Sessió plenària Ordinària Dijous 25 d'octubre de 2018

Durada: 05:50:25
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de setembre de 2018.
  00:02:28 2 Intervencions
2 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85
  00:02:37 2 Intervencions
3 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de setembre i de 5 i 11 d'octubre de 2018, en sessió extraordinària de 27 de setembre de 2018 i en sessió extraordinària i urgent de 27 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:02:51 1 Intervenció
4 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relatives a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
  00:03:16 8 Intervencions
5 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de València i l'Arquebisbat per a l'obtenció del solar de l'Almoina.
  00:16:17 7 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI de la Unitat d'Execució 18 del PEPRI del Barri del Carmen a favor de Hayunacasa, SL.
  00:31:31 2 Intervencions
7 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2018.
  00:32:31 1 Intervenció
8 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 3r trimestre de 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:32:37 1 Intervenció
9 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2018.
  00:32:46 1 Intervenció
10 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  00:32:54 1 Intervenció
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 3r trimestre.
  00:33:00 1 Intervenció
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2018 del tipus "crèdits extraordinaris" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2017.
  00:33:10 1 Intervenció
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.
  00:33:23 1 Intervenció
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
  00:33:32 1 Intervenció
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO.
  00:33:34 1 Intervenció
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de taxes urbanístiques.
  00:33:37 15 Intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València BNEI Sefarad.
  01:00:58 2 Intervencions
18 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la 3a fase del Pla Edificant.
  01:01:32 1 Intervenció
19 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió al Pla Edificant del Nou CEIP Zona Malilla.
  01:01:37 1 Intervenció
20 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències del Pla Edificant de l'IES núm. 41 Patraix i el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  01:01:42 10 Intervencions
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals de l'any 2019.
  01:28:17 1 Intervenció
22 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022.
  01:28:30 10 Intervencions
23 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa modificar el Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili (SAD).
  01:59:22 7 Intervencions
24 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de cicles formatius de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil i Grau Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, per al curs 2018/2019.
  02:16:29 1 Intervenció
25 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública de formació.
  02:16:52 2 Intervencions
26 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la creació de l'òrgan Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
  02:17:31 1 Intervenció
27 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.
  02:17:43 9 Intervencions
28 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres en la carretera CV-500.
  02:44:05 8 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre revocació de la declaració contra la Policia Local aprovada en el Consell Local d'Immigració.
  03:10:30 1 Intervenció
33 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el suport a la professionalitat i el treball realitzat pels Policies Locals de València.
  03:10:39 8 Intervencions
30 Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el dret a la llibertat d'elecció educativa.
  03:36:31 8 Intervencions
31 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre prevenció i control del botellot.
  04:02:26 7 Intervencions
32 Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reprovació de la regidora de Cultura, Sra. Gloria Tello.
  04:27:53 5 Intervencions
34 Moció subscrita conjuntament per tots els integrants del Grup Ciutadans sobre la regeneració del Cabanyal-el Canyamelar.
  04:37:10 7 Intervencions
35 Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa de l'Ordenança de Mobilitat i els requisits fonamentals exigibles a aquesta.
  05:04:12 7 Intervencions
36 Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Migració d'Aiora.
  05:23:04 6 Intervencions
214 Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre si l'equip de govern compartix unes manifestacions de la Sra. Fábregas
  05:40:20 2 Intervencions
215 Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre rectificació de manifestacions realitzades per la Sra. Fábregas
  05:40:58 12 Intervencions
216 Prec formulat pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la inclusió en el Reglament que els conductors abaixen la rampa dels autobusos
  05:42:15 2 Intervencions
217 Prec formulat per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vet a la inclusió d'una interpel·lació seua en l'orde del dia
  05:45:49 2 Intervencions
37 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre resultats de l'auditoria municipal d'excrements de gossos.
  05:49:50 Sense intervencions
38 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre recollida selectiva en el sector d'hostaleria.
  05:49:50 Sense intervencions
39 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre taques d'oxidació de les fonts ornamentals del passeig de l'Albereda.
  05:49:50 Sense intervencions
40 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre macro-botellot del passeig marítim de la Malvarosa el 9 d'octubre.
  05:49:50 Sense intervencions
41 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació de la xarxa d'aigua potable del Cabanyal.
  05:49:50 Sense intervencions
42 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en el parc Enrique Granados.
  05:49:50 Sense intervencions
43 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en l'entorn de la catedral.
  05:49:50 Sense intervencions
44 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la Gran Vía Ramón y Cajal.
  05:49:50 Sense intervencions
45 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació en el camí agrícola Pare Barranco.
  05:49:50 Sense intervencions
46 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla de Conservació de Camins Rurals.
  05:49:50 Sense intervencions
47 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el port del Saler.
  05:49:50 Sense intervencions
48 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de les estacions de bombament en el carrer d'Eivissa.
  05:49:50 Sense intervencions
49 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la desratització de les zones agrícoles.
