Sessió plenària Ordinària Dijous 25 de gener de 2018

Durada: 04:48:26
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2017.
  00:01:37 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de gener de 2018, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:48 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 15, 22 i 29 de desembre de 2017, i de 5 i 12 de gener de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei
  00:02:03 1 Intervenció
4 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament orgànic del Ple. (Núm. expedient E-00401-2017-000036-00)
  00:02:22 7 Intervencions
5 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per al mes de març de 2018
  00:28:41 1 Intervenció
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU Aparcaments privats en el subsòl de terrenys de domini públic. (Núm. expedient
  00:28:53 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa encarregar l'elaboració de les directrius generals relatives als projectes d'urbanització dels PAI. (Núm. expedient E-03003-2018-000003-00)
  00:29:10 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per URBEM, SA, contra l'acord de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet. (Núm. expedient E-03003-2017-000006-00)
  00:29:24 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:30:33 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2017.
  00:30:52 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de dos operacions de lísing.
  00:31:05 9 Intervencions
12 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d'ofici de la licitació de la concessió de l'Hípica de València.
  00:57:22 1 Intervenció
13 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana
  00:57:42 1 Intervenció
14 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa determinar la forma de gestió com a gestió directa i aprovar el canvi de denominació de l'Auditori- LN3 (Auditori la Mutant).
  00:57:58 6 Intervencions
15 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'adhesió al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental y la Sostenibilitat del Territori.
  01:09:15 Sense intervencions
16 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'equiparació salarial per als policies de l'Estat espanyol. (Núm. expedient O-89CIU-2018-000013-00)
  01:09:32 7 Intervencions
17 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la mobilitat en el centre de la ciutat.
  01:28:38 Sense intervencions
20 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València com a qüestió d'estat municipal i la posada en marxa de solucions d'emergència per a acabar amb el caos existent i la seua prevenció futura.
  01:28:39 17 Intervencions
18 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular sobre sobre ajudes als agricultors i ramaders.
  01:58:05 7 Intervencions
19 Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la presó permanent revisable. (Núm. expedient O-89POP-2018-000009-00)
  02:23:39 7 Intervencions
21 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de BIC i Festa d'Interés Turístic Autonòmic de la festivitat de la patrona de València, la Mare de Déu dels Desemparats.
  02:45:35 5 Intervencions
22 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la redacció d'un nou plec de la contracta de Jardineria.
  03:01:34 7 Intervencions
23 -Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a dones víctimes de violència de gènere (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
24 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans,Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a jóvens desocupats (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
25 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa de recol·locació (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
26 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones amb discapacitat (2017)
  03:25:22 Sense intervencions
27 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones immigrants refugiades i sol·licitants d'asil internacional (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
28 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment de l'ocupació LAMBDA (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
29 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Eurodissea (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
30 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Servicis Socials.
  03:25:22 Sense intervencions
31 -Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'informe de la situació de l'educació del Consell Escolar Municipal.
  03:25:22 Sense intervencions
32 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el gimnàs del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  03:25:22 Sense intervencions
33 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Observatoris-Estudis 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
34 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projectes d'emprenedoria social – Iniciatives locals d'ocupació (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
35 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació en activitats econòmiques d'impacte social (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
36 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació de qualitat en sectors econòmics (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Barris per l'ocupació (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa PIE discapacitat severa (Servef) (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Implantació de plans d'igualtat en l'ocupació (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Viver d'empreses Germans Maristes (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte Reactiva (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitat clau 1: Erasmus Plus – València Ocupa III (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment d'ocupació de dones d'ètnia gitana (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris d'orientació laboral per a PLD (Servef) (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris personalitzats d'inserció per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Servef) (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Club Idiomes Guiriguai. Grups Conversa (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ajudes a projectes d'innovació social (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València ja (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Carreter (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Consums energètics i economia domèstica (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Competències clau i informàtica
  03:25:22 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller de mecànica de bicicletes (2017).
  03:25:22 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Joventut.
  03:25:22 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació sobre les respostes de la Regidoria d'Innovació.
  03:25:22 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'avalem. Atenció a la ciutadania 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de pràctiques formatives per a jóvens, modalitat estudiant, La dipu et beca 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Jornada de finançament per a l'emprenedoria 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Seminari Pla d'empresa 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Càpsules per a emprendre 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Inserix 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Agència d'Ocupació – Servei de prospecció d'ofertes 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Costura bàsica 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Mantenidor-rehabilitador d'habitatges 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ofici de paleta 2017.,
  03:25:22 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reciclatge i transformació de peces de roba 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Manteniment bàsic i ús responsable de l'habitatge propi 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Neteja i organització domèstica 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2017-2021, basat en la Llei de funció social de la vivenda de la Generalitat Valenciana.
