Sessió plenària Ordinària Dijous 28 de març de 2019

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
  00:03:08 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:15 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 de febrer i 1, 7 i 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:03:33 1 Intervenció
0004 ALCALDIA. Proposa acordar que no se celebrarà la sessió plenària ordinària del pròxim mes de maig de 2019, prevista segons el règim de sessions per al dia 30 d'eixe mes.
  00:03:49 1 Intervenció
0005 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa suspendre temporalment el PAI de la UE del PRIM Hierros Turia (València/Xirivella).
  00:04:07 1 Intervenció
0006 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per Expo Grupo, SA, sol·licitant la resolució del conveni del solar denominat dels Jesuïtes.
  00:04:23 8 Intervencions
0007 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar l'adaptació del Pla Parcial de Millora del Sector NPI-8 del PGOU de Font Sant Lluís (Increment nombre de vivendes).
  00:26:09 2 Intervencions
0008 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública l'Homologació Sectorial del Planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà en la Ciutat Central.
  00:26:45 7 Intervencions
0009 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment les modificacions i esmenes del PEP-EBIC 03 - Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart.
  00:45:18 7 Intervencions
0010 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ATM, l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València, relatiu a l'itinerari entre València i Sedaví per a l'ampliació del recorregut de la línia 9 de l'EMT.
  01:01:51 7 Intervencions
0011 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de gastos per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2018.
  01:21:46 1 Intervenció
0012 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment, a l'exercici 2018, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
  01:22:05 1 Intervenció
0013 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
  01:22:14 1 Intervenció
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  01:22:24 8 Intervencions
0015 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar l'ampliació de la competència per a incoar, instruir, resoldre i revisar en via administrativa els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  01:42:08 1 Intervenció
0016 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor en la Universidad Alfonso X El Sabio.
  01:42:35 1 Intervenció
0017 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
  01:42:48 6 Intervencions
0018 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat.
  01:56:48 4 Intervencions
0019 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2019-2023.
  02:00:13 6 Intervencions
0020 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la constitució del Consell Escolar Municipal nou.
  02:14:57 7 Intervencions
0022 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió d'execució de la mesura de limitació de l'horari de les terrasses en la ZAS del barri del Carme.
  02:26:59 Sense intervencions
0023 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar i declarar la inadmissió de recursos de reposició contra l'acord plenari de declaració com a ZAS de l'àrea urbana del barri del Carme.
  02:27:01 7 Intervencions
0024 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment el Reglament de Govern Obert: Transparència.
  02:47:11 8 Intervencions
0025 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts de l'Associació Xarxa Innpuls- Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - Arinn.
  03:10:37 2 Intervencions
0026 Moció subscrita per la Sra. Fábregas i el i les portaveus de l'equip de govern pel 21 de març, Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
  03:11:12 8 Intervencions
0027 Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació de una comisió especial de falles integrat per tots els agents implicats en la festa i els grups polítics.
  03:31:30 9 Intervencions
0028 Moció subscrita pel regidor Sr. Grau, en el seu nom i en el del Grup Popular, sobre reparacions urgents en el CEIP Sant Josep de Calassanç.
  04:00:16 8 Intervencions
0029 Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2019-2020.
  04:25:26 8 Intervencions
0030 Moció subscrita pel Sr. Grezzi, coportaveu del Grup Compromís, sobre la millora del servici de Rodalies.
  04:50:53 11 Intervencions
0032 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les captures del carranc blau.
  05:23:47 Sense intervencions
0033 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya 'Click a l'Horta'.
  05:23:49 Sense intervencions
0034 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de l'ús de gots reutilitzables en Falles.
  05:23:49 Sense intervencions
0035 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
  05:23:49 Sense intervencions
0036 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la substitució del col·lector al carrer del Doctor Lluch.
  05:23:49 Sense intervencions
0037 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els grafits al barri del Carme.
  05:23:49 Sense intervencions
0038 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de canonada paralitzades al costat del pont del Real.
  05:23:49 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la jornada i campanya 'Molta vida en cada gota d'aigua'.
  05:23:49 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reparació de l'estació de bombeig de l'Albereda.
  05:23:49 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la grandària de les boques dels contenidors de recollida d'envasos.
  05:23:49 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de dos canonades de subministrament d'aigua a la ciutat de València.
  05:23:49 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del Centre de Control de Suport del Telecomandament del sistema d'aigua potable de València.
  05:23:49 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estalvi en la factura de la llum.
  05:23:49 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prevenció del botellot en Falles.
  05:23:49 Sense intervencions
0046 Pregunta suscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Pla de prevenció d'incendis de l'Albufera.
  05:23:49 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi d'aus aquàtiques a l'Albufera.
  05:23:49 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tractament silvícola per a la prevenció d'incendis forestals a la Devesa.
  05:23:49 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació del projecte de la canonada en l'horta de Campanar.
  05:23:49 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antic hotel Sidi Saler.
