Sessió plenària Ordinària Dijous 27 de setembre de 2018

Durada: 06:12:46
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2018.
  00:01:15 1 Intervenció
2 Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:01:24 1 Intervenció
3 . Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de juliol i 7 i 14 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:36 1 Intervenció
4 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2018.
  00:01:50 1 Intervenció
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs
  00:02:05 8 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimàmet.
  00:26:24 1 Intervenció
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Barri del Mercat.
  00:26:48 1 Intervenció
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per la mercantil "Expo Grupo, S.A." contra l'acord plenari de data 26 de juliol de 2018.
  00:27:14 7 Intervencions
9 COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA DE MUNICIPALITZACIÓ DE L'EMT. Proposa prendre en consideració la Memòria de Municipalització per a la modificació de l'objecte social de l'EMT redactada per la Comissió d'Estudi i exposar-la al públic a afectes d'al·legacions (ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
  00:43:49 8 Intervencions
10 SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2017
  01:09:11 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del segon informe de la Intervenció General del compliment, en l'exercici 2017, del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
  01:09:29 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2017 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques.
  01:09:45 1 Intervenció
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General, de l'exercici 2017, de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories.
  01:10:05 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  01:10:20 1 Intervenció
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
  01:10:29 1 Intervenció
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
  01:10:44 10 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular contra l'acord plenari adoptat en sessió de 26 de juliol de 2018 autoritzant la participació a distància d'un membre de la corporació
  01:38:01 2 Intervencions
17. HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
  01:38:44 8 Intervencions
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València.
  02:05:05 8 Intervencions
20 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.
  02:20:24 1 Intervenció
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'Estratègia per a la Ciutadania Global en l'Àmbit no formal en la Ciutat de València 2019-2022.
  02:20:36 11 Intervencions
22 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències de la segona fase del Pla Edificant.
  02:47:35 8 Intervencions
23 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2017.
  03:12:39 2 Intervencions
24 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la modificació de la Plantilla 2018.
  03:13:16 2 Intervencions
25 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes.
  03:14:21 8 Intervencions
26 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa concedir la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure, en la Categoria d'Argent, de la Policia Local de València.
  03:33:06 2 Intervencions
27 Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
  03:33:25 8 Intervencions
28 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre mobilitat en la ciutat.
  03:59:41 1 Intervenció
33 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions davant actuacions del regidor delegat de Mobilitat que generen perillositat.
  03:59:47 8 Intervencions
30 Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral en Mercavalència.
  04:29:57 8 Intervencions
31 Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre reprovació i cessament de la regidora de Benestar Animal
  04:56:22 8 Intervencions
32 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, perquè hi haja una dotació de personal suficient en la Unitat de Bussejadors del Cos de Bombers.
  05:20:10 7 Intervencions
35 Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei nocturn i la possibilitat de servei 24 hores de l'EMT.
  05:41:14 6 Intervencions
36 Preguna subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Acolliment d'Aiora.
  05:57:54 Sense intervencions
37 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convenis, subvencions i contractes signats per esta corporació amb entitats i empreses determinades
  05:57:54 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el planejament del sector del Grau.
  05:57:54 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament del Pla Confiança, EDUSI i ARRU
  05:57:54 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
  05:57:54 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels transformadors i caixetins de la via pública
  05:57:54 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la campanya #josócA.
  05:57:54 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia dels fanals.
  05:57:54 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament d'onze caps de servei
  05:57:54 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforç de la Policia Local en el Cabanyal.
  05:57:54 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servici de la grúa municipal
  05:57:54 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la problemàtica en Velluters
  05:57:54 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el barri del Carme.
  05:57:54 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Unitat Canina de la Policia Local UCOP
  05:57:54 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el trànsit en l'av. de l'Oest
  05:57:54 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les rutes escolars segures
  05:57:54 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
  05:57:54 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de regidors i assessors que han demanat roaming
  05:57:54 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres dels Servicis Centrals Tècnics, de maig a agost de 2018
  05:57:54 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis
  05:57:54 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, segon trimestre 2018.