  03:25:22 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la gestió i compliment de les competències específiques en matèria d'habitatge que atorga la LRBRL als municipis.
  03:25:22 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació de la Regidoria d'Habitatge.
  03:25:22 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'habitatge de lloguer social.
  03:25:22 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'ajuda al lloguer.
  03:25:22 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el registre de demandants de lloguer social.
  03:25:22 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació.
  03:25:22 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge per a la Ciutat de València 2017-2021.
  03:25:22 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les accions dutes a terme des de la Regidoria d'Habitatge en matèria de desnonaments a la ciutat de València.
  03:25:22 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les de mesures d'emergència social en matèria d'habitatge.
  03:25:22 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'accés a l'habitatge de lloguer social.
  03:25:22 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la instal·lació d'un tendal al Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  03:25:22 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la sol·licitud de modificació de la vorera al costat del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  03:25:22 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant sense tràmits per a la seua retirada per part de la Conselleria d'Educació.
  03:25:22 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits de la Conselleria d'Educació als col·legis amb amiant.
  03:25:22 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la biblioteca de la Malva-rosa.
  03:25:22 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre diversos programes del Pla d'Ocupació.
  03:25:22 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Formació professional per a l'ocupació 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
  03:25:22 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Operacions bàsiques de restaurant bar.
  03:25:22 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari II.
  03:25:22 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari I.
  03:25:22 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina.
  03:25:22 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitats administratives en la relació amb el client.
  03:25:22 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Inglés avançat per a joves.
  03:25:22 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Activa Express.
  03:25:22 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa formatiu per a la inserció laboral de persones amb formació qualificada.
  03:25:22 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Llançadora d'ocupació i emprenedoria solidària 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació T'atenem.
  03:25:22 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Conservació del patrimoni natural i cultural.
  03:25:22 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Atenció a la
  03:25:22 Sense intervencions
101 -Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Dinamitzant la ciutat.
  03:25:22 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Dinamitzant la ciutat 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
103 -Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Esport i salut 2017.
  03:25:22 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu amb les associacions del barri i els veïns i les veïnes del parc Manuel Granero.
  03:25:22 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la licitació nova de la gestió del nucli zoològic de Benimàmet.
  03:25:22 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa de sorroll de la ciutat nou.
  03:25:23 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el col·lector nord.
  03:25:23 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Xec Univex.
  03:25:23 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les actuacions del Pla Edificant en la ciutat de València.
  03:25:23 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanç.
  03:25:23 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut per a promoure la creació i la investigació jove.
  03:25:23 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els centres educatius amb jornada contínua.
  03:25:23 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pressupost per al Xec Escolar 2018.
  03:25:23 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució del Pla Jove de la Ciutat de València.
  03:25:23 Sense intervencions
116 -Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut relatius a l'Ocupació Jove.
  03:25:23 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les cuestions relatives al personal de la Fundació Esportiva Municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el joc educatiu infantil Triops de cua llarga.
  03:25:23 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aportació de cabal a l'Albufera des de Tous.
  03:25:23 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició de la navegació al voltant de la Mata del Fang, a l'Albufera.
  03:25:23 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del col·lector nord de tovalletes higièniques.
  03:25:23 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de viver ecològic de llobarros a l'Albufera.
  03:25:23 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de l'itinerari del Saler.
  03:25:23 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les aportacions municipals a projecte de Llei de l'horta en, tramitació a les Corts Valencianes.
  03:25:23 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les noves tecnologies en neteja.
  03:25:23 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del camp a la ciutat de València.
  03:25:23 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prova pilot del sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).
  03:25:23 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els tallers infantils al Nadal.
  03:25:23 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pintura verda en els contenidors RSU.
  03:25:23 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
  03:25:23 Sense intervencions
131 Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'eficiència energètica en els edificis municipals.
  03:25:23 Sense intervencions
132 -Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre els nous contenidors de matèria orgànica.
  03:25:23 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'antic hospital al carrer de Guillem de Castro.
  03:25:23 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al carrer del Pollastre.
  03:25:23 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  03:25:23 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  03:25:23 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos de trànsit del diumenge 7 de gener de 2018. (Núm. expedient O-89CIU-2018-000004-00) Contestada
  03:25:23 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de jupetins de protecció antibales per a la Policia Local.
  03:25:23 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació aprovat al Ple de l'Ajuntament de desembre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates en què es van demanar els jupetins de la Policia Local al proveïdor.
  03:25:23 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament dels panells de l'EMT.
  03:25:23 Sense intervencions
142 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates d'entrega dels jupetins de la Policia Local.
  03:25:23 Sense intervencions
143 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre les càmeres per a l'accés de cotxes a les zones residencials de Ciutat Vella.
  03:25:23 Sense intervencions
144 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la multa imposada per la Generalitat Valenciana a l'EMT.
  03:25:23 Sense intervencions
145 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de jupetins entregats a la Policia Local.