  05:23:49 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reparació pendent del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanz.
  05:23:49 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de tramitació del Pla Edificant.
  05:23:49 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
  05:23:49 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre servicis de bombers en falles.
  05:23:49 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de les Falles 2019.
  05:23:49 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la façana de l'església de Sant Valer.
  05:23:49 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària en la Setmana Santa Marinera.
  05:23:49 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària al voltant de la Llotja.
  05:23:49 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de contenidors en el barri de l'Esperança.
  05:23:49 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya "Ara pots pujar el reciclatge".
  05:23:49 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en voreres en l'avinguda de Pesset Aleixandre.
  05:23:49 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de residus al costat dels contenidors del barri del Mercat.
  05:23:49 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre desplaçament de contenidors en Falles.
  05:23:49 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja viària en el carrer de Pintor Salvador Abril.
  05:23:49 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre abonament d'interessos de demora en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  05:23:49 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plecs de contractes d'obres del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics de gener, febrer i març de 2019.
  05:23:49 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre participació en la vaga del 8 de març.
  05:23:49 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de neteja en col·legis en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  05:23:49 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre proveïdors amb contractes menors adjudicats en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
  05:23:49 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en edificis municipals en l'any 2018.
  05:23:49 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
  05:23:49 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Turisme Intel·ligent.
  05:23:49 Sense intervencions
0073 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Vlc Tech City.
  05:23:49 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon 010.
  05:23:49 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Popular, sobre el nombre de personal treballadors per grups de treball administratiu.
  05:23:49 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el número de treballadors/ores que ocupen plaça d'auxiliar administratiu.
  05:23:49 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grupo Ciutadans, sobre el nombre de treballadors/ores que ocupen llocs de treball d'administratiu.
  05:23:49 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les places vacants de cap de servici i de secció.
  05:23:49 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'igualtat implantats a l'Ajuntament de València.
  05:23:49 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre climatització del mercat de Benicalap.
  05:23:49 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes publicitàries del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
  05:23:49 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usos del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
  05:23:49 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contracte menor per a subministrament de frigorífics en el mercat de Russafa.
  05:23:49 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres en estructura del mercat de Russafa.
  05:23:49 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre comisions de treball de comerç i turisme.
  05:23:49 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Sant Àngel de la Guarda nou.
  05:23:49 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de l'IES de Patraix nou.
  05:23:49 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Fernando de los Rios nou.
  05:23:49 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Carles Salvador.
  05:23:49 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç.
  05:23:49 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís Vives.
  05:23:49 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Salvador Tuset.
  05:23:49 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de centre cívic a la plaça de Javier Goerlich.
  05:23:49 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de servicis i obres nous.
  05:23:49 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes ocupades il·legalment de propietat municipal.
  05:23:49 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Raquel Payá.
  05:23:49 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre regulació de l'ús de balcons durant esdeveniments determinats.
  05:23:49 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Teodor Llorente.
  05:23:49 Sense intervencions
0099 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Castellar-l'Oliverar.
  05:23:49 Sense intervencions
0100 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Real.
  05:23:49 Sense intervencions
0101 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del PGOU.
  05:23:49 Sense intervencions
0102 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adscripció a Mobilitat Sostenible de huit solars.
  05:23:49 Sense intervencions
0103 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Professor Bartolomé Cossío.
  05:23:49 Sense intervencions
0104 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia i informes de seguretat d'altres carrils bici.
  05:23:49 Sense intervencions
0105 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  05:23:49 Sense intervencions
0106 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís de Santàngel.
  05:23:49 Sense intervencions
0107 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Eliseu Vidal.
  05:23:49 Sense intervencions
0108 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ciutat de l'Artista Faller.
  05:23:49 Sense intervencions
0109 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ausiàs March.
  05:23:49 Sense intervencions
0110 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Miquel Adlert i Noguerol.
  05:23:49 Sense intervencions
0111 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Pare Català.
  05:23:49 Sense intervencions
0112 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP el Grau.
  05:23:49 Sense intervencions
0113 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Vicent Gaos.
  05:23:49 Sense intervencions
0114 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Cervantes.
  05:23:49 Sense intervencions
0115 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Rodríguez Fornós.
  05:23:49 Sense intervencions
0116 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  05:23:49 Sense intervencions
0117 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'activitat.
  05:23:49 Sense intervencions
0118 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un assentament a la plaça d'Alfredo Candell.
  05:23:49 Sense intervencions
0119 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre informe emés per la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal.
  05:23:49 Sense intervencions
0120 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espectacles d'il·luminació de comissions falleres en Russafa.
  05:23:49 Sense intervencions
0121 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local del colectiu Aspau.
  05:23:49 Sense intervencions
0122 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre elaboració del plec de condicions de la contracta de manteniment de Parcs i Jardins.
  05:23:49 Sense intervencions
0123 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre desbrossament i neteja d'escocells al barri de Campanar.