  05:49:50 Sense intervencions
50 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la candidatura de regadiu històric de l'horta de Valéncia per a formar part dels Sistemes Importants de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO
  05:49:50 Sense intervencions
51 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç del Banc de terres.
  05:49:50 Sense intervencions
52 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre restes arqueològiques en obres de canonada d'aigua potable.
  05:49:50 Sense intervencions
53 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les queixes per botellot en el Grau.
  05:49:50 Sense intervencions
54 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta d'enllumenat a Ciutat Vella.
  05:49:50 Sense intervencions
55 Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2019.
  05:49:50 Sense intervencions
56 Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre contractació
  05:49:50 Sense intervencions
57 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les causes judicials obertes a l'equip de govern.
  05:49:50 Sense intervencions
58 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre paralització del concurs Xarxes socials de l'Ajuntament de València.
  05:49:50 Sense intervencions
59 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre documentació de la Delegació d'Hisenda pendent de lliurament al Grup Popular.
  05:49:50 Sense intervencions
60 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  05:49:50 Sense intervencions
61 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat i la col·laboració de la Policia Local.
  05:49:50 Sense intervencions
62 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat.
  05:49:50 Sense intervencions
63 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
  05:49:50 Sense intervencions
64 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment i ús del camp de futbol de les Tres Creus.
  05:49:50 Sense intervencions
65 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de la tramitació del Pla Edificant.
  05:49:50 Sense intervencions
66 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les alternatives per al Bloc de Portuaris.
  05:49:50 Sense intervencions
67 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les causes dels danys i rescabalament de despeses en les Sitges de Burjassot.
  05:49:50 Sense intervencions
68 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el coneixement pel Govern municipal de la situació de les Sitges de Burjassot.
  05:49:50 Sense intervencions
69 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les entitats col·laboradores per a tramitació de llicències.
  05:49:50 Sense intervencions
70 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el finançament del projecte de rehabilitació de la muralla islàmica.
  05:49:50 Sense intervencions
72 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en la coberta de les Sitges realitzades per l'Ajuntament de Burjassot.
  05:49:50 Sense intervencions
73 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere.
  05:49:50 Sense intervencions
74 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el registre de demandants únic de vivendes públiques.
  05:49:50 Sense intervencions
75 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mur de tancament de la parcel·la de xalet al carrer d'Aben al-Abbar.
  05:49:50 Sense intervencions
76 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el retard en la finalització de la urbanització del Parc Central
  05:49:50 Sense intervencions
77 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió del projecte d'ampliació de la V-21.
  05:49:50 Sense intervencions
78 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les subvencions a la rehabilitació del patrimoni rural protegit en 2018.
  05:49:50 Sense intervencions
79 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització provisional del futur parc de Desembocadura, en Natzaret.
  05:49:50 Sense intervencions
80 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els danys a la porta dels Jardins de Vivers.
  05:49:50 Sense intervencions
81 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les plataformes elevadores per a discapacitats.
  05:49:50 Sense intervencions
82 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat visual en biblioteques.
  05:49:50 Sense intervencions
83 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la poda en l'avinguda de les Corts Valencianes.
  05:49:50 Sense intervencions
84 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el currículum del gerent de l'Observatori del Canvi Climàtic.
  05:49:50 Sense intervencions
85 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura.
  05:49:50 Sense intervencions
86 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura Festiva.
  05:49:50 Sense intervencions
87 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de Serveis Socials en Benimàmet.
  05:49:50 Sense intervencions
88 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura El Corro de la Patata.
  05:49:50 Sense intervencions
89 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció de personal en la Processó Cívica.
  05:49:50 Sense intervencions
90 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Centre de Servicis Socials de la Saïdia.
  05:49:50 Sense intervencions
91 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de l'elecció de les Corts d'Honor.
  05:49:50 Sense intervencions
92 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les Falles pel canvi de nom.
  05:49:50 Sense intervencions
93 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat auditiva.
  05:49:50 Sense intervencions
94 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la plataforma elevadora de la Llotja.
  05:49:50 Sense intervencions
95 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de cavalls que disposa la Policia Local de València.
  05:49:50 Sense intervencions
96 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de genets que hi ha en l'actualitat en la Policia Local de València.
  05:49:50 Sense intervencions
97 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els serveis que realitzen els genets de Policia Local de València.
  05:49:50 Sense intervencions
98 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies a cavall que ixen diàriament a realitzar serveis
  05:49:50 Sense intervencions
99 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'hores d'exercici que realitzen els cavalls de Policia Local de València.
  05:49:50 Sense intervencions
100 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions en les quals es troben els cavalls de la Policia Local de València
  05:49:50 Sense intervencions
101 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades durant el cap de setmana del 11, 12, 13 i 14 d'octubre per part de la Policia Local de València com a conseqüència del botellot.
  05:49:50 Sense intervencions
102 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de Creu Coberta com a conseqüència de la realització de botellot.