  03:25:23 Sense intervencions
146 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, del Grup Ciutadans, sobre el balanç quantitatiu de llicències d'activitat i obra de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
147 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins adaptats a la fisonomia femenina.
  03:25:23 Sense intervencions
148 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la presentació dels projectes de la plaça de Ciutat de Bruges.
  03:25:23 Sense intervencions
149 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans sobre l'acord entre administracions per a implantar un taller provisional per a abastir la T2. (Núm. expedient
  03:25:23 Sense intervencions
150 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
151 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre BIC i BRL de propietat municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
152 Pregunta subscrita, per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
153 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del centre de salut al carrer de Xile.
  03:25:23 Sense intervencions
154 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
155 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'activitats i llicències urbanístiques.
  03:25:23 Sense intervencions
156 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la llicència d'activitat de Primark en el passatge del Doctor Serra.
  03:25:23 Sense intervencions
157 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la presència d'agents en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
158 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reactivem.
  03:25:23 Sense intervencions
159 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
160 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió de 14 associacions amb l'alcalde Sr. Ribó.
  03:25:23 Sense intervencions
161 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
  03:25:23 Sense intervencions
162 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en els locals ocupats il·legalment.
  03:25:23 Sense intervencions
163 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació de les persones que estan sent desallotjades de locals ocupats il·legalment.
  03:25:23 Sense intervencions
164 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els robatoris i actes vandàlics al Parc de l'Oest.
  03:25:23 Sense intervencions
165 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'inici d'obres al Parc de l'Oest.
  03:25:23 Sense intervencions
166 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el PRI Àmbit A.4-2 Quarter d'Enginyers.
  03:25:23 Sense intervencions
167 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la vivenda social en lloguer.
  03:25:23 Sense intervencions
168 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'Expojove 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
169 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Teatre Escalante.
  03:25:23 Sense intervencions
170 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'abandó i l'ús del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  03:25:23 Sense intervencions
171 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festa de la nit de Cap d'Any 2017 a la plaça de l'Ajuntament.
  03:25:23 Sense intervencions
172 Pregunta subscrita per la Sra. Picó i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les covetes de l'església de Sant Joan del Mercat.
  03:25:23 Sense intervencions
173 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys en el patrimoni històric valencià.
  03:25:23 Sense intervencions
174 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en el Punt de Trobada Familiar.
  03:25:23 Sense intervencions
175 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Atenció als Sense Sostre nou.
  03:25:23 Sense intervencions
176 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els ponents en el Fòrum del Palau de la Música.
  03:25:23 Sense intervencions
177 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de logotip de la Fundació Espotiva Municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
178 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de pista de pàdel en el poliesportiu de Benimaclet.
  03:25:23 Sense intervencions
179 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació del conveni de la Fundació Esportiva Municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
180 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la reducció dels horaris de les biblioteques.
  03:25:23 Sense intervencions
181 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la participació de la Banda Municipal en la manifestació del 18 de novembre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
182 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible al quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
183 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en telefonia el quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
184 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis el quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
185 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats el quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
186 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en energia elèctrica el quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
187 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del quart trimestre de 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
188 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes de publicitat.
  03:25:23 Sense intervencions
190 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2018.
  03:25:23 Sense intervencions
191 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
192 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2016.
  03:25:23 Sense intervencions
193 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2015.
  03:25:23 Sense intervencions
194 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la plantilla de Policia Local de València.
  03:25:23 Sense intervencions
195 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
196 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de terrasses.
  03:25:23 Sense intervencions
197 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
  03:25:23 Sense intervencions
198 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de baixa exigència en carrer de Maria Llácer.
  03:25:23 Sense intervencions
199 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre per a persones sense sostre nou en la plaça del Pilar.
  03:25:23 Sense intervencions
200 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la supressió de la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Creu Roja Espanyola.
  03:25:23 Sense intervencions
201 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre supressió de la subvenció de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants a UNRWA CV.
  03:25:23 Sense intervencions
202 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Societat Coral Micalet.
  03:25:23 Sense intervencions
203 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos de l'Alqueria de Solache.
  03:25:23 Sense intervencions
204 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tramitació de la declaració BIC del toc manual de campanes.
  03:25:23 Sense intervencions
205 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de contaminació acústica.
  03:25:23 Sense intervencions
206 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya d'adopció d'animals.
  03:25:23 Sense intervencions
207 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mortaldat de coloms en el barri de Malilla.
  03:25:23 Sense intervencions
208 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els enjardinaments de l'avinguda d'Aragó.
  03:25:23 Sense intervencions
209 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de rates.
  03:25:23 Sense intervencions
210 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per soroll en 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
211 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de mosquits.
  03:25:23 Sense intervencions
212 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per inspeccions sanitàries en 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
213 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de panderoles.
