Sessió plenària Ordinària Dijous 31 de gener de 2019

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018.
  00:04:54 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:05:07 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 14, 21 i 28 de desembre de 2018 i 11 i 18 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:05:26 1 Intervenció
0004 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat de l'expedient de retaxació de càrregues del PAI Moreres II NPR-5.
  00:05:47 2 Intervencions
0005 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
  00:06:11 2 Intervencions
0006 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PRIM Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre.
  00:06:48 2 Intervencions
0007 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix.
  00:07:10 2 Intervencions
0008 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública i iniciar el procés de consulta del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
  00:07:29 12 Intervencions
0009 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal de mobilitat.
  00:41:12 12 Intervencions
0010 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la situada als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts.
  01:10:53 8 Intervencions
0011 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  01:22:48 Sense intervencions
0012 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició presentat contra l'aprovació definitiva de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2018.
  01:22:50 Sense intervencions
0013 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2018.
  01:22:54 Sense intervencions
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes a este.
  01:22:58 Sense intervencions
0015 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
  01:23:00 4 Intervencions
0016 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa acceptar la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del Pla Edificant per a l'IES Peset Aleixandre (num. 41).
  01:24:23 8 Intervencions
0017 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i dels seus Estatuts.
  01:43:02 1 Intervenció
0018 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la nova composició del Consell Escolar Municipal.
  01:43:26 8 Intervencions
0019 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  01:59:01 1 Intervenció
0020 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa denegar la compatibilitat per a activitat pública com a membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
  01:59:18 1 Intervenció
0021 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança per a la protecció contra la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Albufera inclòs al terme municipal de València.
  01:59:34 4 Intervencions
0022 Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, que proposa la paralització i reversió de carrils bici.
  02:02:20 13 Intervencions
0023 Moció subscrita per la Sra. Jiménez, regidora no adscrita, sobre la creació d'una unitat de psicòlegs especialistes en emergències per a la Policia Local de València i el Cos de Bombers de València.
  02:34:29 9 Intervencions
0024 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el reconeixement com a president encarregat de la República Bolivariana de Veneçuela a Juan Guaidó i l'obertura d'un procés de transició pacífica.
  02:54:21 1 Intervenció
0031 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el reconeixement del president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela com a president encarregat de la República.
  02:54:42 14 Intervencions
0025 Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives municipals.
  03:21:51 11 Intervencions
0026 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la prohibició de l'obertura de cases d'apostes i joc a les proximitats de centres escolars.
  04:01:04 9 Intervencions
0027 Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de la Qualitat de l'Aire i implementació d'una xarxa d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de València.
  04:24:20 22 Intervencions
0028 Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en defensa del sector citrícola valencià.
  04:57:39 8 Intervencions
0029 Moció subscrita pel delegat de Control Administratiu i Espai Públic, Sr. Galiana, i pels i per les portaveus dels grups municipals que conformen l'equip de govern, sobre la creació de l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
  05:20:20 5 Intervencions
0030 Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, de suport a la candidatura de València per a ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les ICC (Indústries Creatives i Culturals).
  05:23:02 1 Intervenció
0032 Moció subscrita per l'alcalde, Sr. Ribó, de defensa i divulgació de la figura i obra de Vicente Blasco Ibáñez.
  05:23:20 8 Intervencions
0033 Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la gestió del pressupost municipal de neteja.
  05:46:29 6 Intervencions
0199 Moció urgent formulada per la Sra. Simón sobre l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
  06:04:44 10 Intervencions
0200 Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la resposta a la Plataforma d'Afectats Idental.
  06:20:48 2 Intervencions
0201 Prec formulat in voce per la regidora no adscrita, Sra. Jiménez, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del soldat Aarón Vidal López, mort en acte de servici.
  06:23:54 2 Intervencions
0202 Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la votació dels punts núm. 24 i 31 de l'orden del dia de la sessió present.
  06:26:02 1 Intervenció
0203 Declaració institucional sobre la millora en l'atenció sanitària de la fibromiàlgia.
  06:29:23 1 Intervenció
0204 Declaració institucional en supor a la candidatura de València per ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les Indústries Creatives i Culturals (ICC).
  06:30:10 1 Intervenció