Sessió plenària Ordinària Jueves 28 de febrer de 2019

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
31
albufera
animales
animals
atarazanas
autonomos

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2019.
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 de gener, 1, 8 i 15 de febrer de 2019, i en sessió extraordinària de 18 de febrer de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
0004 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa de cases delimitada pels carrers de la Serradora, de Francesc Cubells, del Consol i de Josep Aguirre.
0005 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Zona Sud 1 (Natzaret Est) del Port de València, formulat per l'Autoritat Portuària de València.
0006 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
0007 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la fusió per absorció de la mercantil PROALIVAL 2016, SA (societat absorbent), i la mercantil ANALYST INVIERTE 21, SLU (societat absorbida), urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada Font de Sant Lluís.
0008 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal del PAI UE-A Benifaraig.
0009 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2019, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2017.
0010 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança d'aparcaments.
0011 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Reglament de prestació del servici de transport per mitjà d'autobús de l'EMT València, SAU.
0012 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP de Ciutat Vella com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.
0013 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2018 i de la cancelació total dels préstecs per a finançar el Pla de Pagaments a Proveïdors.
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions adoptades per l'alcalde-president de la corporació contràries a les objeccions efectuades, així com de les anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2018.
0015 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019.
0016 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
0017 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
0018 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat pública secundària de professora associada en el Departament de Psicología de la Universitat de València.
0019 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professora associada a la Universitat de València.
0020 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada.
0021 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
0022 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències del Pla Edificant - CEIP Raquel Payà.
0023 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa rectificar l'error material en l'acord plenari de 20 de desembre del 2018, de declaració com a ZAS del barri del Carme.
0024 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Diputació de València i l'Ajuntament de València per a la constitució del Consorci Consell de l'Horta de València, acceptar la proposta d'estatuts i designar representant.
0025 COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2018 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
0026 Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, contra la ruptura de la Sobirania Nacional.
0027 Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les persones afectades pel cas iDental.
0028 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, per combatre l'ocupació il·legal de vivendes, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
0029 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en defensa dels valors constitucionals front als projectes rupturistes de la unitat d'Espanya i les formacions polítiques que els encoratgen.
0030 Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre la gratuïtat de l'EMT els dies 17 i 18 de març.
0031 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les deficiències i carències inclusives en museus i biblioteques municipals per a persones amb discapacitat.
0032 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el cobrament de l'IBI als immobles de l'Esglesia católica.
0033 Moció subscrita per la delegada de Turisme, Sra. Gómez, en el seu nom i en el de l'equip de govern, sobre l'Observatori de l'Oci i Turisme de la Ciutat de València.
0034 Moció subscrita per la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, i per l'equip de govern de suport a la Proposició de llei de protecció dels sòls d'alt valor agrològic i de sòls d'interés agrari.
0035 Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat en l'av. Jacinto Benavente per al al transport escolar.
0036 Moció subscrita per la portaveu de València en Comú, Sra. Oliver, sobre la paralització cautelar de l'execució del Pla especial per a la zona d'activitats logístiques del port de València (ZAL).
0037 Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, i per l'equip de govern amb motiu de les reivindicacions feministes al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
0038 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
0039 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de pressupost del capítol 1 de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
0040 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els criteris de contractació en la Fundació Pacte per l'Ocupació.
0041 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal de 2019.
0042 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals en el quart trimestre de 2018.
0043 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre incentius per a la jubilació anticipada.
0044 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2018 en Servicis Centrals Tècnics.
0045 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de combustible en el quart trimestre de 2018.
0046 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de telefonia en el quart trimestre de 2018.
0047 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per mantenimient d'edificis en el quart trimestre de 2018.
0048 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals en el quart trimestre de 2018.
0049 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el quart trimestre de 2018.
0050 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gasto en energia elèctrica en el quart trimestre de 2018.
0051 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament en el quart trimestre de 2018.
0052 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos d'enviament d'una carta informativa en relació amb l'IBI.
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els índexs d'absentisme en el 2018.
0054 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la web del mercat Central.
0055 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les accions promocionals de comerç.
0056 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el trimestre habitualment negre per als mercats de la ciutat.
0057 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'ubicació del mercat de Natzaret.
0058 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre transferències de fons del projecte MAtchUP.
