Sessió plenària Ordinària dijous 25 d'abril de 2019

Durada: 04:23:47
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:25 1 Intervenció
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 28 de març de 2019 i extraordinària de 2 d'abril de 2019.
  00:00:36 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:50 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de març i 5 i 12 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:07 1 Intervenció
0004 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar els nous models de declaració de béns i drets patrimonials, declaració d'activitats i causes de possible incompatibilitat i document de publicació de les declaracions de béns i activitats formulades.
  00:01:25 2 Intervencions
0005 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer de la Reina Violant, presentat per la mercantil Reina Violante Development, SL.
  00:01:43 7 Intervencions
0006 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
  00:08:47 2 Intervencions
0007 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU en la parcel·la que dóna als carrers d'Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis (València Arena).
  00:09:00 2 Intervencions
0008 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. de Blasco Ibáñez-pl. del Xúquer.
  00:09:21 2 Intervencions
0009 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de València i la mercantil Repsol per al desmuntatge dels assortidors de combustible situats en la plaça d'Alfons el Magnànim s/n i carrer de Xàtiva, 5.
  00:09:37 10 Intervencions
0010 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Agustín Lara en règim de gestió pels propietaris, designant urbanitzador a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Agustín Lara.
  00:30:50 8 Intervencions
0011 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial 158 Polígon Vara de Quart.
  00:45:11 2 Intervencions
0012 DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança de mobilitat.
  00:45:42 9 Intervencions
0013 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
  01:11:43 1 Intervenció
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2019.
  01:12:02 1 Intervenció
0015 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre 2019 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  01:12:10 1 Intervenció
0016 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
  01:12:20 1 Intervenció
0017 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
  01:12:28 1 Intervenció
0018 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  01:12:34 1 Intervenció
0019 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació amb conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2019.
  01:12:43 10 Intervencions
0020 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PO 402/2014 interposat contra l'aprovació del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.4-1 Parc Central.
  01:35:04 1 Intervenció
0021 SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte VALENCIA CLEAN URBAN TRANSPORT FLEET RENEWAL, la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament (PAIF) de l'EMT 2019 i en els futurs PAIF dels anys 2020-2022 i autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports per a la concertació d'un préstec. (Ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
  01:35:28 14 Intervencions
0022 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar una compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professora universitària a temps parcial.
  01:58:56 2 Intervencions
0023 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir compatibilitat per a l'exercici d'activitat marginal privada.
  01:59:21 2 Intervencions
0024 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposar autorizar una compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  01:59:33 2 Intervencions
0025 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de 31 de gener de 2019, en virtut del qual es declara una incompatibilitat.
  01:59:48 2 Intervencions
0026 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Modificació de Plantilla 2019.
  02:00:11 10 Intervencions
0027 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte d'una compareixença de compatibilitat realitzada per personal eventual.
  02:10:34 2 Intervencions
0028 GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar la Resolució d'Alcaldia Z-91, de 16 d'abril de 2019, per la qual s'acorda no accedir a la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu adoptat per acord plenari de 31 de gener de 2019.
  02:10:45 1 Intervenció
0029 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Empar Puchades Giner.
  02:11:08 Sense intervencions
0030 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Manuel Casanova Safont.
  02:11:08 Sense intervencions
0031 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a títol póstum, a favor de Sra. Carmen Alborch Bataller.
  02:11:08 Sense intervencions
0032 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del València CF, SAE.
  02:11:08 Sense intervencions
0033 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'associació València Acull.
  02:11:08 Sense intervencions
0034 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
  02:11:08 12 Intervencions
0035 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències per a la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç (Pla Edificant).
  02:19:34 8 Intervencions
0036 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant del Consell Escolar Municipal.
  02:45:02 1 Intervenció
0037 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposta relativa a la declaració de Benimàmet com a Entitat Local Menor.
  02:45:12 11 Intervencions
0038 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la Ciutat de València.
  03:17:02 2 Intervencions
0039 Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el CEIP Raquel Payà.
  03:17:30 8 Intervencions
0041 Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de nous punts nets fixos en zones enjardinades de València.
  03:44:57 1 Intervenció
0042 Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb TEA.
