Sessió plenària Ordinària dimecres 31 de juliol de 2019

Durada:
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:12 1 Intervenció
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions extraordinàries de 15 de juny i de 18 de juliol de 2019.
  00:00:44 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de juliol de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:00:57 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en session ordinàries de 18 i 26 d'abril
  00:01:12 1 Intervenció
0004 ALCALDIA. Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les comissions de Ple.
  00:01:49 2 Intervencions
0005 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2019 sobre compliment de termini per al pagament de les obligacions municipals.
  00:02:12 1 Intervenció
0006 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2018.
  00:02:29 1 Intervenció
0007 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny de 2019.
  00:02:41 1 Intervenció
0008 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2019.
  00:02:48 1 Intervenció
0009 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019.
  00:02:57 13 Intervencions
0010 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019. (EDUSI 3C).
  00:35:07 11 Intervencions
0011 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs PO 51/2016 interposat contra desestimació de sol·licitud denunciant l'incompliment del Conveni Urbanístic subscrit amb l'Ajuntament i indemnització per l'activitat situada en carrer del Pare Barranco núm. 34.
  00:59:27 1 Intervenció
0012 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Local de Comerç.
  00:59:59 7 Intervencions
0013 ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la FEHV el 26 d'abril del 2019 contra l'acord plenari de 28 de febrer del 2019 de rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del Barri del Carme.
  01:07:26 9 Intervencions
0014 ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'excepció prevista en l'art. 11.2 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat Valenciana, de patrimoni arbori monumental.
  01:28:37 5 Intervencions
0015 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Número 106 de Malilla.
  01:30:16 1 Intervenció
0016 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  01:30:25 13 Intervencions
0017 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la segona modificació de Plantilla 2019.
  01:59:26 1 Intervenció
0018 SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el règim jurídic i retributiu dels alts càrrecs de l'Ajuntamet de València. (Ratificar inclusió art. 58.1 Reglament Orgànic del Ple)
  01:59:34 13 Intervencions
0019 Moció subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament per obres del Palau de la Música.
  02:23:01 1 Intervenció
0023 Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el necessari full de ruta per al Palau de la Música.
  02:23:20 19 Intervencions
0020 Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner, Pardo i Copoví, portaveu i regidors Grup Ciutadans respectivament, sobre solucions urgents per a garantir la qualitat, ús i gaudi de les nostres platges.
  02:54:11 9 Intervencions
0021 Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre l'execució del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21.
  03:14:58 11 Intervencions
0022 Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, per a garantir la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys.
  03:39:49 11 Intervencions
0024 Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, perquè les comunicacions per escrit entre membres de la corporació municipal i els seus treballadors es realitzen en castellà.
  04:07:10 8 Intervencions
0025 Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a instar el Govern de la Nació que vetle pel compliment en tots els municipis d'Espanya pel que fa al respecte a la nostra bandera.
  04:20:49 8 Intervencions
0026 Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'incompliment dels drets de les persones amb discapacitat.
  04:33:06 5 Intervencions
0027 Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el tancament de platges.
  04:44:51 6 Intervencions
0028 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre comunicacions, llicències i autoritzacions ambientals integrades.
  05:01:45 Sense intervencions
0029 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre llicències d'obres.
  05:01:45 Sense intervencions
0030 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre subvenciones a projectes de participació ciutadana 2019.
  05:01:45 Sense intervencions
0031 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pressupostos participatius d'inversions.
  05:01:45 Sense intervencions
0032 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic.
  05:01:45 Sense intervencions
0033 Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal psicòleg de l'Ajuntament.
  05:01:45 Sense intervencions
0034 Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els suïcidis a la ciutat.
  05:01:45 Sense intervencions
0035 Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la climatització als centres socials municipals.
  05:01:45 Sense intervencions
0036 Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones majors en risc d'exclusió, abandó o soledat.
  05:01:45 Sense intervencions
0037 Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb malaltia mental.
  05:01:45 Sense intervencions
0038 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el conveni d'autogestió del Mercat Central.
  05:01:45 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
  05:01:45 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els efectius de la Policia Local de València.
  05:01:45 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Fira de Juliol o Gran Fira de València.
  05:01:45 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu GrowGreen en Benicalap.
  05:01:45 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències pendents de resolució.
  05:01:45 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura en record de Valentín González Ramírez.
  05:01:45 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un banc trencat a les Torres dels Serrans.
  05:01:45 Sense intervencions
0046 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris de les biblioteques.
  05:01:45 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el museu del Corpus.
  05:01:45 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la venda no sedentària en el mercat extraordinari de la pl. Redona.