  03:25:23 Sense intervencions
214 -Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les sancions per maltractament animal.
  03:25:23 Sense intervencions
215 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb entitats animalistes.
  03:25:23 Sense intervencions
216 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les sentències desfavorables a l'Ajuntament.
  03:25:23 Sense intervencions
217 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el sistema SMART EMT.
  03:25:23 Sense intervencions
218 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la instal·lació de radar en la CV-500.
  03:25:23 Sense intervencions
219 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la reunió entre l'alcalde i diverses associacions.
  03:25:23 Sense intervencions
220 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els accidents de trànsit.
  03:25:23 Sense intervencions
221 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ampliació de voreres en els carrers del Dr. Andrés Piquer i de Rocafort, de Masarrojos, i desviació pel camí de Camarena.
  03:25:23 Sense intervencions
222 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes sol·licitades per a la protecció, conservació o recuperació del patrimoni cultural valencià.
  03:25:23 Sense intervencions
223 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Diputació per a rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar.
  03:25:23 Sense intervencions
224 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres de remodelació de la plaça de la Reina.
  03:25:23 Sense intervencions
225 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ocupacions il·legals amb xaboles d'un solar municipal.
  03:25:23 Sense intervencions
226 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte per a la connexió de la plaça del Pilar amb el carrer de Guillem de Castro.
  03:25:23 Sense intervencions
227 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del Rellotger.
  03:25:23 Sense intervencions
228 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 del port.
  03:25:23 Sense intervencions
229 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers de FGV per a la línia T2.
  03:25:23 Sense intervencions
230 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat de l'iInstitut Lluís Vives.
  03:25:23 Sense intervencions
231 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat del Parterre.
  03:25:23 Sense intervencions
232 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre trasllat de la gasolinera del carrer de Guillem de Castro.
  03:25:23 Sense intervencions
233 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de les juntes municipals de districte.
  03:25:23 Sense intervencions
234 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una tala en Cases de Bàrcena.
  03:25:23 Sense intervencions
235 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions que es concedixen a través de les juntes municipals de districte.
  03:25:23 Sense intervencions
236 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el model de Participació Ciutadana nou.
  03:25:23 Sense intervencions
237 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació en la Ciutat de l'Artista Faller.
  03:25:23 Sense intervencions
238 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de tales en 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
239 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les juntes municipals de districte noves.
  03:25:23 Sense intervencions
240 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió de l'alcalde amb associacions, col·lectius i entitats veïnals.
  03:25:23 Sense intervencions
241 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús de vehícles oficials en 2017.
  03:25:23 Sense intervencions
242 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de l'EMT.
  03:25:23 Sense intervencions
243 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de Mercavalència.
  03:25:23 Sense intervencions
244 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prestació del servici del Pla de comunicació en xarxes socials i gestió de la web de la Regidoria de Comerç.
  03:25:23 Sense intervencions
245 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'accés a la Plataforma Especialitzada de la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
  03:25:23 Sense intervencions
246 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el recurs de reposició de l'expedient E-00400-2017-25.
  03:25:23 Sense intervencions
247 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'acord de repartiment de publicitat institucional l'any 2018.
  03:25:23 Sense intervencions
248 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge del carrer de Linares.
  03:25:23 Sense intervencions
249 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a organitzacions de consumidors per al 2018.
  03:25:23 Sense intervencions
250 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació ciutadana del jardí de Manuel Granero.
  03:25:23 Sense intervencions
251 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre cas de legionel·la en l'Hospital Clínic.
  03:25:23 Sense intervencions
252 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un cas de delictes d'odi nou en la ciutat de València ocorregut el dia 1 d'octubre en una manifestació de suport al referèndum català.
  03:25:23 Sense intervencions
253 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la justificació de les subvencions directes del Gabinet d'Alcaldia.
  03:25:23 Sense intervencions
254 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la felicitació nadalenca de l'Oficina de Normalització Documental i Imatge Corporativa.
  03:25:23 13 Intervencions
256 Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre ajudes a la família de la jove española morta recentment en el Perú.
  03:29:32 2 Intervencions
257 Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una resolució de l'Agència Estatal de
  03:32:31 2 Intervencions
258 Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular,vsobre l'Agència Estatal de Protecció de Dades.
  03:36:10 2 Intervencions
259 Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús previst per al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  03:37:51 2 Intervencions
260(E) Moció subscrita per la delegada d'Educació, Sra. Oliver, sobre adhesió al Pla de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valencianaç per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat (Pla Edificant). (Núm. expedient E-02101-2018-000024-00)
  03:39:25 9 Intervencions
261(E) Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís, Ciutadans, Socialista i València en Comú per instar a l'expresident de la Generalitat Francisco Camps perquè renuncie com a membre del Consell Jurídic Consultiu.
  04:01:17 15 Intervencions