts Valencians i els carrers del Camp del Túria, Còrdova i els Xiprers.
  01:07:00 2 Intervencions
15 SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 2016.
  01:07:35 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes IGAV relatius a les actuacions de control en matèria d'ingressos i de control financer, ambdós de l'exercici de 2016.
  01:07:44 1 Intervenció
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  01:07:59 1 Intervenció
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  01:08:08 1 Intervenció
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
  01:08:21 8 Intervencions
20 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  01:33:10 1 Intervenció
21 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns inmobles.
  01:33:19 1 Intervenció
22 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  01:33:25 1 Intervenció
23 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  01:33:31 1 Intervenció
24 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, i l'ordenança fiscal corresponent.
  01:33:36 1 Intervenció
25 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat.
  01:33:45 1 Intervenció
26 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  01:33:53 1 Intervenció
27 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i l'ordenança fiscal corresponent.
  01:34:01 8 Intervencions
28 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol del 2017, relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2017-2021.
  02:00:35 2 Intervencions
29 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública secundària de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu "Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals".
  02:01:20 1 Intervenció
30 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professora associada al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
  02:01:35 2 Intervencions
31 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
  02:01:53 5 Intervencions
32 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
  02:04:36 3 Intervencions
38 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre declaració del Corpus Christi com a Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana i d'Espanya.
  02:07:19 6 Intervencions
33 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la Policia Local en el centre històric.
  02:22:39 8 Intervencions
34 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la cancel·lació de la reestructuració de la Policia Local de València.
  02:43:07 8 Intervencions
35 Moció subscrita pel Govern municipal sobre la taxa de reposició en l'Àrea de Protecció Ciutadana.
  03:08:24 8 Intervencions
36 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la necessitat d'un consens bàsic respecte al model lingüístic educatiu valencià.
  03:35:24 8 Intervencions
37 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa en la web de la Junta Central Fallera.
  03:59:28 7 Intervencions
39 Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les contractes de Jardineria.
  04:18:02 6 Intervencions
40 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  04:33:25 18 Intervencions
41 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada dels impostos municipals.
  05:00:51 9 Intervencions
42 Moció subscrita pel Govern municipal sobre les pensions públiques.
  05:20:32 9 Intervencions
198 Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a la mobilitat sostenible.
  05:50:46 2 Intervencions
199 Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciudadans, sobre les seues preguntes en relació amb la 6a i la 7a Unitat de Policia Local
  05:57:24 2 Intervencions
200 Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la lluita contra la pobresa energètica.
  06:02:07 2 Intervencions
201 Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs del nucli zoològic municipal.
  06:04:44 2 Intervencions
202 Declaració institucional per la qual es rendix homenatge a la Policia Local de València.
  06:10:52 1 Intervenció
203 Declaració institucional sobre la pobresa energètica.
  06:11:02 2 Intervencions