Sessió plenària Ordinària Dijous 20 de desembre de 2018

Durada: 05:24:24
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, de la regidora Sra. Sandra Gómez López.
  00:02:54 2 Intervencions
2 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 15 de novembre de 2018.
  00:03:17 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 12 de novembre i el 15 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:23 1 Intervenció
4 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 16, 23 i 30 de novembre i 5 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:39 1 Intervenció
5 ALCALDIA. Proposa la declaració de la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz com a regidora no adscrita i altres assumptes expressats.
  00:03:58 3 Intervencions
6 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'Ordenació Detallada del PGOU en l'àmbit del carrer del Doctor Buen, a Benimàmet.
  00:04:48 7 Intervencions
7 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'Illa de casses 11.1 del Sector 6 del Pla Parcial Malilla Nord.
  00:12:51 2 Intervencions
8 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall de la subilla de cases M1 del Pla Parcial Ciutat de les Arts i les Ciències.
  00:13:52 2 Intervencions
9 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Urbanizadora Xerea, SL, contra l'acord del Ple de data 27 de juliol de 2018 pel qual es rebutja l'alternativa tècnica presentada per esta i, per consegüent, es declara desert el concurs per a la programació de la UE 1 del PEPRI del barri de la Seu-Xerea.
  00:14:30 2 Intervencions
10 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar la delegació de competències de regulació dels semàfors aprovada per l'Ajuntament d'Alboraia.
  00:15:15 2 Intervencions
11 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal 2019.
  00:15:54 Sense intervencions
12 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'aprovació inicial de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2018.
  00:15:54 Sense intervencions
13 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  00:15:54 Sense intervencions
14 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'any 2019, i la plantilla de personal.
  00:15:54 Sense intervencions
16 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (MOCIGAV) i del Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF-2019).
  00:15:54 Sense intervencions
17 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable, exercici 2019.
  00:15:54 Sense intervencions
18 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores per al període 2019-2023.
  00:15:54 13 Intervencions
15 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la concertació d'un préstec de refinançament de l'EMT.
  01:03:54 Sense intervencions
19 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'any 2019.
  01:04:01 1 Intervenció
20 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
  01:04:42 2 Intervencions
21 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències relatives a l'actuació de nova construcció del CEIP 106, Malilla (Pla Edificant).
  01:05:13 1 Intervenció
22 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'accceptació de la resolució de la Conselleria de delegació de competències de les fases 2 i 3 del Pla Edificant.
  01:05:27 13 Intervencions
23 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals.
  01:31:57 1 Intervenció
24 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar una sol·licitut de compatibilitat per a activitat privada.
  01:32:14 1 Intervenció
25 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  01:32:25 3 Intervencions
26 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la modificació de les circumstàncies en relació amb la compatibilitat pública de professor associat.
  01:36:09 1 Intervenció
27 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'actuació municipal davant el risc d'inundacions.
  01:36:22 2 Intervencions
28 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'aprovació definitiva de la ZAS del Carme.
  01:36:45 22 Intervencions
29 Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur de la Ciutat de l'Artista Faller.
  02:29:31 17 Intervencions
30 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació d'una comissió no permanent d'investigació denominada 'Accident durant el muntatge de la grada de la Gran Fira de València 2017'.
  02:57:44 11 Intervencions
31 Moció subscrita per l'equip de govern municipal pels drets de les treballadores de la llar i les cures.
  03:19:06 3 Intervencions
32 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Declaració de Bé d'Interés Cultural i Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana de la Festivitat de Sant Antoni Abad de València, que se celebra al carrer de Sagunt.
  03:23:47 12 Intervencions
33 Moció subscrita per l'equip de govern per a donar suport a la inclusió del municipi de València en la proposta del projecte de decret de modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Parc Natural del Túria, proposat per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  03:42:51 13 Intervencions
34 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre facilitar el dret al vot a les persones amb ciutadania europea en les eleccions municipals i europees.
  04:05:11 Sense intervencions
35 Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació d'una planta pilot I+D per al reciclatge/valorització dels residus sòlids i líquids urbans.
  04:06:18 Sense intervencions
36 Moció subscrita pels Sres. Estellés i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cessament en les seues funcions del regidor delegat de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.
  04:06:35 9 Intervencions
37 Moció subscrita per l'equip de Govern sobre la llibertat d'expressió.
  04:20:10 17 Intervencions
38 Moció subscrita per l'equip de govern sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el de les Persones Migrants.
  04:45:17 13 Intervencions
251 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les restriccions d'accés rodat al centre en les festes nadalenques.
  05:02:17 2 Intervencions
252 Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez sobre un acte benèfic el proppassat cap de setmana.
  05:06:26 2 Intervencions
253 Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la readmissió de les treballadores de les escoles infantils municipals que han passat a gestió directa.
  05:08:09 3 Intervencions
254 Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'amenaça de vaga en l'EMT.
  05:15:44 3 Intervencions
255 Declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals.
  05:21:05 2 Intervencions