Sessió plenària Ordinària dijous 26 de setembre de 2019

Durada: 08:14:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:44 1 Intervenció
0001 ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, del regidor Vicente Montañez Valenzuela.
  00:01:38 1 Intervenció
0002 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2019.
  00:01:57 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:02:07 1 Intervenció
0004 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 26 de juliol i 6 i 13 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:02:20 1 Intervenció
0005 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. Blasco Ibáñez-pl. Xúquer.
  00:02:37 4 Intervencions
0006 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa delimitada pels carrers de Jorge Comín, Hernández Lázaro i Evaristo Crespo Azorín, al districte de Campanar.
  00:03:46 2 Intervencions
0007 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'área edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politécnica de València).
  00:04:02 2 Intervencions
0008 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
  00:04:20 2 Intervencions
0009 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 31 de gener de 2019 pel qual es va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
  00:04:37 3 Intervencions
0010 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa inadmetre els recursos de reposió interposats contra l'acord plenari de 28 de febrer de 2019 que va aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
  00:05:28 10 Intervencions
0011 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'aplicació del criteri interpretatiu transitori per a la intervenció en el Nucli Històric Tradicional de Sant Isidre.
  00:33:01 1 Intervenció
0012 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades del Pla Parcial NPR-5 Moreres II.
  00:33:08 1 Intervenció
0013 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la dotacional situada als carrers d'Àngel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (València Arena).
  00:33:26 1 Intervenció
0014 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Única del PRI Sector M-5 Drassanes-Grau, en règim de gestió pels propietaris.
  00:33:29 10 Intervencions
0015 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Reglament de l'EMT.
  00:43:11 10 Intervencions
0016 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6na Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  01:07:19 1 Intervenció
0017 SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2018.
  01:07:39 1 Intervenció
0018 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, exercici 2018.
  01:07:48 1 Intervenció
0019 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques, corresponent a l'exercici 2018.
  01:08:04 1 Intervenció
0020 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe del Servici Economicopressupostari relatiu a la relació de conceptes econòmics d'ingressos i despeses creades en el segon trimestre de 2019 de crèdit zero.
  01:08:24 6 Intervencions
0021 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  01:11:10 1 Intervenció
0022 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
  01:11:18 1 Intervenció
0023 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la imposició de la taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, i de l'ordenança fiscal corresponent.
  01:11:49 1 Intervenció
0025 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  01:12:08 1 Intervenció
0026 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  01:12:22 1 Intervenció
0028 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lacions i obres.
  01:12:31 1 Intervenció
0029 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
  01:12:40 1 Intervenció
0030 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  01:12:45 19 Intervencions
0024 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  01:54:11 17 Intervencions
0027 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  02:30:05 14 Intervencions
0031 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  03:07:09 12 Intervencions
0032 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
  03:44:20 1 Intervenció
0033 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019 sobre nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
  03:44:38 1 Intervenció
0034 ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
  03:44:51 1 Intervenció
0035 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2020.
  03:45:03 1 Intervenció
0036 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2018.
  03:45:12 1 Intervenció
0037 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora amb dedicació a temps parcial a l'Ajuntament de Montserrat.
  03:45:22 5 Intervencions
0038 Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre implantació del Districte Únic Escolar.
  03:46:32 1 Intervenció
0039 Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la llibertat d'educació.
  03:46:35 11 Intervencions
0040 Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València, implantació de seguretat i estudis tècnics, i viabilitat dels itineraris.
  04:15:18 2 Intervencions
0041 Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre garantir el finançament local i l'autonomia i suficiència financera de l'Ajuntament de València.
  04:16:17 9 Intervencions
0042 Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, de suport al model d'autogestió del Mercat Central.
  04:34:51 13 Intervencions
0043 Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre la creació d'una comissió extraordinària d'estudi sobre els vessaments incontrolats, l'estat de la xarxa de sanejament i el tancament de les platges.
  05:09:33 17 Intervencions
0044 Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora del Grup Ciutadans respectivament, de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
  05:39:15 2 Intervencions
0045 Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre la declaració d'emergència climàtica
  05:40:30 9 Intervencions
0046 Moció subscrita conjuntament pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la regeneració i els problemes de convivència als carrers afectats dels barris del Cabanyal-el Canyanelar i adjacents.
  06:07:49 11 Intervencions
0047 Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciudadans respectivament, sobre actuacions en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi.
  06:39:23 14 Intervencions
0048 Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i el Sr. Fuset, portaveus dels grups Socialista i Compromís respectivament, per un municipi lliure de tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb destinació a la prostitució, i per adherir-nos a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.
  07:06:01 15 Intervencions