0059 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la regulació tributària de les formes de mobilitat personal noves.
0060 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mesures realitzades en els llocs de treball.
0061 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre investigació dels accidents i incidents.
0062 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria de gestió del Servei de Prevenció.
0063 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura del Servei de Prevenció.
0064 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la protecció a la maternitat que ha d'oferir-se a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
0065 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de documentació que ha de disposar el Servei de Prevenció.
0066 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la documentació generada en el Servici de Prevenció.
0067 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància de la salut del personal treballador.
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els equips de protecció individual.
0069 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació duta a terme respecte als equips de treball del personal treballador.
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la informació al personal treballador en matèria de prevenció de riscos laborals.
0071 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les activitats incloses en l'annex 1 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
0072 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació d'activitats empresarials recollida en l'art. 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
0073 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'emergència i evacuació establides pel Servei de Prevenció.
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos dels llocs de treball.
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal treballador especialment sensible que s'ha detectat després de l'avaluació de riscos laborals.
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos laborals realitzada al personal treballador.
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la prevenció de riscos laborals en la línia jeràrquica de l'Ajuntament.
0078 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
0079 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de l'acció preventiva del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
0080 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal destinat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
0081 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a les persones refugiades.
0082 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el valor dels béns cedits per a l'exposició La República de les Falles.
0083 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Serveis Socials de la Saïdia.
0084 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre centres futurs de Serveis Socials a la ciutat.
0085 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'antic Convent de Jesús, en Patraix.
0086 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el centre cívic al barri de Favara.
0087 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre gestió i usos dels equipaments públics.
0088 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la diagnosi del Centre Arqueològic de l'Almoina.
0089 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre edificació al solar del molí islàmic.
0090 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre obres paralitzades a la zona del pont del Real.
0091 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exaltacions falleres de 2019.
0092 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Sitges de Burjassot.
0093 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el VI Centenari de Sant Vicent Ferrer.
0094 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a les cases i centres regionals d'Espanya a València.
0095 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les celebracions de Carnestoltes a València en 2019.
0096 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre obres en el palau seu del Consell Valencià de Cultura.
0097 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la imatge nova de les biblioteques municipals.
0098 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de l'ajuda al Gremi d'Artistes Fallers.
0099 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Portal de Transparència de la Junta Central Fallera (1).
0100 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Portal de Transparència de la Junta Central Fallera (2).
0101 Pregunta subscirta pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb el Parc Central.
0102 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els centres docents de titularitat pública EI i primer cicle municipal.
0103 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els avanços en matèria d'habitatge.
0104 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un solar del carrer de Gaspar Aguilar.
0105 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet.
0106 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte MAtchUP.
0107 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa GROW GREEN.
0108 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd del Túria.
0109 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (CEIP).
0110 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Ordenança de la convivència.
0111 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici durant el mandat.
0112 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina.
0113 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (IES).
0114 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre altres centres docents de titularitat pública.
0115 Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (FP).
0116 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia en la plaça de Joan Pau II.
0117 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi de l'eriçó comú a la Devesa.
0118 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la participació dels regants en el Pla Especial de l'Albufera.
0119 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja al costat de la discoteca de la plaça d'Espanya i zona de Pelai.
0120 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prevenció del botellot i brutícia al costat del Parc Central.
0121 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de papereres verdes.
0122 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de clapetes antiolor en la xarxa de clavegueram.
0123 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el repartiment de contenidors de reciclatge de residus orgànics entre les comissions falleres.
0124 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja i conservació dels canals i séquies del llac de l'Albufera.
0125 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'il·luminació ornamental en monuments.
0126 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en les urbanitzacions de la Devesa del Saler i neteja del mont de la Devesa.
0127 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre 'De l'horta a la plaça'.
0128 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre exposició fotogràfica amb relació a la lluita contra el canvi climàtic.
0129 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre projecte d'execució de pou de reg.
0130 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre visita als itineraris de la Devesa-Albufera 2018.
0131 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cens d'ocells migratoris que visiten l'Albufera.
0132 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la restauració paisatgística de la Venta del Saler.
0133 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'accés a l'embarcador del Palmar.
0134 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Trilladora del Palmar.
0135 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració del Saler.