  05:57:54 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora
  05:57:54 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les dades del Bonic/a Fest
  05:57:54 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya promocional de mercats municipals
  05:57:54 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-43120-6320101 relativa a la climatització del mercat del Cabanyal
  05:57:54 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya de promoció dels mercats del primer trimestre de 2019
  05:57:54 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-17100-60900 relativa a la remodelació del mercat de vell
  05:57:54 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aparcament subterrani al mercat de Rojas Clemente.
  05:57:54 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mercat del Grau.
  05:57:54 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la inspecció de Treball en Mercavalència
  05:57:54 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres al mercat de Russafa
  05:57:54 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'informe de l'Assessoria Jurídica en relació amb la implantació de la PIAE en el sector públic local
  05:57:54 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el servei de vigilància i seguretat del Teatre el Musical i l'Auditori la Mutant
  05:57:54 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte de reforma del mercat de Rojas Clemente
  05:57:54 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament local.
  05:57:54 Sense intervencions
71 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco
  05:57:54 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició del bany en la platja de Rafalell i Vistabella
  05:57:54 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte alternatiu a la canalització per l'horta de Campanar
  05:57:54 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de l'aportació d'aigua del Xúquer per a l'Albufera
  05:57:54 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els problemes de clavegueram al barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats
  05:57:54 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja als carrers del barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats
  05:57:54 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació del mirador de la Gola de Pujol.
  05:57:54 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs, campanya 2018
  05:57:54 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el condicionament dels carrers de la Devesa del Saler
  05:57:54 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'exigència del Síndic de Greuges per a evitar vertits fecals nous per l'EPSAR
  05:57:54 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el fet que la Policia Local acompanye els servicis de neteja al Cabanyal
  05:57:54 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbrossament del carril-bici Pinedo-el Saler
  05:57:54 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en l'IVAM
  05:57:54 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les fugues d'aigua en el carrer de Colón
  05:57:54 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació de la Venta de Bous, al Saler
  05:57:54 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre residus sense retirar en l'av. de la Gola de Pujol
  05:57:54 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desembassament d'aigua de l'Albufera
  05:57:54 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les dades de l'aigualeig en l'estiu
  05:57:54 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre uns actes vandàlics a la plaça Benimaclet
  05:57:54 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font barca del passeig Marítim
  05:57:54 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el col·lapse del col·lector nord
  05:57:54 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els punts d'informació mediambiental a la Devesa i l'Albufera
  05:57:54 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària
  05:57:54 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els recursos de reposició de Mobilitat Sostenible pendents de tramitar per l'Alcaldía
  05:57:54 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència contínua de mobles i efectes als carrers d'Emili Baró i Dolores Marqués
  05:57:54 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les subvencions atorgades per les juntes municipals
  05:57:54 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vivendes d'ús turístic
  05:57:54 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Museus de Falles
  05:57:54 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera
  05:57:54 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Coordinació dels Actes Commemoratius del VI Centenari de la Mort de Sant Vicent Ferrer
  05:57:54 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre exposicions
  05:57:54 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la integració de València en la Xarxa de Jueries d'Espanya
  05:57:54 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Corpus Christi.
  05:57:54 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'un acte religiós en Benicalap
  05:57:54 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a famílies d'acolliment.
  05:57:54 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en l'església de Benimaclet
  05:57:54 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en el patrimoni històric
  05:57:54 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de la Generalitat Valenciana a la Llotja.
  05:57:54 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els usos de l'edifici previst en la plaça del Pilar.
  05:57:54 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accés al Centre Arqueològic de l'Almoina
  05:57:54 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ascensor del Centre Arqueològic de l'Almoina
  05:57:54 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus accessibles
  05:57:54 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'extinció de cessió de local a l'ONG Telecomunicaciones Solidarias (TESO)
  05:57:54 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat.
  05:57:54 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la totalitat de denúncies de trànsit
  05:57:54 Sense intervencions
116 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat procedents dels radars fixos i mòbils
  05:57:54 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració com a festa d'interés turístic i BRL de la Batalla de Flors.
  05:57:54 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Batalla de Flors 2018
  05:57:54 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars fixos de control de velocitat instal·lats.
