Sessió plenària Ordinària dijous 31 d'octubre de 2019

Durada:
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:16 1 Intervenció
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 26 de setembre i de 15 i 17 d'octubre de 2019.
  00:01:19 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:27 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de setembre i 4, 11 i 18 d'octubre, extraordinària de 26 de setembre i extraordinària i urgent de 25 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:43 1 Intervenció
0004 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2019.
  00:02:05 2 Intervencions
0005 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de les comissións informatives de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, i de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports.
  00:02:37 1 Intervenció
0006 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació núm. 2 del Pla Parcial Font de Sant Lluís.
  00:02:52 1 Intervenció
0007 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'aprovació definitiva del PEP-EBIC 03 Botànic, Torres de Quart, Església Sant Miquel i Sant Sebastià.
  00:03:04 8 Intervencions
0008 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs 1/77/2017 interposat contra Decret del Consell 16/2017 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de València i va autoritzar com a denominació oficial la forma exclusiva en valencià.
  00:26:47 7 Intervencions
0009 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels Informes dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2019.
  00:41:57 1 Intervenció
0010 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 3r trimestre.
  00:42:07 1 Intervenció
0011 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe del 3r trimestre de 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  00:42:14 1 Intervenció
0012 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2019 del tipus crèdit extrarordinari finançats amb el romanent líquid de Tresoreria de 2018.
  00:42:22 1 Intervenció
0014 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits destinació superàvit 2018 de la Universitat Popular.
  00:42:45 1 Intervenció
0015 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera de l'exercici 2019, del tipus crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de Tresoreria.
  00:42:55 1 Intervenció
0016 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2018.
  00:43:07 10 Intervencions
0013 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l'exercici 2019, del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria.
  01:07:03 10 Intervencions
0017 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Pla Territorial d'Emergències de València - PTE.
  01:29:06 3 Intervencions
0018 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar els components del Consell Social de la Ciutat.
  01:30:55 7 Intervencions
0019 PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa concedir la Medalla al sacrifici en el compliment del deure, categoria or, de la Policia Local de València.
  01:48:44 9 Intervencions
0020 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor especialista de cicles formatius de grau mitjà.
  02:06:28 1 Intervenció
0021 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  02:06:40 1 Intervenció
0022 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de l'advocacia i de l'activitat pública de docència en la Universitat de València.
  02:06:47 1 Intervenció
0023 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIVU. Dóna compte de l'exercici d'activitat privada a fi de finalitzar fins al mes de desembre tres contractes subscrits amb anterioritat al seu nomenament com a personal eventual.
  02:06:56 1 Intervenció
0024 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat com a professora associada en la Universitat Politècnica de València.
  02:07:09 6 Intervencions
0025 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar els criteris per a determinar el personal administratiu adscrit als grups polítics municipals.
  02:10:28 9 Intervencions
0026 COMPAREIXENÇA de l'alcalde de València en relació amb el presumpte frau ocorregut en l'Empresa Municipal de Transports, SAU (Acord núm. 1, Ple extraordinari 17.10.2019).
  02:38:11 10 Intervencions
0027 Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, contra la violència i la discriminació.
  03:16:46 9 Intervencions
0028 Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'ampliació del Pla Sud.
  03:41:19 9 Intervencions
0029 Moció subscrita conjuntament pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans, sobre el cessament del regidor Sr. Giuseppe Grezzi.
  04:05:43 16 Intervencions
0030 Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per la llibertat i la seguretat protegint la convivència pacífica.
  04:39:53 10 Intervencions
0031 Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, per a condemnar la violència a Catalunya, donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat, defensar la Constitució i la convivència, prendre mesures contra les actuacions inconstitucionals o infractores del Codi Penal i la seua apologia, i impulsar reformes legals.
  05:16:12 23 Intervencions
0032 Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre paralitzar l'aprovació de les ordenances fiscals.
  05:58:26 9 Intervencions
0033 Moció subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en les comunicacions i informacions.
  06:26:53 8 Intervencions
0034 Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el cessament de funcions del regidor Sr. Pere Fuset i Tortosa.
  06:48:50 10 Intervencions
0035 Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre actuacions al Parc Natural de l'Albufera.
  07:18:21 9 Intervencions
0036 Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la valoració de l'inici del mandat.
  07:42:55 5 Intervencions
0037 Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el procediment judicial al regidor Sr. Pere Fuset.
  08:00:20 1 Intervenció
0038 Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ús de la llotja de la Plaça de Bous.
  08:00:30 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la inspecció i revisió d'aparcaments municipals.
  08:00:30 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre servicis realitzats per la Policia Local.
  08:00:30 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre dades de funcionaris de la Policia Local.
  08:00:30 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la sala del 092.
  08:00:30 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la gestió del Mercat Central.
  08:00:30 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  08:00:30 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'exclusió social.
  08:00:30 Sense intervencions
0046 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el nomenament del Defensor o Defensora de les Persones amb Discapacitat.
  08:00:30 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'escultura de la Font de Neptú en el Palau de Monfort.
  08:00:30 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un solar ubicat a la plaça del Pilar.
  08:00:30 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Municipal de Medi Ambient.
  08:00:30 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la neteja de solars.
  08:00:30 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions per a l'edició de la Sant Silvestre 2019.
  08:00:30 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions econòmiques a clubs esportius.
  08:00:30 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els nuclis zoològics.
  08:00:30 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cens de gossos.
  08:00:30 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cens de gats.
  08:00:30 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en monuments.
  08:00:30 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte expositiu del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  08:00:30 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el transport d'obres d'art.
  08:00:30 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una modificació pressupostària.
  08:00:30 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els convenis amb les federacions falleres.
  08:00:30 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre sancions a les comissions falleres.
  08:00:30 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades, exercici 2019.
  08:00:30 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
  08:00:30 Sense intervencions