  05:01:45 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els protocols sanitaris, els avisos i les campanyes relacionades amb el mosquit tigre.
  05:01:45 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Palmar.
  05:01:45 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal assessor.
  05:01:45 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats per a edats de 0-12 anys durant l'estiu.
  05:01:45 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el Palau de la Música.
  05:01:45 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i la inversió en el Palau de la Música.
  05:01:45 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el protocol 2019 de prevenció i tallers de prevenció pel risc d'onades de calor.
  05:01:45 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb especial vulnerabilitat per les onades de calor.
  05:01:45 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la contracta de neteja dels col·legis municipals.
  05:01:45 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els llocs de lliure designació.
  05:01:45 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost per a la lluita contra el mosquit tigre.
  05:01:45 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit a València segons modes de transport i emplaçaments.
  05:01:45 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
  05:01:45 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació i la modificació del Reglament de participació i del Reglament orgànic de govern i administració.
  05:01:45 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas a finals de juny de 2019.
  05:01:45 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
  05:01:45 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre aspectes relacionats amb els carrils bici i la gestió de l'Agència de la Bicicleta.
  05:01:45 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes de les grans places de la ciutat.
  05:01:45 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual dels programes o línies de finançament ARRU, EDUSI i Confiança en el Cabanyal.
  05:01:45 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing a la ciutat, capacitats i places d'aparcament.
  05:01:45 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució de projectes/expedients urbanístics.
  05:01:45 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els segregadors dels carrils bus.
  05:01:45 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre previsió d'obres per als mesos estivals.
  05:01:45 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retolació d'un carrer amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
  05:01:45 Sense intervencions
0073 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Col·legi Major Lluis Vives.
  05:01:45 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la gestió dels teatres de titularitat municipal.
  05:01:45 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  05:01:45 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el COL-LAB de Las Naves.
  05:01:45 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus.
  05:01:45 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Webit 2020.
  05:01:45 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el manteniment i programació del Palau de la Música.
  05:01:45 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Presupost municipal 2019.
  05:01:45 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els museus municipals.
  05:01:45 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
  05:01:45 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
  05:01:45 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre accessibilitat.
  05:01:45 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre atenció social a l'exclusió.
  05:01:45 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre menors.
  05:01:45 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el segon trimestre de 2019.
  05:01:45 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'urbanització de places vàries a Ciutat Vella.
  05:01:45 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plans especials que han superat la fase d'exposició pública.
  05:01:45 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els expedientes d'Avaluació Ambiental Estratègica.
  05:01:45 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  05:01:45 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les beques menjador.
  05:01:45 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la contractació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió econòmic financer amb tecnologia SAP i un sistema de gestió de recursos humans i personal amb tecnologia SAP.
  05:01:45 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
  05:01:45 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  05:01:45 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Marina Reial Joan Carles I.
  05:01:45 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre neteja viària.
  05:01:45 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost turístic.
  05:01:45 Sense intervencions
0099 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la instal·lació de fibra òptica als pobles de València.
  05:01:45 Sense intervencions
0100 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la planificació de l'impacte del trànsit rodat derivat de les obres d'ampliació de la V- 21.
  05:01:45 Sense intervencions
0101 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'extinció d'incendis del Parc Natural de la Devesa del Saler.
  05:01:45 Sense intervencions
0102 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la investigació de la Fiscalia pel descens del nivell del llac de l'Albufera.
  05:01:45 Sense intervencions
0103 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Dr. Collado.
  05:01:45 Sense intervencions
0104 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la subhasta de parcel·les del Parc Central.
  05:01:45 Sense intervencions
0105 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
  05:01:45 Sense intervencions
0106 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre denúncies a bicicletes, VMP i motocicletes de lloguer.
  05:01:45 Sense intervencions
0107 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les propostes de carrils bici als pressupostos participatius.
  05:01:45 Sense intervencions
0108 Prec formulat pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el port de València.
  05:01:55 2 Intervencions
0109 Pregunta formulada per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre el port de València.
  05:07:59 2 Intervencions
0110 Pregunta formulada pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en relació amb les respostes als dos punts anteriors relatius al port de València.
  05:14:28 2 Intervencions
0111 Pregunta formulada pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'ordenança fiscal reguladora de l'aprofitament especial de domini públic pel lloguer de vehicles compartits i vehicles d'utilització turística amb guia o conductor.
  05:17:06 4 Intervencions
0112 Moció urgent subscrita pel Grup Ciutadans de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
  05:24:28 5 Intervencions