Sessió plenària Ordinària dijous 14 de novembre de 2019

Durada: 06:15:03
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:01:33 1 Intervenció
0001 Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2019.
  00:01:37 1 Intervenció
0002 ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:01:57 1 Intervenció
0003 ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 d'octubre i de 4 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  00:02:12 1 Intervenció
0004 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació publica la modificació puntual del PGOU en la parcel·la situada al carrrer de Joaquín Marín, 35 (Benimàmet).
  00:02:28 1 Intervenció
0005 DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  00:02:43 10 Intervencions
0006 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
  00:25:15 9 Intervencions
0007 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits per incorporació de romanent líquid de tresoreria per a gastos generals de l'exercici 2018 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  00:36:48 1 Intervenció
0008 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles en la via pública.
  00:37:08 1 Intervenció
0012 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crédits i obligacions 2019.
  00:37:18 11 Intervencions
0009 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència.
  00:57:01 1 Intervenció
0010 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2020 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2019 4238)
  00:57:14 1 Intervenció
0011 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2020 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals.
  00:57:32 14 Intervencions
0013 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació de la Universitat Jaume I.
  01:57:03 1 Intervenció
0014 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació en la Universitat Jaume I.
  01:57:19 Sense intervencions
0015 GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat Politècnica de València.
  01:57:22 2 Intervencions
0016 ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la inclusió en el Registre d'Emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, en el Perellonet, el Saler i el Palmar.
  01:57:38 3 Intervencions
0017 SERVEI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar inclusió en l'orde del dia, art 58.1. del Reglament orgànic del Ple).
  01:58:33 12 Intervencions
0018 Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València. Implantació de seguretat i estudis tècnics. Viabilitat dels itineraris.
  02:20:01 10 Intervencions
0019 Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la intervenció economicofinancera de l'EMT.
  02:49:19 13 Intervencions
0020 Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Gil, sobre el pla de xoc de neteja.
  03:25:18 10 Intervencions
0021 Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá y Sr. Mundina, sobre Paralització del Programa de Paisatge en sòls de l'Albufera i ampliació de la línia 25 de l'EMT.
  03:57:29 1 Intervenció
0025 Moció subscrita conjuntament pels regidors del Grup Ciutadans, sobre paralització del Programa de paisatge en sòls de l'Albufera, modificació d'usos de parcel·les i millores en el transport públic.
  03:57:41 11 Intervencions
0022 Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i pel delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Galiana, sobre el desenvolupament de la Capital Mundial del Disseny 2022 a València.
  04:39:11 2 Intervencions
0023 Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre increment del Pressupost d'Inversions de la Generalitat a la ciutat de València.
  04:39:47 11 Intervencions
0024 Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá y Sra. Llobet respectivament, per a garantir l'ús de l'instrument de Compra Pública Innovadora (CPI) en productes, servicis i inversions realitzades des de l'Ajuntament de València.
  05:00:29 8 Intervencions
0026 Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Beamud, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
  05:17:37 10 Intervencions
0027 Interpel·lació subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  05:43:22 6 Intervencions
0028 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la qualitat de l'aigua de consum humà.
  06:00:18 Sense intervencions
0029 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre execució pressupostària del Servici de Benestar Social i Integració.
  06:00:18 Sense intervencions
0030 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici de Joventut.
  06:00:19 Sense intervencions
0031 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Esports.
  06:00:19 Sense intervencions
0032 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, reurbanització de les avingudes de Giorgeta-Pérez Galdós.
  06:00:19 Sense intervencions
0033 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, propostes de l'Ajuntament.
  06:00:19 Sense intervencions
0034 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  06:00:19 Sense intervencions
0035 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la grua municipal.
  06:00:19 Sense intervencions
0036 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els esdeveniments ocorreguts al castell pirotècnic del 9 d'octubre.
  06:00:19 Sense intervencions
0037 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb el València CF i les obres de condicionament urbà de la zona del Nou Mestalla.
  06:00:19 Sense intervencions
0038 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en el Bé de Rellevància Local del cementeri de Benimàmet.
  06:00:19 Sense intervencions
0039 Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre de Majors de Mestalla.
  06:00:19 Sense intervencions
0040 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els treballs arqueològics als edificis de la plaça del Doctor Collado.
  06:00:19 Sense intervencions
0041 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els edificis catalogats de propietat municipal.
  06:00:19 Sense intervencions
0042 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  06:00:19 Sense intervencions
0043 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit en l'avinguda del Cid en el mes de setembre de 2019.
  06:00:19 Sense intervencions
0044 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics en els deu mesos del 2019.
  06:00:19 Sense intervencions
0045 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos a partir del Pressupost municipal 2020 en la Delegació d'Habitatge.
  06:00:19 Sense intervencions
0046 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en el servici de la delegació de Servicis Centrals Tècnics.
  06:00:19 Sense intervencions
0047 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en les delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Manteniment d'Infraestructures i Gestió d'Obres d'Infraestructures.
  06:00:19 Sense intervencions
0048 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la reurbanització de l'últim tram de l'avinguda de França.
  06:00:19 Sense intervencions
0049 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de les inversions de Qualitat Ambiental.
  06:00:19 Sense intervencions
0050 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre conclusions del diagnòstic energètic de l'Ajuntament de València.