  03:46:24 8 Intervencions
0047 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reforma de la pescateria del mercat de Russafa.
  04:03:13 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grupo Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasc.
  04:03:13 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat del Grau.
  04:03:13 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les ajudes per a projectes singulars de modernització comercial 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Fira de Comerç Associat de València.
  04:03:13 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre entrades i eixides d'animals en el nucli zoològic de Benimàmet en gener, febrer i març de 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciudatans, sobre la declaració de ZAS del Carme.
  04:03:13 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus per part de l'EMTRE.
  04:03:13 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al passeig de la Ciutadella.
  04:03:13 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Pedro Juan Núñez.
  04:03:13 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de la República Argentina.
  04:03:13 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Menéndez Pidal.
  04:03:13 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Peris i Valero amb el carrer de Salamanca.
  04:03:13 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Jacinto Benavente.
  04:03:13 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reposició d'arbratge al carrer de Joan Senent Anaya.
  04:03:13 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una palmera morta a l'av. de les Balears.
  04:03:13 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment d'edificis, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats, primer trimetre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto en energia elèctrica, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la participación en la vaga del 8 de març.
  04:03:13 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis.
  04:03:13 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les direccions ocupades en la plantilla municipal a 15 d'abril de 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
  04:03:13 Sense intervencions
0073 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos del servei alié de prevenció de riscos laborals, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat en el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, primer trimestre 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal funcionari i laboral que està actualment de baixa.
  04:03:13 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre art urbà en Benimàmet.
  04:03:13 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres al CEIP Sant Josep de Calassanç.
  04:03:13 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
  04:03:13 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Sollana.
  04:03:13 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Maristes.
  04:03:13 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de les praderies en el mandat.
  04:03:13 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de bardisses en el mandat.
  04:03:13 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria del Xec Escolar, curs 2019/2020.
  04:03:13 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les males olors que desprén l'emissari de Vera.
  04:03:13 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el gasto de l'operatiu de neteja en Falles 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la modificació del Decret de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera.
  04:03:13 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova cobertura del servei d'ecoparcs mòbils.
  04:03:13 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte pilot Reciplàstic.
  04:03:13 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la publicació Bolets i líquens de la Devesa de l'Albufera de València.
  04:03:13 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació dels veïns afectats per la depuradora de Pinedo.
  04:03:13 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la solta de tortuga mediterrània.
  04:03:13 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de peretes en diferents barris.
  04:03:13 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la paralització de la compra de la trilladora del Tocaio, al Palmar.
  04:03:13 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la rebentada d'una canonada de reg al Jardí del Túria, davall del Pont de Fusta.
  04:03:13 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre de Difusió de l'Horta en l'alqueria dels Moros.
  04:03:13 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbordament dels contenidors de fem al carrer del Mestre Palau, 8.
  04:03:13 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'adopció urgent de mesures contra el risc d'incendi a la Devesa.
  04:03:13 Sense intervencions
0099 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 15 Conferència Internacional Living Lakes.
  04:03:13 Sense intervencions
0100 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot a la Creu Coberta.
  04:03:13 Sense intervencions
0101 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els nínxols disponibles.
  04:03:13 Sense intervencions
0102 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de les campanyes de conscienciació animal.
  04:03:13 Sense intervencions
0103 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de l'alqueria del Dr. Llombart.
  04:03:13 Sense intervencions
0104 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la cessió d'un local a la Plataforma d'Afectats d'iDental.
  04:03:13 Sense intervencions
0105 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa per a majors de revisió de la pell.
  04:03:13 Sense intervencions
0106 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni per a la construcció d'un refugi d'animals nou.
  04:03:13 Sense intervencions
0107 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en Ciutat Vella.
  04:03:13 Sense intervencions
0108 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Estany de Pujol.
  04:03:13 Sense intervencions
0109 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de queixes veïnals per falta de neteja viària.
  04:03:13 Sense intervencions
0110 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en Falles a Ciutat Vella.
  04:03:13 Sense intervencions
0111 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanyes de conscienciació contra l'ús de tovalletes higièniques o d'ún sol ús.
  04:03:13 Sense intervencions
0112 Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els usos dels dos immobles del conjunt de l'alqueria de Coca.