  05:23:49 Sense intervencions
0124 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge de l'av. de la Vall de la Ballestera.
  05:23:49 Sense intervencions
0125 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres a la plaça de la Policia Local.
  05:23:49 Sense intervencions
0126 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Tamarindes.
  05:23:49 Sense intervencions
0127 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. de Pio Baroja.
  05:23:49 Sense intervencions
0128 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del General Avilés.
  05:23:49 Sense intervencions
0129 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Mestre Rodrigo.
  05:23:49 Sense intervencions
0130 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de la Serra Calderona.
  05:23:49 Sense intervencions
0131 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Terrateig.
  05:23:49 Sense intervencions
0132 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Evaristo Crespo Azorín.
  05:23:49 Sense intervencions
0133 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Hernández Lázaro.
  05:23:49 Sense intervencions
0134 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Luis Buñuel.
  05:23:49 Sense intervencions
0135 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre pressupost del Cicle Integral de l'Aigua.
  05:23:49 Sense intervencions
0136 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Guadassuar.
  05:23:49 Sense intervencions
0137 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'aclariment d'una pregunta sobre l'informe de FEDENVA.
  05:23:49 Sense intervencions
0138 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Miquel Navarro.
  05:23:49 Sense intervencions
0139 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Jorge Comín.
  05:23:49 Sense intervencions
0140 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Rafael Alberti.
  05:23:49 Sense intervencions
0141 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre compliment de les NNUU i del CTE en la llicència de l'alqueria Julià.
  05:23:49 Sense intervencions
0142 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre empresa mixta per a construir vivendes de lloguer assequible anunciada per l'alcalde.
  05:23:49 Sense intervencions
0143 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estrategia Integral Participativa de Benimaclet.
  05:23:49 Sense intervencions
0144 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre indemnització per l'eliminació d'edificabilitat en el PAI de Benimaclet.
  05:23:49 Sense intervencions
0145 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'intervenció de l'alqueria Julià.
  05:23:49 Sense intervencions
0146 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en cultiu nous.
  05:23:49 Sense intervencions
0147 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la política de vivenda social del Govern municipal.
  05:23:49 Sense intervencions
0148 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la posició de l'alcalde davant la ZAL.
  05:23:49 Sense intervencions
0149 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Centre de Dia per a Persones Majors El Cabanyal.
  05:23:49 Sense intervencions
0150 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'EDUSI per l'Escola Taller Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
  05:23:49 Sense intervencions
0151 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Pla d'Activació i Suport a Horts Urbans.
  05:23:49 Sense intervencions
0152 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Nou Espai de Dones i Igualtat.
  05:23:49 Sense intervencions
0153 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la reconstrucció de la seu del Centre Cívic Cabanyal-Canyamelar-Cap França.
  05:23:49 Sense intervencions
0154 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI sobre rehabilitació d'elements patrimonials: edifici Barraca, 53, per a la Junta de Districte Marítim.
  05:23:49 Sense intervencions
0155 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la revisió simplificada del PGOU.
  05:23:49 Sense intervencions
0156 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre situació del concurs d'idees per a l'edifici de gran altura a la Marina.
  05:23:49 Sense intervencions
0157 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usuaris i tarifes del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili.
  05:23:49 Sense intervencions
0158 Pregunta subscrita pel Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de parcs i jardins.
  05:23:49 Sense intervencions
0159 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre situació social dels menors en la ciutat.
  05:23:49 Sense intervencions
0160 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'assistència tècnica per als processos participatius de Malilla, Castellar-l'Oliverar i Morvedre.
  05:23:49 Sense intervencions
0161 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del Pla Edificant.
  05:23:49 Sense intervencions
0162 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes en barris DecidimVLC 2018.
  05:23:49 Sense intervencions
0163 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre procés participatiu del centre cívic d'Aiora.
  05:23:49 Sense intervencions
0164 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri de Benimaclet.
  05:23:49 Sense intervencions
0165 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia integral participativa del barri de Natzaret.
  05:23:49 Sense intervencions
0166 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri d'Orriols.
  05:23:49 Sense intervencions
0167 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre convocatòria de les Juntes Municipals del mes d'abril.
  05:23:49 Sense intervencions
0169 Declaració Institucional de suport a la Unió Europea.
  05:24:15 1 Intervenció
0170 Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la Candidatura de la Fundació Col·legi Imperial de Xiquets Òrfens Sant Vicent Ferrer als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria de Concòrdia.
  05:24:25 1 Intervenció
0171 Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria d'Arts.
  05:24:41 1 Intervenció
0172 Pregunta formulada in voce per la regidora no adscrita Sra. Jiménez, sobre l'ocupació il·legal de vivendes municipals per famílies amb menors.
  05:25:20 2 Intervencions
0173 Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la matriculació en les escoles infantils municipals.
  05:28:56 4 Intervencions
0174 Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la informació que oferix l'EMT.
  05:31:57 3 Intervencions