Sessió plenària Ordinària Dijous 21 de desembre de 2017

Durada: 06:22:17
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de novembre de 2017
  00:00:25 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 13 de novembre i el 15 de desembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:34 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:50 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el canvi d'ús de les naus municipals 1, 2, 3 i 4 situades en el Parc Central. (Núm. expedient E-03001-2017-000199-00
  00:01:07 10 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la Modificació Puntual del PGOU al carrer del Pintor Ricardo Verde, 9 i 11 (Centre Cívic i Cultural). (Núm. expedient E-03001-2017-000017-00)
  00:13:42 14 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova definitivament la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions. (Núm. expedient E-03001-2016-000224-00)
  00:26:13 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar la intervenció en l'entorn dels arbres monumentals situats en la plaça d'Alfons el Magnànim i el jardí de la Glorieta. (Núm. expedient E-01801-2017-003329-00)
  00:26:37 16 Intervencions
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l'Ordenança d'aparcaments. (Núm. expedient E-01801-2016-000410-00)
  00:48:23 8 Intervencions
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021. (Núm. expedient E-03910-2016-000002-00)
  00:54:39 14 Intervencions
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'alcalde a atorgar poders de representació processal. (Núm. expedient E-00501-2017-000356-00)
  01:20:20 2 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'any 2018, i la plantilla de personal. (Núm. expedient E-05501-2017-000038-00)
  01:20:55 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017. (Núm. expedient E-05501-2017-000039-00)
  01:21:14 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions i aprovar definitivament la modificación de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. (Núm. expedient E-H4969-2017-000010-00)
  01:21:24 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre una reclamació i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. (Núm. expedient E-H4969-2017-000011-00)
  01:21:32 18 Intervencions
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2018. (Núm. expedient E-02701-2017-000600-00)
  02:13:39 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota d'enganxall per altes en el servei per a l'exercici 2018. (Núm. expedient E-02701-2017-000590-00)
  02:14:00 1 Intervenció
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2018. (Núm. expedient E-02701-2017-000599-00)
  02:14:23 1 Intervenció
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en la sessió ordinària celebrada el 8 de novembre del 2017, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2018-2022. (Núm. expedient E-02701-2017-000528-00)
  02:14:38 1 Intervenció
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per al 2018. (Núm. expedient E-01801-2017-003744-00)
  02:14:59 14 Intervencions
20 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal. (Núm. expedient E-02101-2014-000854-00)
  02:40:22 1 Intervenció
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'adhesió a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS). (Núm. expedient E-02401-2017-003132-00)
  02:40:33 1 Intervenció
22 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del defensor/a de les persones majors. (Núm. expedient E-02224-2017-000248-00)
  02:41:13 1 Intervenció
23 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la creació del Consell Municipal de Persones Majors i el seu Reglament. (Núm. expedient E-02224-2017-000271-00)
  02:41:32 1 Intervenció
24 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança del Banc de Terres Agrícoles de València. (Núm. expedient E-70009-2017-000001-00)
  02:41:46 8 Intervencions
25 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil Manuel Broseta Pont, de la Universitat de València, per al curs acadèmic 2017/2018. (Núm. expedient E-01101-2017-001375-00)
  02:47:08 1 Intervenció
26 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa crear el Consell Alimentari Municipal de València i aprovar inicialment el seu Reglament. (Núm. expedient E-02310-2017-000115-00)
  02:47:28 8 Intervencions
27 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'Actuació Municipal enfront de riscos forestals de València. (Núm. expedient E-01501-2017-000501-00)
  02:52:24 1 Intervenció
28 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el model nou de participació ciutadana de la ciutat de València. (Núm. expedient E-02301-2017-000937-00)
  02:52:42 14 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular sobre la venda ambulant il·legal. (Núm. expedient O-89POP-2017-000103-00)
  03:18:32 1 Intervenció
35 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un grup centralitzat operatiu de Policia Local. (Núm. expedient O-89CIU-2017-000270-00)
  03:18:38 19 Intervencions
30 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera. (Núm. expedient O-89POP-2017-000103-00)
  03:47:21 16 Intervencions
31 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la retirada del Projecte de llei de l'horta de València. (Núm. expedient O-89POP-2017-000103-00)
  04:15:44 1 Intervenció
37 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el projecte de Llei de l'Horta de València. (Núm. expedient O-89CIU-2017-000272-00) Rebutjat
  04:15:57 20 Intervencions
32 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el xec escolar universal. (Núm. expedient O-89POP-2017-000103-00)
  04:47:05 1 Intervenció
34 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la falta d'ajudes a les famílies més desafavorides a través del xec escolar. (Núm. expedient O-89CIU-2017-000272-00)
  04:47:11 16 Intervencions
33 Moció subcrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Fábregas, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i de les Persones Migrants. (Núm. expedient O-C1517-2017-000172-00)
  05:16:27 17 Intervencions
36 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre museus accessibles. (Núm. expedient O-89CIU-2017-000271-00)
  05:45:20 14 Intervencions
240 Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  06:04:33 4 Intervencions
241 Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del cartellista Rafael Contreras Juesas, recentment mort.
  06:08:36 4 Intervencions
242 Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-21.
  06:13:42 4 Intervencions
243 Prec formulat in voce pel Sr. Galiana, del Grup Compromís, sobre les intervencions ciutadanes.
  06:15:31 2 Intervencions
244 Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Funcional.
  06:19:02 1 Intervenció