Sessió plenària Extraordinària dijous 18 de juliol de 2019

Durada: 00:50:32
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:15 1 Intervenció
1 ALCALDIA. Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
  00:00:20 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus i del seu règim de sessions.
  00:00:35 1 Intervenció
3 ALCALDIA. Dóna compte del consentiment dels grups polítics a l'ús de mitjans electrònics per a les convocatòries del Ple, de la Junta de Govern Local, de les comissions de Ple i de qualsevol altre òrgan municipal.
  00:00:45 1 Intervenció
4 ALCALDIA. Dóna compte del nomenament de membres i secretari de la Junta de Govern Local.
  00:01:02 1 Intervenció
5 ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinències d'Alcaldia.
  00:01:12 1 Intervenció
6 ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a l'estructura del Govern municipal en àrees i delegacions.
  00:01:24 1 Intervenció
7 ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
  00:01:38 1 Intervenció
8 ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries d'Alcaldia en regidories.
  00:01:48 1 Intervenció
9 ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides.
  00:01:59 1 Intervenció
10 ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
  00:02:10 1 Intervenció
11 ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu al nombre, retribucions i nomenament del personal eventual.
  00:02:18 1 Intervenció
12 ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament.
  00:02:31 4 Intervencions
13 ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents de Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
  00:03:50 4 Intervencions
14 ALCALDIA. Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
  00:05:13 1 Intervenció
15 ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals.
  00:05:18 1 Intervenció
16 ALCALDIA. Proposa el nomenament de representants en les entitats metropolitanes (EMSHI I EMTRE).
  00:05:22 1 Intervenció
17 ALCALDIA. Proposa determinar la distribució del nombre de consellers i conselleres que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (EMIVASA).
  00:05:28 1 Intervenció
18 ALCALDIA. Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
  00:05:41 1 Intervenció
21 ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de dedicació, de retribucions i d'assistències dels càrrecs electes de la corporació 2019-2023.
  00:05:45 25 Intervencions
19 ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les regidories.
  00:47:53 3 Intervencions
20 ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de Presidència i suplència de la Mesa de Contractació.
  00:49:06 2 Intervencions