0136 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidor desbordat al carrer de Vilaragut.
0137 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre furts i decomisos de productes hortícoles durant l'any 2018.
0138 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència de rosegadors a les zones rurals durant el 2018.
0139 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç del Banc de Terres de València durant el 2018.
0140 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de conservació de camins rurals durant el 2018.
0141 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'activitat Per una Alburafera sense plàstics.
0142 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre Mundial d'Alimentació Urbana Sostenible.
0143 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de millora de la xarxa d'aigua potable en la zona nordest de València.
0144 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Biciregistre.
0145 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els cotxes elèctrics.
0146 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanyes de Seguretat Viària.
0147 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament EMT Infantil.
0148 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre EMT Jove.
0149 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre EMT Amb Tu.
0150 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Abonament Or EMT.
0151 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de la xarxa de clavegueram.
0152 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre un contracte menor amb la Federació d'Associacions Animalistes de la Comunitat Valenciana (FEDENVA).
0153 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grupo Ciutadans, sobre els projectes s en DecidimVLC a proposta de l'Ajuntament.
0154 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
0155 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grupo Ciutadans, sobre l'adscripció a Mobilitat Sostenible de huit solars.
0156 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
0157 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Reglament de participació i del Reglament de juntes de districte.
0158 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia.
0159 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de la Constitució.
0160 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre ajudes al Trinquet de Pelai.
0161 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
0162 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el tancament d'instal·lacions esportives.
0163 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el projecte modificat núm. 2 del pavelló esportiu de Nou Moles.
0164 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractes menors en Jardineria.
0165 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbres en jardins.
0166 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de palmeres.
0167 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells anul·lats.
0168 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres en Reus-Ruaya.
0169 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre acte en record dels animals de companyia morts.
0170 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja amarga.
0171 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre el nucli zoològic.
0172 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre els convenis de col·laboració.
0173 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre processos participatius en matèria de parcs i jardins.
0174 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre centres de dia nous per a persones majors dependents.
0175 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre centres municipals d'activitats nous per a persones majors.
0176 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a persones refugiades.
0177 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acceptació per Conselleria de la cessió d'una parcel·la al carrer de Bernat Descoll per a centre de salut en Malilla.
0178 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió Seguiment ARRU Cabanyal-Canyamelar.
0179 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del parc de la Rambleta.
0180 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la creació del registre de demandants únic de vivendes públiques.
0181 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la delimitació de terrasses en la via pública en 2018.
0182 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes en barris DecidimVLC 2018.
0183 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el derrocament de la reixa i mur de l'entrada principal del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
0184 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de plataners.
0185 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'execució del projecte de la UE-7 de la muralla islàmica.
0186 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia participativa Benimaclet.
0187 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi de viabilitat del corredor verd per a la renaturalització del nou llit del Túria.
0188 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre mesures aplicades per a complir els objectius del Projecte de Dinamització d'Obres i Activitats.
0189 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia participativa Natzaret.
0190 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de l'alcalde per al nou llit del riu Túria.
0191 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre pàrquing del tanatori municipal.
0192 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció i licitació del projecte de remodelació de les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
0193 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre registres d'activitats i d'obres en desplegament del Projecte de Dinamització d'Obres i Activitats.
0194 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la restauració del pont de Castellar, sobre el nou llit del riu Túria.
0195 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reunió de la comissió creada per a la convocatòria del concurs d'idees d'ampliació del jardí Botànic.
0196 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització del sector Camí Fondo del Grau.
0197 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes abandonats en contenidors del carrer de Sant Vicent.
0198 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre acumulació de residus i efectes al carrer del Poeta Querol.
0199 Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de gener per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la resposta a la Plataforma d'Afectats Idental.
0200 Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la piscina del Carme.
0201 Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'ús d'un local a l'associació ASPAU.
0202 Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conflicte laboral en l'OAM Parcs i Jardins.
0203 Prec formulat in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, perquè s'informe en relació amb el les intervencions durant una moció.
0204 Declaració Institucional sobre l'Observatori d'Oci i Turisme en la Ciutat de València.
0205 Declaració Institucional sobre l'aplicació de l'IVA cultural als espectacles pirotècnics.
0206 Moció urgent subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la superació dels límits de contaminació atmosfèrica.