  05:57:54 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre visites als museus municipals
  05:57:54 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions detectades pels radars fixos de control de velocitat instal·lats
  05:57:54 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
  05:57:54 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions detectades per radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
  05:57:54 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars
  05:57:54 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2018/2019
  05:57:54 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars mòbils
  05:57:54 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Rodríguez Fornós
  05:57:54 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents produïts enguany en els passos inferiors de la ciutat
  05:57:54 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Cervantes
  05:57:54 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Vicente Gaos
  05:57:54 Sense intervencions
131 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les hores que acumulen alguns conmandaments de la PLV.
  05:57:54 Sense intervencions
132 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi El Grau.
  05:57:54 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el pagament o gaudi de les hores que acumulen els comandaments de la PLV treballades en excés.
  05:57:54 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Pare Català. Expediente
  05:57:54 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Miquel Adlert i Noguerol
  05:57:54 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per part de la Delegació de Seguretat respecte de les hores acumulades per part dels comandaments de la PLV
  05:57:54 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ausiàs March
  05:57:54 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps que manca per a la la jubilació d'alguns comandaments de la PLV.
  05:57:54 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat Artista Faller
  05:57:54 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Eliseo Vidal
  05:57:54 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Santàngel
  05:57:54 Sense intervencions
142 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Castellar-l'Oliverar
  05:57:54 Sense intervencions
143 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Professor Bartolomé Cossio
  05:57:54 Sense intervencions
144 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodor Llorente
  05:57:54 Sense intervencions
145 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà
  05:57:54 Sense intervencions
146 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset
  05:57:54 Sense intervencions
147 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives
  05:57:54 Sense intervencions
148 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Josep de Calassanç.
  05:57:54 Sense intervencions
149 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Carles Salvador
  05:57:54 Sense intervencions
150 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos
  05:57:54 Sense intervencions
151 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Àngel de la Guarda
  05:57:54 Sense intervencions
152 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IES de Patraix.
  05:57:54 Sense intervencions
153 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2018
  05:57:54 Sense intervencions
154 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2017
  05:57:54 Sense intervencions
155 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2017
  05:57:54 Sense intervencions
156 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2018
  05:57:54 Sense intervencions
157 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de beneficiaris del programa EMPUJU
  05:57:54 Sense intervencions
158 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rendibilitat del turisme
  05:57:54 Sense intervencions
159 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els empadronats en el Cabanyal
  05:57:54 Sense intervencions
160 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el terme 'preferent' del Reglament d'Ús i Normalització del Valencià
  05:57:54 Sense intervencions
161 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat de Bolonya
  05:57:54 Sense intervencions
162 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels beneficiaris del programa EMPUJU
  05:57:54 Sense intervencions
163 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el servici de menjador i monitors en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
  05:57:54 Sense intervencions
164 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nomenament de director-gerent de la Fundació Esportiva Municipal nou
  05:57:54 Sense intervencions
165 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació de l'aire condicionat en el Complex Esportiu la Petxina
  05:57:54 Sense intervencions
166 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Esports
  05:57:54 Sense intervencions
167 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els resultats de la matrícula en la Universitat Popular
  05:57:54 Sense intervencions
168 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Educació.
  05:57:54 Sense intervencions
169 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calassanç.
  05:57:54 Sense intervencions
170 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics
  05:57:54 Sense intervencions
171 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els comerços de Mercat de Colón
  05:57:54 Sense intervencions
172 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina.
  05:57:54 Sense intervencions
173 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix
  05:57:54 Sense intervencions
174 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els avanços de la modificació estructural del PGOU
  05:57:54 Sense intervencions
175 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'edifici del Metropol
  05:57:54 Sense intervencions
176 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la conversió per a vianants definitiva de l'entorn de la Llotja
  05:57:54 Sense intervencions
178 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes de transformació de la plaça de la Reina i de l'Ajuntament
  05:57:54 Sense intervencions
179 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç anual de llicències
  05:57:54 Sense intervencions
180 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal (compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre)
  05:57:54 Sense intervencions
181 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta
  05:57:54 Sense intervencions
182 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Bioparc.
  05:57:54 Sense intervencions
183 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ZAL.
  05:57:54 Sense intervencions
184 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre rutes escolars segures.
  05:57:54 Sense intervencions
185 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel
  05:57:54 Sense intervencions
186 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica
  05:57:54 Sense intervencions
187 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre avaluacions de transparència i estat d'implantació de mocions de transparència
  05:57:54