  04:03:13 Sense intervencions
0113 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció a projecte cultural.
  04:03:13 Sense intervencions
0114 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  04:03:13 Sense intervencions
0115 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Secció d'Investigació d'Arqueologia Municipal.
  04:03:13 Sense intervencions
0116 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Patrimoni i Recursos Culturals.
  04:03:13 Sense intervencions
0117 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea d'Acció Cultural.
  04:03:13 Sense intervencions
0118 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Cultura Festiva.
  04:03:13 Sense intervencions
0119 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Benestar Social.
  04:03:13 Sense intervencions
0120 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici en deficient estat de conservació al costat de la la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
  04:03:13 Sense intervencions
0121 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Mobilitat veïnal sostenible. Àrees d'aparcament perifèric.
  04:03:13 Sense intervencions
0122 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Pla de Foment i Millora de la Mobilitat de Vianants.
  04:03:13 Sense intervencions
0123 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Plaça Hòmens de la Mar - Entorn edifici de la Llotja, Casa dels Bous i Bloc Portuaris.
  04:03:13 Sense intervencions
0124 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Recorreguts de preferència de vianants est-oest.
  04:03:13 Sense intervencions
0125 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del carrer de Vicent Brull, entre Justo Vilar i l'av. del Mediterrani.
  04:03:13 Sense intervencions
0126 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del bord oest del barri: la Serradora i Lluís Peixó.
  04:03:13 Sense intervencions
0127 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització de l'entorn del mercat.
  04:03:13 Sense intervencions
0128 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització i millora paisatgística dels carrers entre la Serradora i Lluís Despuig i entre Martí Grajales i Sánchez Coello.
  04:03:13 Sense intervencions
0129 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Ministeri de Foment de les modificacions del projecte d'ampliació V-21.
  04:03:13 Sense intervencions
0130 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la investigació d'Antifrau sobre canvis en els plecs del projecte plaça de la Reina ordenats des de l'Alcaldia.
  04:03:13 Sense intervencions
0131 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terminis administratius per al pavelló multiusos Arena.
  04:03:13 Sense intervencions
0132 Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reunió amb Expo Grupo.
  04:03:13 Sense intervencions
0133 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament al Cabanyal.
  04:03:13 Sense intervencions
0134 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les despeses imputables al Pressupost.
  04:03:13 Sense intervencions
0135 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  04:03:13 Sense intervencions
0136 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions en EMT València i les condicions de treball del personal del pàrquing de Bruges.
  04:03:13 Sense intervencions
0137 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de queixes i reclamacions en l'EMT.
  04:03:13 Sense intervencions
0138 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Deute de la Marina.
  04:03:13 Sense intervencions
0139 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte MatchUp.
  04:03:13 Sense intervencions
0140 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green.
  04:03:13 Sense intervencions
0141 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les estacions i punts de càrrega dels vehicles elèctrics.
  04:03:13 Sense intervencions
0142 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing.
  04:03:13 Sense intervencions
0143 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
  04:03:13 Sense intervencions
0144 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les comissions obertes a la ciutadania i als mitjans de comunicació.
  04:03:13 Sense intervencions
0145 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures preses després de la declaració institucional de suport al sector automobilístic valencià.
  04:03:13 Sense intervencions
0146 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat de la factoria de Ford i els seus milers de treballadors.
  04:03:13 Sense intervencions
0147 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb Ford.
  04:03:13 Sense intervencions
0148 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb els proveïdors de Ford.
  04:03:13 Sense intervencions
0149 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
  04:03:13 Sense intervencions
0150 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els canvis en el full de ruta de Fira València.
  04:03:13 Sense intervencions
0151 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'elecció de celebrar en la Punta les paelles universitàries.
  04:03:13 Sense intervencions
0152 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el futur de Fira València.
  04:03:13 Sense intervencions
0153 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les pròximes reunions del Patronat de Fira València.
  04:03:13 Sense intervencions
0154 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre medicions realitzades en els llocs de treball.
  04:03:13 Sense intervencions
0155 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un pavelló tipus Arena.
  04:03:13 Sense intervencions
0156 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre avaluació de riscos dels llocs de treball.