  06:00:19 Sense intervencions
0051 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ajust 2012-2022.
  06:00:19 Sense intervencions
0052 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la nova web de la Regidoria de Joventut.
  06:00:19 Sense intervencions
0053 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els ecoparcs mòbils.
  06:00:19 Sense intervencions
0054 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del pressupost de neteja per al 2020.
  06:00:19 Sense intervencions
0055 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de podes realitzades a les zones sud i nord.
  06:00:19 Sense intervencions
0056 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Agenda 2030.
  06:00:19 Sense intervencions
0057 Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contractació de personal en l'OAM Parcs i Jardins Singulars.
  06:00:19 Sense intervencions
0058 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una placa en la façana de les Drassanes.
  06:00:19 Sense intervencions
0059 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de les Sitges de Burjassot.
  06:00:19 Sense intervencions
0060 Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reunions amb col·lectius de música de carrer.
  06:00:19 Sense intervencions
0061 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit a la ciutat de València.
  06:00:19 Sense intervencions
0062 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pressupost 2019 i les multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.
  06:00:19 Sense intervencions
0063 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres de la V-21 i les expropiacions de terrenys.
  06:00:19 Sense intervencions
0064 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre unes barraques en la Creu Coberta.
  06:00:19 Sense intervencions
0065 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes Grow Green i Match Up.
  06:00:19 Sense intervencions
0066 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions de transició energètica per part de l'Ajuntament.
  06:00:19 Sense intervencions
0067 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa del Soroll.
  06:00:19 Sense intervencions
0068 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Servei de Bombers, instal·lacions i vestuari.
  06:00:19 Sense intervencions
0069 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre habitatge social i pisos públics de lloguer.
  06:00:19 Sense intervencions
0070 Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre informació del Plan de Acció per subsanar deficiencies recollit en el Model de Control Intern de la Intervenció General Municipal.
  06:00:19 Sense intervencions
0071 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Smart City Expo World Congress.
  06:00:19 Sense intervencions
0072 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit per la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
  06:00:19 Sense intervencions
0073 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors.
  06:00:19 Sense intervencions
0074 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el trasllat del sistema CECOM al parc del centre històric.
  06:00:19 Sense intervencions
0075 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plaça del Mercat de Vell.
  06:00:19 Sense intervencions
0076 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació de la PIAE en l'EMT.
  06:00:19 Sense intervencions
0077 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el ciberincident en l'EMT.
  06:00:19 Sense intervencions
0078 Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  06:00:19 Sense intervencions
0079 Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
  06:00:19 Sense intervencions
0080 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de les subvencions de l'any 2018.
  06:00:19 Sense intervencions
0081 Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions al desenvolupament de projectes esportius.
  06:00:19 Sense intervencions
0082 Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
  06:00:19 Sense intervencions
0083 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Acció Cultural.
  06:00:19 Sense intervencions
0084 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Educació.
  06:00:19 Sense intervencions
0085 Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de cadires per a desfilades i cavalcades.
  06:00:19 Sense intervencions
0086 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària de reformes en col·legis municipals.
  06:00:19 Sense intervencions
0087 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'atropellament de fauna a la carretera del Saler.
  06:00:19 Sense intervencions
0088 Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estratègia Smart City València.
  06:00:19 Sense intervencions
0089 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'amollonament del llac de l'Albufera.
  06:00:19 Sense intervencions
0090 Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el l'informe municipal sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs.
  06:00:19 Sense intervencions
0091 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les Jornades de l'Horta de València a Castellar-l'Oliverar.
  06:00:19 Sense intervencions
0092 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori.
  06:00:19 Sense intervencions
0093 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la canalització d'aigua potable a Campanar.
  06:00:19 Sense intervencions
0094 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu del Consell de l'Horta.
  06:00:19 Sense intervencions
0095 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les alqueries municipals.
  06:00:19 Sense intervencions
0096 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pont de Sant Josep.
  06:00:19 Sense intervencions
0097 Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes menors i les assistències tècniques en la Delegació d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
  06:00:19 Sense intervencions
0098 Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el CAI d'Aiora.
  06:00:19 Sense intervencions
0100 Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els reglaments orgànics municipals del Govern i de Participació, i la constitució de les juntes de districte.
  06:00:27 2 Intervencions
0101 Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la vinculació de les empreses Abastos Abogados, SLP, i SMT Asesores, SLP.
  06:02:42 2 Intervencions
0102 Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre en quina empresa està una persona (Abastos Abogados, SLP, y SMT Asesores, SLP) i en quin concepte.
  06:05:25 2 Intervencions
0103 Prec formulat in voce per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el contracte del secretari del Consell d'Administració de l'EMT.
  06:06:44 2 Intervencions
0104 Declaració Institucional sobre València, Capital Mundial del Disseny 2022.
  06:08:31 Sense intervencions
0105 Declaració Institucional de suport i solidaritat amb els municipis afectats per les inundacions originades per la gota freda (DANA) de setembre de 2019.
  06:08:41 1 Intervenció
0106 Moció urgent subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre inclusió en el Pla Anual de Control Financer 2020 d'un informe de control sobre l'EMT.
  06:09:56 4 Intervencions