  05:49:50 Sense intervencions
103 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la plaça d'Espanya com a conseqüència de la realització del botellot.
  05:49:50 Sense intervencions
104 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la Ciutat de les Arts com a conseqüència de la realització del botellot.
  05:49:50 Sense intervencions
105 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona del Barri del Carme com a conseqüència de la realització del botellot.
  05:49:50 Sense intervencions
106 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures que es van prendre per part de la Policia Local de València per a combatre el botellot durant les nits del 11, 12, 13, i 14 d'octubre.
  05:49:50 Sense intervencions
107 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la previsió que va realitzar la Policia local de València davant el pont dels dies 11, 12, 13 i 14 d'octubre i la previsible realització de botellots.
  05:49:50 Sense intervencions
108 Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions davant el pròxim pont de començament de novembre.
  05:49:50 Sense intervencions
109 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç anual de llicències.
  05:49:50 Sense intervencions
110 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
  05:49:50 Sense intervencions
111 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
  05:49:50 Sense intervencions
112 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les multes de trànsit a usuaris de bicicletes i patinets elèctrics.
  05:49:50 Sense intervencions
113 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'informació a bord de l'EMT i sistema d'informació en els panells de les parades.
  05:49:50 Sense intervencions
114 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels carrils bici.
  05:49:50 Sense intervencions
115 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  05:49:50 Sense intervencions
116 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència de la Bicicleta.
  05:49:50 Sense intervencions
117 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix
  05:49:50 Sense intervencions
118 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
  05:49:50 Sense intervencions
119 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.
  05:49:50 Sense intervencions
120 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de solars a Mobilitat Sostenible i posada en marxa d'aparcaments públics.
  05:49:50 Sense intervencions
121 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'esborrany de l'Ordenança de Mobilitat
  05:49:50 Sense intervencions
122 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Director de Seguretat Viària de València.
  05:49:50 Sense intervencions
123 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de l'EMT
  05:49:50 Sense intervencions
124 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ascensors i la rampa del pàrquing de Ciutat de Bruges.
  05:49:50 Sense intervencions
125 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de l'accessibilitat i el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013.
  05:49:50 Sense intervencions
126 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de pacificacions del trànsit.
  05:49:50 Sense intervencions
127 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç dels senyals de preferència ciclista.
  05:49:50 Sense intervencions
128 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els viatges del regidor de Mobilitat Sostenible
  05:49:50 Sense intervencions
129 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'històric de reclamacions en l'EMT
  05:49:50 Sense intervencions
130 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT i la remodelació de les cotxeres de Sant Isidre.
  05:49:50 Sense intervencions
131 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades del servei de Valenbisi
  05:49:50 Sense intervencions
132 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en el Cabanyal i el manifest veïnal
  05:49:50 Sense intervencions
133 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura remodelació de l'Albereda i el concurs d'idees
  05:49:50 Sense intervencions
134 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els portals de transparència d'entitats i organismes municipals
  05:49:50 Sense intervencions
135 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Contractació
  05:49:50 Sense intervencions
136 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les telefonades al telèfon 010.
  05:49:50 Sense intervencions
137 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre cita prèvia per a tràmits en el Padró Municipal.
  05:49:50 Sense intervencions
138 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en el 2019.
  05:49:50 Sense intervencions
139 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de places vacants de la plantilla orgànica
  05:49:50 Sense intervencions
140 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de mestres en els col·legis municipals en el curs 2018/2019
  05:49:50 Sense intervencions
141 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre centre sociocultural en Guillem de Castro
  05:49:50 Sense intervencions
142 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Sitges de Burjassot
  05:49:50 Sense intervencions
143 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un solar en el carrer de la Torre de la Maçana
  05:49:50 Sense intervencions
144 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les obres escomeses en el Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
145 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual de la contracta del servici de grua
  05:49:50 Sense intervencions
146 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions efectuades en l'auditoria del Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
147 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el possible fraccionament de pagament aparegut en l'auditoria del Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
148 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contractació analitzada en l'auditoria del Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
149 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Institut d'Educació Secundària de Patraix
  05:49:50 Sense intervencions
150 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciudatans, sobre les retribucions de personal aparegudes en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
151 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de personal analitzades en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
152 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compte no contabilitzat que apareix en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
153 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la transferència de capital rebuda de l'Ajuntament de València en l'auditoria del Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
154 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els creditors no pressupostaris apareguts en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
155 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni rebut i no justificat en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
156 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el col·legi Santo Ángel de la Guarda
  05:49:50 Sense intervencions
157 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció d'elements d'immobilitzat en l'auditoria del Palau de la Música.
  05:49:50 Sense intervencions
158 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la comptabilitat en l'auditoria del Palau de la Música
  05:49:50 Sense intervencions
159 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos
  05:49:50 Sense intervencions
160 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de cessió d'ús a l'Ajuntament de Burjassot del conjunt de les Sitges de Burjassot
  05:49:50 Sense intervencions