  04:03:13 Sense intervencions
0157 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avanç de diversos projectes/expedients.
  04:03:13 Sense intervencions
0158 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el lliurament de les claus del solar d'Aragó.
  04:03:13 Sense intervencions
0159 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre personal especialment detectat després de l'avaluació de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0160 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou pavelló Arena.
  04:03:13 Sense intervencions
0161 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0162 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics al Cabanyal-el Canyamelar.
  04:03:13 Sense intervencions
0163 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0164 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificación de l'acció preventiva del servei de prevenció de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0165 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subasta del Parc Central.
  04:03:13 Sense intervencions
0166 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal destinat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0167 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la prevenció de riscos laborals en la línia jeràrquica de l'Ajuntament.
  04:03:13 Sense intervencions
0168 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
  04:03:13 Sense intervencions
0169 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els accidents greus i molt greus del personal de l'Ajuntament.
  04:03:13 Sense intervencions
0170 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la investigació d'accidents i incidents.
  04:03:13 Sense intervencions
0171 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria de gestió del Servei de Prevenció.
  04:03:13 Sense intervencions
0172 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la protecció a la maternitat que ha d'oferir-se a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0173 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura del Servei de Prevenció.
  04:03:13 Sense intervencions
0174 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte L'Ull de València.
  04:03:13 Sense intervencions
0175 Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2019 en relació amb diversos projectes turístics.
  04:03:13 Sense intervencions
0176 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'import líquid de tresoreria a 15 d'abril de 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0177 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del pressupost d'inversions en 2019 per districtes.
  04:03:13 Sense intervencions
0178 Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Impost de Béns Immobles.
  04:03:13 Sense intervencions
0179 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació d'activitats empresarials recollida en l'art. 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0180 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre activitats incloses en l'annex 1 del RD 39/1997, de 17 de gener.
  04:03:13 Sense intervencions
0181 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la informació al personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
  04:03:13 Sense intervencions
0182 Pregunta suscrita por el Sr. Camarasa, del Grupo Ciudadanos, sobre l'actuació portada a terme respecte als equips de treball de personal.
  04:03:13 Sense intervencions
0183 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància de la salut del personal.
  04:03:13 Sense intervencions
0184 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els equips de protecció individual.
  04:03:13 Sense intervencions
0185 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. de Joan XXIII.
  04:03:13 Sense intervencions
0186 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer dels Sants Just i Pastor.
  04:03:13 Sense intervencions
0187 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes als barris DecidimVLC 2018.
  04:03:13 Sense intervencions
0188 Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament al Cabanyal.
  04:03:13 Sense intervencions
0189 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Casa de les Roques-Museu del Corpus.
  04:03:13 Sense intervencions
0190 Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies a comissions falleres estes Falles 2019.
  04:03:13 Sense intervencions
0191 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de documentació que ha de dispoosar el Servei de Prevenció.
  04:03:13 Sense intervencions
0192 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la documentació generada pel Servei de Prevenció.
  04:03:13 Sense intervencions
0193 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del General Avilés.
  04:03:13 Sense intervencions
0194 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer de Jesús.
  04:03:13 Sense intervencions
0195 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Cardenal Benlloch.
  04:03:13 Sense intervencions
0196 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. Constitució.
  04:03:13 Sense intervencions
0197 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de General Avilés/Mestre Rodrigo.
  04:03:13 Sense intervencions
0198 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ofertes d'ús de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
  04:03:13 Sense intervencions
0199 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del passeig Marítim.
  04:03:13 Sense intervencions
0200 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de Jesús/Gaspar Aguilar.
  04:03:13 Sense intervencions
0201 Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda nord.
  04:03:13 Sense intervencions
0202 Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'emergència i evacuació establides en l'Ajuntament.
  04:03:13 1 Intervenció
0204 Declaració Institucional de suport a la creació d'un àrea de control d'emissions al mar Mediterrani.
  04:03:20 Sense intervencions
0205 Declaració Institucional sobre la Marató de València.
  04:03:20 Sense intervencions
0206 Declaració Institucional sobre el 50 Aniversari de la Universitat Politècnica de València.
  04:03:20 8 Intervencions