Sessió plenària Ordinària Dijous 26 d'octubre de 2017

Durada: 04:49:40
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió extraordinària de 20 de setembre de 2017 i de les sessions ordinària i extraordinària de 28 de setembre de 2017.
  00:01:03 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:22 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de setembre de 2017, i 6 i 13 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:37 1 Intervenció
4 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, respecte a l'horari d'inici de la comissió.
  00:01:58 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa respondre les al·legacions presentades al document de Revisió Simplificada del Pla General de València.
  00:02:12 8 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, d'Álvaro de Bazán i d'Alemanya.
  00:25:50 3 Intervencions
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Periodista Gil Sumbiela.
  00:26:36 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució núm. 1 del PEPRI de Carpesa.
  00:26:53 1 Intervenció
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
  00:27:12 1 Intervenció
10 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-2 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
  00:27:27 2 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 3r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:27:53 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i gastos creats amb crèdit zero durant el 3r trimestre de 2017.
  00:28:08 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓGENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017
  00:28:18 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓGENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla estratègic d'ocupació i emprenedoria 2017-2020.
  00:28:28 8 Intervencions
15 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 6 d'octubre de 2017 pel qual es concedix la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure en la Categoria d'Or de la Policia Local de l'Ajuntament de València, a títol pòstum, al Sr. Blas Gálvez Ortíz, subinspector del Cos Nacional de Policia.
  00:52:47 1 Intervenció
16 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  00:53:20 1 Intervenció
17 SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, OBSERVATORIDE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de vocalrepresentant del Grup Municipal València en Comú inomenament de la Vicepresidència.
  00:53:36 1 Intervenció
18 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre commemoració del VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.
  00:53:52 10 Intervencions
19 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les dependències de Policia Local en el barri del Cabanyal.
  01:18:18 8 Intervencions
20 Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre implantació de l'administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament de València.
  01:41:17 8 Intervencions
21 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mesures de reforç de l'Alta Inspecció Educativa.
  02:02:23 8 Intervencions
22 Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre promoció del text constitucional en els centres docents.
  02:21:55 3 Intervencions
23 Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre estratègia integral urgent en Velluters.
  02:24:07 8 Intervencions
24 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures davant l'embós del trànsit en València.
  02:49:17 8 Intervencions
25 Moció subscrita pel Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua, sobre l'ús inadequat de tovalletes higièniques.
  03:14:56 8 Intervencions
26 Moció subscrita per l'equip de govern, sobre paralització del tràmit de licitació del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21
  03:39:37 10 Intervencions
27 Moció subscrita per l'equip de govern per una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
  04:08:06 22 Intervencions
216 Declaració institucional per les llibertats democràtiques i una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
  04:37:31 2 Intervencions
212 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament subterrani del tanatori municipal.
  04:38:57 2 Intervencions
213 Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la Policia Local en Coordcom.
  04:41:01 4 Intervencions
214 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la presència del Sr. Grezzi en una concentració davant la Delegació del Govern.
  04:43:24 2 Intervencions
215 Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  04:47:32 3 Intervencions