Sessió plenària Ordinària Dijous 16 de novembre de 2017

Durada: 07:04:24
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2017.
  00:00:45 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 12 de novembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:56 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 27 d'octubre de 2017, i 3 de novembre de 2017, i en sessió extraordinària de 8 de novembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:10 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 29 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Barri del Carme, qualificació dotacional de la plaça de Tavernes de la Valldigna núm. 4.
  00:01:30 7 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a l'adhesió d'este municipi a l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
  00:21:18 8 Intervencions
6 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs interposat contra la disposició addicional primera del Reglament orgànic del Ple.
  00:43:58 1 Intervenció
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic del govern i administració de l'Ajuntament de València.
  00:44:12 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2017.
  00:44:34 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2017.
  00:45:04 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2018-2020, límit de gasto i fons de contingència.
  00:45:14 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials de 2018 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses dependents municipals.
  00:45:22 2 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2018 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2017 1541)
  00:46:17 10 Intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
  01:33:21 7 Intervencions
14 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar l'esmena presentada i aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València.
  01:48:12 8 Intervencions
15 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Régim Intern dels Centres de Dia per a Persones Majors Dependents (CDMPMD).
  02:13:46 1 Intervenció
16 Moció que presenta l'equip de govern, per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
  02:14:04 1 Intervenció
17 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la ciutat de València.
  02:14:17 10 Intervencions
18 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un projecte integral, integrat i de consens per a la plaça de l'Ajuntament.
  02:40:08 8 Intervencions
19 Moción subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre construcció de centres docents en la ciutat de València.
  03:06:44 8 Intervencions
20 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics dependents de l'Ajuntament de València
  03:32:39 8 Intervencions
21 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social en la ciutat i pobles de València.
  03:51:01 16 Intervencions
22 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre detecció i atenció a menors amb dislèxia.
  04:23:12 10 Intervencions
23 Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup popular, sobre l'ampliació de la V-21.
  04:45:10 8 Intervencions
24 Moció subscrita per l'equip de govern per un finançament just per a tots els valencians i totes les valencianes.
  05:10:03 18 Intervencions
25 Moció subscrita per l'equip de govern perquè es retire la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid per part del Ministeri d'Hisenda.
  05:49:36 8 Intervencions
26 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contaminació acústica.
  06:14:15 14 Intervencions
27 Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla alternatiu per a la V-21 que rebaixa l'impacte sobre l'horta.
  06:41:20 2 Intervencions
28 Declaració institucional d'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones.
  06:42:15 2 Intervencions
184 Declaració institucional per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
  06:44:27 Sense intervencions
185 Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Filosofia.
  06:44:27 Sense intervencions
186 Declaració institucional contra la pena de mort.
  06:44:34 2 Intervencions
180 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni Col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  06:48:05 2 Intervencions
181 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la filtració d'unes proves de personal en l'EMT.
  06:52:43 9 Intervencions